2011 01/04
missija-znak

Міжнародная назіральная місыя падрыхтавала чарговую сыстэматызаваную падборку фактаў, якія ілюструюць ўмяшаньне ў дзейнасьць журналісцкай супольнасьці ў Рэспубліцы Беларусь. Аналітычная даведка зьяўляецца лягічным працягам работы, прадстаўленай у Аналітычнай даведцы № 02/01 «Становішча з правамі журналістаў у сьвятле падзеяў у Рэспубліцы Беларусь за пэрыяд сьнежань 2010 году – студзень 2011 г.» (http://hrwatch-by.org/analiticheskaya-spravka-2-1) і ахоплівае пэрыяд з 12 студзеня па 15 сакавіка 2011 году. (далей – правапіс першакрыніцы)

Дадзены агляд заснаваны на інфармацыі з адкрытых крыніц, у прыватнасці СМІ, паведамленнях Беларускай асацыяцыі журналістаў, а таксама на дадзеных, прадастаўленых Цэнтрам прававой трансфармацыі.

У агляд уключаны выпадкі затрыманьняў, допытаў у КДБ, ператрусаў і канфіскацыі тэхнікі, а таксама іншых відаў абмежавання волі журналістаў у час выканання імі прафесійных абавязкаў, у прыватнасці спробы ўплыву на рэдакцыйную палітыку (цэнзура). Асобна прадстаўлена сітуацыя з журналістамі, абвінавачанымі па арт. 293 “Масавыя беспарадкі» Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, а таксама апісаны ключавыя прыклады міжнароднай падтрымкі журналісцкай супольнасці Беларусі.

У Аналітычнай даведцы Місія яшчэ раз звяртае ўвагу на тое, што ціск на журналістаў, стварэнне перашкод да іх дзейнасці з’яўляюцца недапушчальнымі і парушаюць як міжнародныя абавязацельствы, так і ўнутранае заканадаўства Рэспублікі Беларусь, у тым ліку нормы Крымінальнага кодэкса, якія прадугледжваюць адказнасць за перашкоду законнай прафесійнай дзейнасці журналіста (арт. 198 КК РБ). Спектр формаў ціску на журналістаў і СМІ за апошнія 2 месяцы значна пашырыўся, што не можа не выклікаць занепакоенасць праваабарончых арганізацый, міжнароднай грамадскасці і павінна стаць прадметам разгляду з боку нацыянальных органаў пракуратуры.

У сваіх высновах Місія падкрэслівае, што на дадзены момант улады Рэспублікі Беларусь не прадставілі ніякага выразнага тлумачэння сваім дзеянням па канфіскацыі тэхнікі ў журналістаў і ў асобных СМІ, тым самым ўскосна пацвярджаючы здагадкі аб тым, што мэтай падобных дзеянняў з’яўляецца паралізацыі працы асобных СМІ. Акрамя таго, Місія звяртае ўвагу на ўзмацненне міжнароднай рэакцыі, якая, аднак, не стала прадметам зваротнай рэакцыі беларускіх уладаў і, адпаведна, якіх-небудзь дзеянняў, накіраваных на сістэмнае змяненне сітуацыі.

У сувязі з працягам ціску на журналістаў і перашкод ў іх прафесійнай дзейнасці Місія заклікае улады Рэспублікі Беларусь да выканання рэкамендацый, уключаных раней у аналітычную даведку № 02/01 «Становішча з правамі журналістаў у святле падзей у Рэспубліцы Беларусь за перыяд снежань 2010 – студзені 2011 года». , а таксама рэкамендуе органам дзяржаўнай улады Беларусі, міжнародным і нацыянальным арганізацыям ажыццяўлення неадкладнага рэагавання на новыя пагрозы рэалізацыі свабоды слова ў Рэспубліцы Беларусь.

Аналітычная даведка № 2-1b у далучаным файле

Дадатак:
* iom-analytical-review-no2-1b-rus (0.17 Mb)

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Положение с правами журналистов в Республике Беларусь за период 19 января — 15 марта 2011 года

Международная наблюдательная миссия подготовила очередную систематизированную подборку фактов, иллюстрирующих вмешательство в деятельность журналистского сообщества в Республике Беларусь. Аналитическая справка является логическим продолжением работы, представленной в Аналитической справке №2-1 «Положение с правами журналистов в свете событий в Республике Беларусь за период декабрь 2010 — январь 2011» (http://hrwatch-by.org/analiticheskaya-spravka-2-1) и охватывает период с 12 января по 15 марта 2011 года.

Данный обзор основан на информации из открытых источников, в частности СМИ, сообщениях Белорусской ассоциации журналистов, а также на данных, предоставленных Центром правовой трансформации.

В обзор включены случаи задержаний, допросов в КГБ, обысков и изъятия техники, а также иных видов ограничения свободы журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей, в частности попытки влияния на редакционную политику (цензура). Отдельно представлена ситуация с журналистами, обвиняемыми по ст. 293 «Массовые беспорядки» Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также описаны ключевые примеры международной поддержки журналистского сообщества Беларуси.

В Аналитической справке Миссия еще раз обращает внимание на то, что давление на журналистов, создание препятствий к их деятельности являются недопустимыми и нарушают как международные обязательства, так и внутреннее законодательство Республики Беларусь, в том числе нормы Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 198 УК РБ). Спектр форм давления на журналистов и СМИ за последние 2 месяца значительно расширился, что не может не вызывать обеспокоенность правозащитных организаций, международной общественности и должно стать предметом разбирательства со стороны национальных органов прокуратуры.

В своих выводах Миссия подчеркивает, что на данный момент власти Республики Беларусь не представили никакого внятного объяснения своим действиям по продолжающемуся изъятию техники у журналистов и в отдельных СМИ, тем самым косвенно подтверждая предположение о том, что целью подобных действия является парализация работы отдельных СМИ. Кроме того, Миссия обращает внимание на усиление международной реакции, которая, однако, не стала предметом ответной реакции беларусских властей и, соответственно, каких-либо действий, направленных на системное изменение ситуации.

В связи с продолжающимся давлением на журналистов и препятствованием их профессиональной деятельности Миссия призывает власти Республики Беларусь к выполнению рекомендаций, включенных ранее в Аналитическую справку №2-1 «Положение с правами журналистов в свете событий в Республике Беларусь за период декабрь 2010 — январь 2011»., а также рекомендует органам государственной власти Беларуси, международным и национальным организациям осуществления немедленного реагирования на новые угрозы реализации свободы слова в Республике Беларусь.

Аналитическая справка №2-1b в присоединенном файле:

Приложение
* iom-analytical-review-no2-1b-rus (0.17 Mb)

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*