2011 13/05

У горадзе над Нёманам у школах зараз адбываюцца бацькоўскія сходы па папярэднім фармаванні першых класаў. Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, найперш Таварыства Беларускай Мовы імя Францішка Скарыны, дамагліся магчымасці прысутнічаць на такіх сходах і выступаць на іх з заклікам да бацькоў падаваць заявы менавіта ў беларускамоўныя класы.

Гарадскія ўлады паабяцалі таксама, што ў хуткім часе ў грамадскім транспарце з’явіцца гукавая рэклама беларускіх класаў. Аднак, ці ўдасца стварыць хоць адзін такі клас у горадзе – вялікае пытанне. Нагадаем, што летась адпаведных заяваў было пададзена толькі дзве – іх напісалі прафесар Алесь Астроўскі і журналіст Уладзімір Хільмановіч.

Алесь Астроўскі, выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэту: “Спачатку павінна адбыцца беларусізацыя вышэйшых навучальных устаноў у Беларусі. Тады справа стварэння беларускамоўных класаў зрушыцца куды хутчэй”.

Уладзімір Хільмановіч, праваабаронца і публіцыст: “Улады самі ўжо разумеюць недарэчнасць і ганебнасць такога становішча – калі ў абласным цэнтры Рэспублікі Беларусь няма аніводнага беларускамоўнага класу. На 1995 год у Гродне ў палове з 35 школаў былі такія класы. Але 15 гадоў татальнай русіфікацыі прывялі да таго, што бацькамі кіруе інертнасць мыслення, яны думаюць пра далейшае навучанне ў вышэйшых установах, дзе беларускай мовы таксама няма.

Баюся, што агітацыі грамадскіх арганізацый зараз замала. Установы адукацыі, на маю думку, мусяць максімальна шырока абвесціць пра стварэнне ў розных мікрараёнах гораду адразу 4-5 беларускамоўных класаў у прэстыжных школах, зрабіць іх у нейкім сэнсе элітарнымі. Мяркую, толькі ў такім разе, бацькі пачнуць ахвотна падаваць заявы”.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

В Гродно родителей призывают отдавать детей в белорусскоязычные классы

В городе над Неманом в школах сейчас проходят родительские собрания по предварительному формированию первых классов. Представители общественных организаций, прежде всего Товарищества Белорусского Языка имени Франциска Скорины, добились возможности присутствовать на таких собраниях и выступать на них с призывом к родителям подавать заявления именно в белорусскоязычные классы. Городские власти пообещали также, что в скором времени в общественном транспорте появится звуковая реклама белорусских классов. Однако, удастся создать хоть один такой класс в городе – большой вопрос. Напомним, что в прошлом году соответствующих заявлений было подано только два – их написали профессор Александр Островский и журналист Владимир Хильманович.
Алесь Островский, преподаватель Гродненского государственного медицинского университета: “Сначала должна состояться белорусизация высших учебных заведений в Беларуси. Тогда дело создания белорусскоязычных классов двинуться куда быстрее “.
Владимир Хильманович, правозащитник и публицист: “Власти сами уже понимают нелепость и подлость такого положения – если в областном центре Республики Беларусь нет ни одного белорусскоязычного класса. На 1995 год в Гродно в половине из 35 школ были такие классы. Но 15 лет тотальной русификации привели к тому, что родителями руководит инертность мышления, они думают о дальнейшем обучение в высших заведениях, где белорусского языка тоже нет. Боюсь, что агитации общественных организаций сейчас маловато. Учреждения образования, по моему мнению, должны максимально широко объявить о создании в разных микрорайонах города сразу 4-5 белорусскоязычных классов в престижных школах, сделать их в каком-то смысле элитарными. Полагаю, только в таком случае, родители начнут охотно подавать заявления”.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*