Не забірай жыцьцё!
2011 22/06
Леанід Судаленка, Гомель

Леанід Судаленка, Гомель

Акцыя «маўклівага пратэсту», якая прайшла 15 чэрвеня ў Гомелі, гэтак як і ў іншых гарадах Беларусі, паставіла прадстаўнікоў сілавых структураў у тупік. Упершыню за многія гады міліцыя ня ведала, як рэагаваць на актыўнасьць грамадзянаў, якія стаяць моўчкі, ніякіх лозунгаў і транспарантаў, ніякіх патрабаваньняў не вылучаюць.

Улада спрацавала па-старому – журналістам забаранілі здымаць і фатаграфаваць, таго хто ўжо пасьпеў гэта зрабіць даставілі ў адзьдзелы й сьцерлі ўсе запісы, тых хто сабраўся расьсеялі, не даўшы выпіць квасу альбо купіць марозіва, выпадковым выбарам некаторых удзельнікаў адправілі пад суд па артыкулах за «хуліганку» і “непадпарадкаваньне міліцыі”.

Зьявілася інфармацыя аб тым, што супраць маладога супрацоўніка падатковай інспэкцыі, які таксама трапіў у міліцэйскую відэакамэру, ужо складзены пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мэрапрыемстве.

Сёньня на электронную паштовую скрыню я атрымаў такі ліст:

Добры вечар! Я студэнт аднаго з гомельскіх ВНУ. 15 чэрвеня ўдзельнічаў у акцыі пратэсту на плошчы, знаходжуся ў адной з групаў у Кантакце. Сёньня мне патэлефанавалі з дэканату й папрасілі заўтра зайсьці. Таксама патэлефанавалі бацьку на працу, прадставіліся супрацоўнікамі КДБ, сказалі, што зацікавіліся мною, пачалі запалохваць.

Як бачым, улада ўключае ўсе свае мэханізмы, што б не дапусьціць непадкантрольныя ёй мірныя сходы грамадзянаў. Паколькі «народная рэвалюцыя», як яе ўжо ахрысьцілі ў Інтэрнэце, аб’яўлена бестэрміновай, на яе вынікі нават быў вымушаны рэагаваць А. Лукашэнка, які міністру МУС заявіў – яшчэ адна такая акцыя й ты без пагонаў. Пасьля такіх заяваў можна выказаць здагадку, што ў самую блізкую акцыю міліцыя будзе складаць пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мэрапрыемствах.

Што важна памятаць і ведаць у гэтай сытуацыі ўдзельнікам акцыі?

Артыкул 35 Канстытуцыі гарантуе кожнаму з нас свабоду сходаў, мітынгаў, вулічных шэсьцяў, дэманстрацыяў і пікетаваньняў. Галоўная тут умова – не парушаць правапарадак і правы іншых грамадзянаў. На практыцы гэта азначае, што супрацоўнік міліцыі ня мае права патрабаваць ад чалавека, які моўчкі стаіць, няхай нават і на адной з цэнтральных плошчаў гораду, пакінуць гэтае месца.

Колькасць людзей, якія тут – ня мае значэньня.

У нашай краіне дзейнічае адзіны Закон, які вызначае парадак арганізацыі й правядзеньня масавых мэрапрыемстваў, які пад масавым мэрапрыемствам разумее сход, мітынг, вулічнае шэсьце, дэманстрацыю, пікетаваньне ды іншыя масавыя мэрапрыемствы.

Літаральны аналіз нормаў Закону дазваляе прыйсьці да адназначнай высновы – грамадзяне, якія стаяць моўчкі ня могуць зьяўляцца ўдзельнікамі масавага мэрапрыемства, паколькі яны не абмяркоўваюць публічна пытаньні, якія закранаюць іхныя інтарэсы (сход), не абмяркоўваюць і не выказваюць свайго стаўленьня да дзеяньняў асобаў і арганізацыяў, гэтак як і падзеяў грамадзка-палітычнага жыцьця (мітынг), не арганізоўваюць масавага руху групаў грамадзянаў па вуліцах у мэтах прыцягненьня ўвагi да якiх-небудзь праблемаў (вулічнае шэсьце), не арганізоўваюць масавага руху групаў грамадзянаў з выкарыстаньнем плякатаў, транспарантаў i iншых сродкаў (дэманстрацыя), не выказваюць публічна грамадзка-палітычных, групавых, асабістых і іншых інтарэсаў (пікетаваньне).

Тады, што могуць прад’явіць у якасьці абінавачваньня супрацоўнікі міліцыі тым грамадзянам, якія мірна й моўчкі стаяць?

Iншае масавае мэрапрыемства? Пад іншым масавым мэрапрыемствам Закон разумее спартыўнае, культурна-масавае, іншае відовішчнае альбо рэлігійнае мэрапрыемства, якія праводзяцца ў спэцыяльна не прызначаных для гэтай мэты месцах пад адкрытым небам альбо ў памяшканьнях.

Як бачым і тут сьпіс прыкметаў іншага масавага мэрапрыемства зьяўляецца вычарпальным і пашыранаму тлумачэньню не падлягае. Вышэйсказанае пацьвярджае той факт, што грамадзяне, якія гуляюць па горадзе ніякім чынам не могуць зьяўляцца ўдзельнікамі масавых мэрапрыемстваў. Міліцыі не пакінута іншага выбару як абвінаваціць выпадковых удзельнікаў акцыі па артыкулах за «хуліганку» альбо «непадпарадкаваньне міліцыі», а пасьля нахабна хлусіць у судах.

Але гэта ўжо да закону й права ня мае аніякага дачыненьня.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКА «НАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»?

Прошедшая 15 июня в Гомеле, равно как и в других городах Беларуси акция «молчаливого протеста» поставила представителей силовых структур в тупик. Впервые за многие годы милиция не знала, как реагировать на активность граждан, которые стоят молча, никаких лозунгов и транспарантов, никаких требований не выдвигают.

Власть сработала по старинке – журналистам запретили снимать и фотографировать, того кто уже успел это сделать доставили в отделы и стерли все записи, собравшихся рассеяли, не дав выпить кваса или купить мороженое, случайным выбором некоторых участников отправили под суд по статьям за «хулиганку» и «неподчинение милиции».

Появилась информация о том, что против молодого сотрудника налоговой инспекции, который тоже попал в милицейскую видеокамеру, уже составлен протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Сегодня на электронный почтовый ящик я получил такое письмо:

Добрый вечер!

Я студент одного из гомельских вузов. 15 июня участвовал в акции протеста на площади, состою в одной из групп в Контакте. Сегодня мне позвонили из деканата и попросили завтра зайти. Также позвонили отцу на работу, представились сотрудниками КГБ, сказали, что заинтересовались мной, начали запугивать.

Как видим, власть включает все свои механизмы, что бы не допустить неподконтрольные ей мирные собрания граждан. Поскольку «народная революция», как ее уже окрестили в Интернете, объявлена бессрочной, на ее результаты даже был вынужден реагировать А.Лукашенко, который министру МВД заявил – еще одна такая акция и ты без погон. После таких заявлений можно предположить, что в ближайшую акцию милиция будет составлять протоколы за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Что важно помнить и знать в этой ситуации участникам акции?

Статья 35 Конституции гарантирует каждому из нас свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования. Главное здесь условие – не нарушать правопорядок и права других граждан. На практике это означает, что сотрудник милиции не имеет права требовать от стоящего человека или молча стоящих, пускай даже и на одной из центральных площадей города, людей покинуть это место. Количество стоящих людей здесь не имеет значение.

В нашей стране действует единый Закон, который устанавливает порядок организации и проведения массовых мероприятий, который под массовым мероприятием понимает собрание, митинг, уличное шествие, демонстрацию, пикетирование и иные массовые мероприятия.

Буквальный анализ норм Закона позволяет придти к однозначному выводу – стоящие молча граждане не могут являться участниками массового мероприятия, поскольку они не обсуждают публично вопросы, затрагивающие их интересы (собрание), не обсуждают и не выражают своего отношения к действиям лиц и организаций, равно как и событий общественно-политической жизни (митинг), не организовывают массового движения групп граждан по улицам в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам (уличное шествие), не организовывают массового движения групп граждан с использованием плакатов, транспарантов и иных средств (демонстрация), не выражают публично общественно-политических, групповых, личных и иных интересов (пикетирование).

Тогда что могут вменить в вину сотрудники милиции мирно и молча стоящим гражданам?

Иное массовое мероприятие? Под иным массовым мероприятием Закон понимает спортивное, культурно-массовое, иное зрелищное или религиозное мероприятие, проводимые в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещениях. Как видим и здесь список признаков иного массового мероприятия является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.

Вышесказанное подтверждает тот факт, что гуляющие по городу граждане никаким образом не могут являться участниками массовых мероприятий. Милиции не оставлено иного выбора как обвинить случайных участников акции по статьям за «хулиганку» либо «неподчинение милиции», а впоследствии нагло врать в судах. Но это уже к закону и праву не имеет никакого отношения.

Леанід Судаленка

Паводле праўнай разсылкі й
крыніцаў gomelspring.org, gomel-experts.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

2 thoughts on “Ці можна прыцягнуць да адказнасьці ўдзельніка «Народнай рэвалюцыі»?”

 1. Іван says:

  Я пойду гулять …
  (в стиле РЭП)

  После работы
  Я немного устал,
  Захотел размять ноги
  И просто гулял.
  Я ходил, дышал,
  Спустился к Немиге,
  Чтоб купить цветы
  Подруге Ядвиге.
  Там была молодежь,
  Все улыбались.
  Мне говорили «Привет!»
  Я ушёл, они остались.
  Я купил цветы
  И пошёл к своей Ядвиге.
  Она живёт недалеко
  От ТЦ на Немиге.
  Я почти дошёл
  До дома любимой,
  Но вдруг «каранейка»
  Проехала мимо.
  Из неё быстро вышли
  Люди в форме спецназа
  Схватили меня
  И потащили, заразы.
  Я не стал кричать,
  Вырываться и плакать
  Я улыбался им –
  Браво, ребята!
  Такое геройство
  Вам зачтётся непременно!
  Ждите, скоро придут перемены!
  Ну а в среду, поверьте,
  Я пойду, как обычно,
  Прогуляться вечером
  По маршруту привычному.
  Я буду ходить, дышать,
  Спущусь до Немиги,
  Чтоб купить цветы
  Подруге Ядвиге.
  Я встречусь с ней,
  И мы вместе пойдём
  Прогуляться на площадь,
  Постоим там вдвоём.
  Мы будем просто гулять,
  Кричать другим «Привет!»
  Пусть увидит весь Менск,
  Что у нас страха нет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*