2011 13/07
osce-piachatka

Прафэсар Эмануэль Дэко ў працэсе падрыхтоўкі дакладу праз адмову Беларусі супрацоўнічаць зь місыяй ня змог наведаць Менск. Але ён правёў інтэнсыўныя кансультацыі ў Парыжы, Жэнэве, Вене, Варшаве й Вільне з міжнароднымі арганізацыямі, прадстаўнікамі дыпляматычнай супольнасьці, няўрадавых арганізацыяў і грамадзянскай супольнасьці. (далей – правапіс першакрыніцы)

“Місія па ўстанаўленні фактаў паказвае на сур’ёзнасць, працягласць і маштаб грубых і сістэматычных парушэнняў правоў чалавека пасля падзей 19 снежня. Гэта тычыцца не толькі доўгага спісу асобных спраў, якія выклікаюць сур’ёзную занепакоенасць, у тым ліку спраў “палітычных зняволеных”, але таксама сістэмы сацыяльнага кантролю за кошт запалохвання і пераследу, катаванняў і шантажу, праслухоўвання тэлефонных размоваў, ілжывых паказанняў і прымусовых прызнанняў, з адвольнымі і дыскрымінацыйнымі мерамі і санкцыямі ў дачыненні да асоб і членаў іх сем’яў. Пад некаторымі юрыдычнымі завесамі няма ні незалежнага правасуддзя, ні законнасці. Беларусі неабходна выконваць свае міжнародныя абавязацельствы ў рамках АБСЕ і ААН і пагадзіцца на поўны і сталы маніторынг выканання правоў чалавека, які ажыццяўляецца незалежнымі органамі і арганізацыямі”, – гаворыцца ў Рэзюмэ дакладу.

Нагадаем, што 6 красавіка 2011 года ў дачыненні да Беларусі 14 краінамі-ўдзельніцамі АБСЕ быў ініцыяваны “Маскоўскі механізм”. У рамках гэтай працэдуры спецдакладчыкам па Беларусі быў прызначаны прафесар міжнароднага права Парыжскага ўніверсітэта Эмануэль Дэко, які ў траўні пачаў працу па вывучэнні сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Афіцыйны Менск не прызнаў спецдакладчыка, і яго візіт у Беларусь не адбыўся, паколькі ён не атрымаў запрашэння ад урада. Нягледзячы на ​​гэта, Эмануэль Дэко падрыхтаваў даклад па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. 16 чэрвеня Пастаянны савет АБСЕ разгледзеў гэты дакумент і заклікаў афіцыйны Менск выконваць свае міжнародныя абавязацельствы.

Даведка: “Маскоўскі механізм” быў прыняты АБСЕ ў 1991 годзе як комплекс мераў надзвычайнага характару для маніторынгу сітуацыі ў краіне, дзе становішча дэстабілізавана – ёсць востры канфлікт, масавае парушэнне правоў чалавека і да т.п. АБСЕ стварае адмысловую камісію, якая назірае за сітуацыяй і дае экспертнае заключэнне, якое кладзецца ў аснову палітыкі арганізацыі ў дачыненні да гэтай краіны. Гэта адзін з нешматлікіх інструментаў АБСЕ, рашэнне аб прымяненні якога не патрабуе дасягнення кансэнсусу сярод усіх краін-удзельніц; яго могуць ініцыяваць не менш як 10 краін-удзельніц. Да дзяржавы, якая перашкаджае працы камісіі АБСЕ ці не выконвае рэкамендацыі арганізацыі, могуць быць ужытыя рознага кшталту санкцыі.

(Паведамленьне, рас.)

Доклад докладчика ОБСЕ по Беларуси в рамках “Московского механизма” (+текст документа)

Профессор Эммануэль Деко в процессе подготовки доклада из-за отказа Беларуси сотрудничать с миссией не смог посетить Минск. Но он провел интенсивные консультации в Париже, Женеве, Вене, Варшаве и Вильнюсе с международными организациями, членами дипломатического сообщества, представителями неправительственных организаций и гражданского общества.

“Миссия по установлению фактов указывает на серьезность, длительность и масштаб грубых и систематических нарушений прав человека после событий 19 декабря. Это касается не только длинного списка отдельных дел, вызывающих серьезную обеспокоенность, в том числе дел “политических заключенных”, но также системы социального контроля за счет запугивания и преследования, пыток и шантажа, подслушивания телефонных разговоров, ложных показаний и принудительных признаний, с произвольными и дискриминационными мерами и санкциями в отношении лиц и членов их семей. Под некоторыми юридическими завесами нет ни независимого правосудия, ни законности. Беларуси совершенно необходимо соблюдать свои международные обязательства в рамках ОБСЕ и ООН и согласиться на полный и постоянный мониторинг соблюдения прав человека, осуществляемый независимыми органами и организациями”, – говорится в Резюме доклада.

Напомним, что 6 апреля 2011 года в отношении Беларуси 14 странами-участницами ОБСЕ был инициирован “Московский механизм”. В рамках этой процедуры спецдокладчиком по Беларуси был назначен профессор международного права Парижского университета Эммануэль Деко, который в мае начал свою работу по изучению ситуации с правами человека в стране. Официальный Минск не признал спецдокладчика и его визит в Беларусь не состоялся, поскольку он не получил приглашения от правительства. Несмотря на это, Эммануэль Деко подготовил доклад по ситуации с правами человека в Беларуси. 16 июня Постоянный совет ОБСЕ рассмотрел этот документ и призвал официальный Минск выполнять свои международные обязательства.

Справка: “Московский механизм” был принят ОБСЕ в 1991 году как комплекс мер чрезвычайного характера для мониторинга ситуации в стране, где положение дестабилизировано – имеет место острый конфликт, массовое нарушение прав человека и т.п. ОБСЕ создает специальную комиссию, которая наблюдает за ситуацией и дает экспертное заключение, которое ложится в основу политики организации в отношении этой страны. Это один из немногих инструментов ОБСЕ, решение о применении которого не требует достижения консенсуса среди всех стран-участниц; его могут инициировать не менее 10 стран-участниц. К государству, которое препятствует работе комиссии ОБСЕ или не выполняет рекомендации организации, могут быть применены различного рода санкции.

ДАДАТАК

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*