2011 26/07
Валянцін Стэфановіч, Менск

Валянцін Стэфановіч, Менск

У Беларусі прыведзены ў выкананьне чарговы сьмяротны прысуд: расстраляныя жыхары Гародні, якія год таму былі асуджаныя да вышэйшае меры пакараньня. Чаму Беларусь па-ранейшаму застаецца адзінай краінай у Эўропе, дзе працягваюць караць сьмерцю людзей і якой будзе рэакцыя Эўропы? З такім пытаньнем інтэрнэт-выданьне “Заўтра тваёй краіны” зьвярнулася да экспэртаў. (далей – правапіс першакрыніцы)

Асуджаных прызналі вінаватымі ў забойстве трох чалавек у кватэры шматпавярховага дома ў кастрычніку мінулага года. Гэта быў першы расстрэльны прысуд Гродзенскага аблсуда за апошнія дзесяць гадоў. Пасля яго вынясення асуджаныя Андрэй Бурдыка і Алег Грышкаўцоў напісалі прашэнне пра памілаванне на імя прэзідэнта, але атрымалі адмову. Як і ў выпадку з расстралянымі ў мінулым годзе Андрэем Жуком і Васілём Юзэпчуком, прысуды былі прыведзены ў выкананне, нягледзячы на ​​тое, што абодва асуджаныя звярнуліся ў Камітэт ААН па правах чалавека і былі пачаты адпаведныя працэдуры.

– Згодна з гэтымі працэдурамі Беларусь не павінна была прыводзіць прысуд у выкананне, – адзначае намеснік старшыні Праваабарончага цэнтру “Вясна” Валянцін Стэфановіч. – Але наша краіна, як я разумею, у чарговы раз грэбуе абавязальніцтвамі, якія яна ўзяла перад Арганізацыяй Аб’яднаных Нацый.

Калі ў сакавіку мінулага года былі расстраляныя 25-гадовы Андрэй Жук і 30-гадовы Васіль Юзэпчук, Камітэт ААН па правах чалавека ў спецыяльнай заяве выказаў абурэнне ў сувязі з пакараннем смерцю двух чалавек, чые скаргі знаходзіліся на разглядзе Камітэта.

Міністр унутраных спраў Беларусі Анатоль Куляшоў, закранаючы афіцыйны запыт Камітэта ААН па правах чалавека па дадзеным пытанні, адзначыў, што “жыве не па законах ААН”. “Я жыву па законах сваёй краіны. Наша заканадаўства з’яўляецца прыярытэтным для нас”, – падкрэсліў Анатоль Куляшоў. “Калі мы ўсе гэтыя запыты абмяркуем, разгледзім, то тады мы іх будзем выконваць. Сёння мы жывем у рамках свайго заканадаўства, а не па прыўнесеных звонку нормах”, – падкрэсліў міністр.

– У такім выпадку Беларусі трэба выходзіць з ААН і далей жыць па сваіх нацыянальных законах, – лічыць Валянцін Стэфановіч. – Я не разумею, які сэнс быў у ратыфікацыі Пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах і іншых дакументаў па лініі абароны правоў чалавека ААН, калі іх не выконваць?

Палітолаг Юрый Чавусаў падкрэслівае, што Беларусь з’яўляецца адзінай дзяржавай не толькі на тэрыторыі Еўропы, але і на постсавецкай прасторы, дзе смяротнае пакаранне не адмененае. Аднак лічыць, што ў дадзеным выпадку рэзананс будзе менш гучным, чым у мінулым годзе, калі расстралялі Жука і Юзэпчука.

– У мінулым годзе актуальным пытаннем была лібералізацыя беларускага рэжыму і прывядзенне ў выкананне смяротнага прысуду стала дэманстратыўным адыходам ад заяўленага курсу, – адзначае эксперт. – Пасля 19 снежня 2010 года ад беларускіх уладаў ужо ніхто не чакае ніякіх саступак нават у пытанні прымянення смяротнай кары.

Па прагнозах Юрыя Чавусава, зараз можна чакаць новую хвалю крытыкі з боку праваабаронцаў на адрас беларускага рэжыму, але кіраўніцтва краіны не вядзе дыялогу пра адмену смяротнага пакарання, па меншай меры, у публічнай сферы. Так што такая крытыка будзе заставацца толькі адным з пунктаў вялікага пераліку прэтэнзій на адрас беларускіх уладаў.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Валентин Стефанович: «Беларуси надо выходить из ООН и дальше жить по своим национальным законам»

В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор: расстреляны жители Гродно, которые год назад были приговорены к высшей мере наказания. Почему Беларусь по-прежнему остается единственной страной в Европе, где продолжают казнить людей и какой будет реакция Европы? С такими вопросами “Завтра твоей страны” обратилось к экспертам.

Осужденных признали виновными в убийстве трех человек в квартире многоэтажного дома в октябре прошлого года. Это был первый расстрельный приговор Гродненского облсуда за последние десять лет. После его вынесения осужденные Андрей Бурдыко и Олег Гришковцов написали просьбу о помиловании на имя президента, но получили отказ. Как и в случае с расстрелянными в прошлом году Андреем Жуком и Василием Юзепчуком, приговоры были приведены в исполнение, несмотря на то, что оба осужденных обратились в Комитет ООН по правам человека и были начаты соответствующие процедуры.

– Согласно этим процедурам Беларусь не должна была приводить приговор в исполнение, – отмечает заместитель председателя Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович. – Но наша страна, как я понимаю, в очередной раз пренебрегла обязательствами, которые она взяла перед Организацией Объединенных Наций.

Когда в марте прошлого года были расстреляны 25-летний Андрей Жук и 30-летний Василий Юзепчук, Комитет ООН по правам человека в специальном заявлении выразил негодование в связи с казнью двух человек, чьи жалобы находились на рассмотрении комитета.

Министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов, затрагивая официальный запрос Комитета ООН по правам человека по данному вопросу, отметил, что «живет не по законам ООН». «Я живу по законам своей страны. Наше законодательство является приоритетным», – подчеркнул Анатолий Кулешов. «Когда мы все эти запросы обсудим, рассмотрим, то тогда мы их будем соблюдать. Сегодня мы живем в рамках своего законодательства, а не привнесенными извне нормами», – подчеркнул министр.

– В таком случае Беларуси надо выходить из ООН и дальше жить по своим национальным законам, – считает Валентин Стефанович. – Я не понимаю, какой смысл был в ратификации Пакта о гражданских и политических правах и других документов по линии защиты прав человека ООН, если их не исполнять?

Политолог Юрий Чаусов подчеркивает, что Беларусь является единственным государством не только на территории Европы, но и на постсоветском пространстве, где смертная казнь не отменена. Однако полагает, что в данном случае резонанс будет менее громким, чем в прошлом году, когда расстреляли Жука и Юзепчука.

– В прошлом году актуальным вопросом была либерализация белорусского режима и приведение в исполнение смертного приговора стало демонстративным отходом от заявленного курса, – отмечает эксперт. – После 19 декабря 2010 года от белорусских властей уже никто не ожидает никаких уступок даже в вопросе применения смертной казни.

По прогнозам Юрия Чаусова, сейчас можно ожидать новую волну критики со стороны правозащитников в адрес белорусского режима, но руководство страны не ведет диалога об отмене смертной казни, по крайней мере, в публичной сфере. Так что такая критика будет оставаться лишь одним из пунктов большого перечня претензий в адрес белорусских властей.

Паводле spring96.org,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі Праўны Партал,

www.prava-.by.info

Цэтлікі: , ,

One thought on “Валянцін Стэфановіч: “Беларусі трэба выходзіць з ААН і далей жыць па сваіх нацыянальных законах””

  1. Ishara says:

    Deep thought! Thanks for contributing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*