2011 23/03
Рыгор Васілевіч, Менск

Рыгор Васілевіч, Менск

Насамрэч, склаўшаяся сытуацыя ў чарговы раз сьведчыць аб тым, што Беларуская Генпракуратура сыстэматычна адмаўляецца ад выкананьня нормаў міжнароднага й канстытуцыйнага права ў дачыненьні да грамадзянаў краіны.

“Дзейнасьць ад імя палітычнай партыі, іншага грамадзкага аб’яднаньня, рэлігійнай арганізацыі альбо фонду, якія не прайшлі ва ўстаноўленым парадку дзяржаўнае рэгістрацыі, супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь”- гэты “ўстойлівы”выраз пераходзіць з адказу ў адказ, якія атрымлівае кіраўнік ПЦ “Вясна” Алесь Бяляцкі з Генэральнай пракуратуры. Аднак довады праваабаронцы пра тое, што скасаваньне рэгістрацыі “Вясны” зьяўляецца незаконным і гэта прызнана на ўзроўні ААН, а артыкул 193-1 КК РБ наўпрост супярэчыць Канстытуцыі й міжнародным нормам у галіне правоў чалавека, перманэнтна ігнаруюцца. Не стаў выключэньнем і апошні адказ Рыгора Васілевіча на зварот Алеся Бяляцкага.

Нічога новага. “Афіцыйнае папярэджаньне Вам абвешчана вам абгрунтавана”- такім “вэердыктам” скончваецца адказ генпракурора на прапанову адмяніць папярэджаньне старшыні Праваабарончага цэнтру “Вясна”.

Спадар Бяляцкі 1 сакавіка накіроўваў зварот на імя генпракурора, у якім чарговы раз нагадаў гісторыю ліквідацыі афіцыйнай рэгістрацыі “Вясны”, зьвязаную, на ягоную думку, з актыўным назіраньнем за прэзыдэнцкімі выбарамі 2001 г. У 2007 г. Камітэт па правах чалавеку ААН прызнаў незаконнымі дзеяньні беларускіх уладаў, якія парушылі Міжнародны Пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Усе тры далейшыя спробы афіцыйна зарэгістраваць “Вясну” былі безвыніковымі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Генпрокуратура систематически игнорирует международные и конституционные нормы права

На самом деле создавшаяся ситуация в очередной раз свидетельствует о том, что Беларуская Генпрокуратура систематически отказывается от исполнения норм международного и конституционного права в отношении граждан страны.

“Деятельность от имени политической партии, другого общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственной регистрации, противоречит законодательству Республики Беларусь” – это “устойчивое” выражение переходит из ответа в ответ, которые получает руководитель ПЦ “Вясна” Алесь Беляцкий из Генеральной прокуратуры. Однако доводы правозащитника о том, что ликвидация регистрации “Вясны” является незаконным и это признано на уровне ООН, а статья 193-1 УК РБ противоречит Конституции и международным нормам в области прав человека, перманентно игнорируются. Не стал исключением и последний ответ Григория Василевича на обращение Алеся Беляцкого.

“Официальное  предупреждение Вам объявлено ​​обоснованно” – таким “вердиктом” заканчивается ответ генпрокурора на предложение отменить предупреждение руководителю Правозащитного центра “Вясна”.

А.Беляцкий 1 марта направлял обращение на имя генпрокурора, в котором в очередной раз напомнил историю ликвидации официальной регистрации “Вясны”, связанную, по его мнению, с активным наблюдением за президентскими выборами 2001 г. В 2007 г. Комитет по правам человека ООН признал незаконными действия белорусских властей, которые нарушили Международный пакт о гражданских и политических правах. Все три дальнейшие попытки официально зарегистрировать “Вясну” были безрезультатными.

Паводле spring96.org,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Белурускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*