2011 23/04
missij

ЗАЯВА

Назіральнай Рады Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі аб парушэньні Рэспублікай Беларусь абавязальніцтваў АБСЭ аб садзеяньні няўрадавым арганізацыям у назіраньні за ўмовамі ў галіне чалавечага вымярэньня. (далей – правапіс першакрыніцы)

У святле ўзбуджэння ў дачыненні да Беларусі Маскоўскага механізму і заяў у адказ прадстаўнікоў МЗС Рэспублікі Беларусі аб тым, што Беларусь няўхільна выконвае ўсе абавязацельствы АБСЕ ў сферы чалавечага вымярэння, арганізацыі-ўдзельнікі Камітэта міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі выказваюць заклапочанасць сітуацыяй, якая склалася вакол прадстаўнікоў Міжнароднай назіральнай місіі, створанай пад эгідай Камітэта.

16 сакавіка 2011 г. кіраўнік Міжнароднай назіральнай місіі, грамадзянін Расійскай Федэрацыі Андрэй Юраў быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі і дастаўлены ў РУУС Савецкага раёна, дзе прабыў усю ноч. У дачыненні да яго разглядалася пытанне аб узбуджэнні крымінальнай справы па факце незаконнага перасячэння мяжы. Раніцай 17 сакавіка 2011 была вынесена пастанова аб адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы з загадам яму пакінуць тэрыторыю Беларусі цягам 24 гадзін. Андрэя Юрава таксама апавясцілі аб унясенні яго ў «Спіс асобаў, уезд якіх у рэспубліку Беларусь забаронены або непажаданы» да 15.02.2013 года.

Раней, 9 сакавіка 2011 года, падобны выпадак адбыўся з украінскім праваабаронцам, які накіроўваўся ў Беларусь для працы ў Міжнароднай назіральнай місіі, – Максімам Кіцюком.

Далей, 20 красавіка 2011 г. пры перасячэнні ўкраінска-беларускай мяжы па прычыне ўнясення ў згаданыя вышэй спісы была затрыманая інфармацыйны памочнік Прадстаўніка Міжнароднай назіральнай місіі, грамадзянка Украіны Марына Цапок.
На наступны дзень, 21 красавіка, яшчэ аднаму ўкраінскаму праваабаронцу, які накіроўваўся ў Місію, Міхаілу Каменеву быў таксама забаронены ўезд у Рэспубліку Беларусь.

Праваабаронцы Андрэй Юраў, Максім Кіцюк, Марына Цапок, Міхаіл Каменеў, знаходзячыся на тэрыторыі Беларусі, дзейнічалі адкрыта і на падставе нормаў ААН і АБСЕ аб праваабарончай дзейнасці ажыццяўлялі маніторынг сітуацыі з правамі чалавека ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязацельствамі, узятымі на сябе Рэспублікай Беларусь.

У адпаведнасці з гэтымі абавязальніцтвамі, ізноў пацверджанымі на саміце кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў дзяржаў-удзельніц АБСЕ, які прайшоў у Астане 1-2 снежня 2010 года, пытанні правоў чалавека з’яўляюцца прадметам прамой і легітымнай заклапочанасці ўсіх дзяржаў-удзельніц АБСЕ і міжнароднага грамадзянскай супольнасці і не з’яўляюцца выключна унутранай справай адпаведнай дзяржавы.

Падобныя дзеянні могуць быць расцэненыя як прамыя перашкоды Міжнароднай назіральнай місіі.

Нам уяўляецца, што дзеянні з боку ўладаў Беларусі ў дачыненні да праваабаронцаў дэманструюць грэбаванне міжнароднымі абавязацельствамі АБСЕ, узятымі на сябе Рэспублікай Беларусь, у прыватнасці, прама супярэчаць палажэнням Маскоўскага дакумента АБСЕ (перш за ўсё ў частцы п.п. 43.2, 43.3).

Мы лічым, што дэманстрацыя рэальнай прыхільнасці абавязальніцтвам і прынцыпам АБСЕ магчымая толькі пры ўмове здзяйснення Рэспублікай Беларусь наступных дзеянняў:

– Неадкладнай адмены забароны на ўезд прадстаўнікоў Міжнароднай назіральнай місіі і аказання садзейнічання Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі ў ажыццяўленні назірання за ўмовамі ў галіне чалавечага вымярэння і праверкі выканання адпаведных міжнародных абавязацельстваў;
– Выдалення са «Спіса асоб, уезд якiх у Рэспублiку Беларусь забаронены або непажаданы» дзеючых міжнародных праваабаронцаў, перш за ўсё, прадстаўнікоў Міжнароднай назіральнай місіі Андрэя Юрова, Максіма Кіцюка, Марыны Цапок і Міхаіла Каменева;
– Прынясення афіцыйных выбачэнняў вышэйзгаданым праваабаронцам за затрыманне і час, праведзены ў месцах прымусовага ўтрымання.

Мы таксама заклікаем іншыя грамадскія арганізацыі з дзяржаў-удзельніц АБСЕ, а таксама міжнародныя няўрадавыя арганізацыі далучыцца да дадзеных патрабаванняў і накіраваць іх уладам Рэспублікі Беларусь.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Заявление Наблюдательного Совета Комитета международного контроля

ЗАЯВЛЕНИЕ

Наблюдательного Совета Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси о нарушении Республикой Беларусь обязательств ОБСЕ о содействии неправительственным организациям в наблюдении за условиями в области человеческого измерения.

В свете возбуждения в отношении Беларуси Московского механизма и ответных заявлений представителей МИД Республики Беларуси о том, что Беларусь неукоснительно соблюдает все обязательства ОБСЕ в сфере человеческого измерения, организации-участники Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси выражает озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг представителей Международной наблюдательной миссии, созданной под эгидой Комитета.

16 марта 2011 года руководитель Международной наблюдательной миссии, гражданин Российской Федерации Андрей Юров был задержан сотрудниками милиции и доставлен в РУВД Советского района, где пробыл всю ночь. В отношении него рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы. Утром 17 марта 2011 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с предписанием ему покинуть территорию Беларуси в течении 24 часов. Андрея Юрова также уведомили о внесении его в «Список лиц, въезд которых в республику Беларусь запрещен или нежелателен» до 15.02.2013 года.

Ранее, 9 марта 2011 года, подобный случай произошел с украинским правозащитником, следовавшим в Беларусь для работы в Международной наблюдательной миссии, – Максимом Кицюком.

Далее, 20 апреля 2011 года при пересечении украино-беларусской границы по причине внесения в упомянутые выше списки была задержана информационный помощник Представителя Международной наблюдательной миссии, гражданка Украины Марина Цапок.

На следующий день, 21 апреля еще одному украинскому правозащитнику, следующему в Миссию, Михаилу Каменеву был также запрещен въезд в Республику Беларусь.

Правозащитники Андрей Юров, Максим Кицюк, Марина Цапок, Михаил Каменев, находясь на территории Беларуси, действовали открыто и на основании норм ООН и ОБСЕ о правозащитной деятельности осуществляли мониторинг ситуации с правами человека в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Республикой Беларусь.

В соответствии с этими обязательствами, вновь подтвержденными на саммите глав государств и правительств государств-участников ОБСЕ, прошедшем в Астане 1-2 декабря 2010 года, вопросы прав человека являются предметом прямой и легитимной озабоченности всех государств-участников ОБСЕ и международного гражданского общества и не относятся исключительно к внутренним делам соответствующего государства.

Подобные действия могут быть расценены как прямое препятствование Международной наблюдательной миссии.

Нам представляется, что действия со стороны властей Беларуси в отношении правозащитников демонстрируют пренебрежение международными обязательствами ОБСЕ, взятыми на себя Республикой Беларусь, в частности, прямо противоречат положениям Московского документа ОБСЕ (прежде всего в части п.п. 43.2, 43.3).

Мы считаем, что демонстрация реальной приверженности обязательствам и принципам ОБСЕ возможна лишь при условии совершения Республикой Беларусь следующих действий:

– незамедлительной отмены запрета на въезд представителей Международной наблюдательной миссии и оказания содействия Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси в осуществлении наблюдения за условиями в области человеческого измерения и проверки выполнения соответствующих международных обязательств;

– удаления из «Списка лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен» действующих международных правозащитников, прежде всего, представителей Международной наблюдательной миссии Андрея Юрова, Максима Кицюка, Марины Цапок и Михаила Каменева;

– принесения официальных извинений вышеупомянутым правозащитникам за задержание и время, проведенное в местах принудительного содержания.

Мы также призываем другие гражданские организации из государств-участников ОБСЕ, а также международные неправительственные организации присоединиться к данным требованиям и направить их властям Республики Беларусь.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*