2011 30/06
Напад невядомых на С.Салаўёва (плошча, Жодзіна)

Напад невядомых на С.Салаўёва (плошча, Жодзіна)

29.07.2011 а 19-45 у сераду ля ААТ “БПС-банк” адбылося гвалтоўнае затрыманьне Сяргея Салаўёва, які прагульваўся на роварах разам з сяброўкай Ганнай, а таксама праваабаронцы ПЦ “Вясна” Аляксея Лапіцкага, які разам з Сьвятланай Лапіцкай адмыслова зьвярнуліся да міліцэйскага нараду (Ярмоленка, Мялешка, …) па дапамогу й папрасілі абараніць пацярпелых, прапанавалі быць сведкамі ўбачанага імі ў 19-35 здарэньня на плошчы Леніна ля ДК “БелАЗ”, дзе назіралі напад людзей у цывільнай вопратцы на Віталя Пятрова (які быў зь відэакамэрай) і Сяргея Салаўёва.

Праваабаронцы й сьведкі інцыдэнту адзначаюць, што ў час парушэньня грамадзкага парадку людзьмі ў цывільным, якія зьдзейсьнілі напад на плошчы, дагналі й адабралі відэакамэру ў Віталя Пятрова, а таксама спрабавалі без тлумачэнняў гвалтоўна затрымаць Сяргея Салаўёва, вакол месца здарэньня – не назіралася аніводнага міліцыянта ў форме.

Той пікет міліцыянтаў, да якога зьвярнуліся людзі, яны убачыли на адлегласьці каля 100 мэтраў ад плошчы ля ААТ “БПС-Банк”. Міліцыянты ў форме, пры звароце да іх Аляксея Лапіцкага, не прадставіліся й не выканалі свае абавязкі па аказаньні грамадзянам дапамогі з апэратыўным рэагаваньнем па абароне іхных правоў і грамадзкага парадку. Міліцыянт (як высьветлілася пазьней) Ярмоленка толькі прапанаваў тым, хто зьвярнуўся да яго, прасьледваць у ГАЎС у якасьці сьведак, для чаго адразу ж вырашыў выклікаць машыну.

Калі ж да групы пацярпелага й сьведак, якія зьвярнуліся да міліцыянтаў у форме ля “БПС-Банку” падыйшоў адзін з тых, хто некалькімі хвілінамі раней чапляўся да Сяргея Салаўёва на плошчы, а сьведка здарэньня, Аляксей Лапіцкі, паказаў на яго міліцыянту Ярмоленку, апошні на гэта аніякім чынам не адрэагаваў. Акрамя таго, калі перад самым актам незаконнага затрыманьня адзін з тых у цывільным, хто гнаўся за В.Пятровым на плошчы (як пазьней высьветлілася, Сяргей Севец, начальнік МГБ Жодзінскага ГАЎС) зьявіўся таксама, ён не адказаў на запыт Аляксея Лапіцкага прадставіцца й проста аддаў загад “грузіць” і яго ў міліцэйскую “ГАЗель” сьледам за Сяргеям Салаўёвым.

Пасьля дадзенага распараджэньня невядомага ў цывільным (нам. начальніка Жодзінскага ГАЎС, С. Сеўца) – без аніякага звароту да затрымліваемага сьведкі, без прадстаўленьня й нейкага тлумачэньня законнасьці падставаў ягонага затрыманьня, прадугледжаных п.п. 1-6 ч.2. арт. 8.2 ПВКаАП Рэспублікі Беларусь, абсалютна без аніякай камунікацыі, імгенна (і без уліку таго, што не аказваўся супраціў) была ўжыта грубая фізычная сіла для затрыманьня пацярпелага й сьведкі, якія самі зьвярнуліся да міліцыянтаў ля “БПС-Банку” па дапамогу. Такім чынам, зусім безпадстаўна яны былі дастаўленыя ў Жодзінскі ГАЎС.

Сьвятлану Лапіцкую, пры гэтым, наадварот з ужываньнем сілы, прымусова не дапусьцілі сесьці ў міліцэйскую машыну, каб прасьледваць разам зь незаконна затрыманымі ў адзьдзяленьне міліцыі. Яна потым разам зь іншымі сьведкамі самастойна прыбыла ў ГАЎС, дзе даведалася, хто кіраваў парушэньнем грамадзкага парадку на плошчы й падала скаргу на імя начальніка Жодзінскага ГАЎС па факце гвалтоўных дезяньняў міліцыянтаў і адбыўшагася затрыманьня.

Варта адначыць пры гэтым, што Сяргей Салаўёў, які не падпарадкаваўся незаконным патрабваньням невядомых людзей у цывільным на плошчы ля ДК «БелАЗ», праз пару хвілінаў пасьля здарэньня – зьвярнуўся да міліцыянтаў у форме па дапамогу. Ён дамагаўся ад іх законных дзеяньняў у абарону сваіх грамадзянскіх правоў.

Аляксей Лапіцкі разам з Сьвятланай Лапіцкай ды іншымі грамадзянамі – зьвярнуліся да тых жа міліцыянтаў і выказалі жаданьне быць сьведкамі адбыўшагася на плошчы здарэньня. У адказ на гэта міліцыянты Ярмоленка й Мялешка … не выканалі сваіх абавязкаў і функцыяў па ахове грамадзкага правапарадку, належным чынам апэратыўна не адрэагавалі па вусным звароце грамадзянаў. Замест гэтага яны не патлумачылі сытуацыю галоўнаму зь іншай групы міліцыянтаў, якая прыбыла пазьней мэтава для захопу Салаўёва й Лапіцкага як правапарушальнікаў, якія быццам бы нешта ўчынілі супрацьпраўнае на плошчы ля ДК “БелАЗ” …

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Задержания 29.06.2011 возле площади Ленина у ДК “БелАЗ” в Жодино

29.07.2011 в 19-45 в среду у ОАО “БПС-банк” произошло насильственное задержание Сергея Соловьёва, который прогуливался на велосипедах вместе с подругой Анной, а также правозащитника ПЦ “Вясна” Алексея Лапицкого, который вместе с Светланой Лапицкой специально обратились к наряду милиции (Ярмоленко, Мелешко, …) за помощью и попросили защитить потерпевшего, предложили быть свидетелями увиденного ими в 19-35 происшествия на площади Ленина у ДК «БелАЗ», где наблюдали нападение людей в гражданской одежде на Виталия Петрова (который был с видеокамерой) и Сергея Соловьева.

Правозащитники и свидетели инцидента отмечают, что во время нарушений общественного порядка людьми в штатском, которые совершили нападение на площади, догнали и отняли видеокамеру у Виталия Петрова, а также пытались без объяснений насильно задержать Сергея Соловьева, вокруг места происшествия – не наблюдалось ни одного милиционера в форме.

Тот пикет милиционеров, к которому обратились люди, они увидели на расстоянии около 100 метров от площади у ОАО “БПС-Банк”. Милиционеры в форме, при обращении к ним Алексея Лапицкого, не представились и не выполнили свои обязанности по оказанию гражданам помощи с оперативным реагированием по защите их прав и общественного порядка. Милиционер (как выяснилось только позже) Ярмоленко только предложил обратившимся к нему прасьледваць в ГОВД в качестве свидетелей, для чего сразу же решил вызвать машину.

Когда же к группе потерпевшего и свидетелей, которые обратились к милиционерам в форме у “БПС-Банка” подошёл один из тех, кто несколькими минутами раньше приставал к Сергею Соловьеву на площади, а свидетель происшествия, Алексей Лапицкий, показал на него милиционеру Ярмоленко, последний на это никак не отреагировал. Кроме того, когда перед самым актом незаконного задержания один из тех в штатском, кто гнался за В. Петровым на площади (как позже выяснилось, Сергей Севец, начальник МОБ Жодинского ГОВД) появился также, он не ответил на обращение Алексея Лапицкого представиться и просто отдал приказ “грузить” и его в милицейскую “ГАЗель” вслед за Сергеем Соловьёвым.

После данного распоряжения неизвестного в штатском (зам. начальника Жодинского ГОВД, С. Севца) – без всякого обращения к задерживаемому свидетелю, без представления и какого то объяснения законности оснований его задержания, предусмотренных п.п. 1-6 ч.2. ст. 8.2 ПИКоАП Республики Беларусь, абсолютно без какой-либо коммуникации, в одно мгновение (и без учета того, что не оказывалось сопротивление) была применена грубая физическая сила для задержания потерпевшего и свидетеля, которые сами обратились к милиционерам у “БПС-Банке” за помощью. Таким образом, совершенно безосновательно они были доставлены в Жодинский ГОВД.

Светлану Лапицкую, при этом, наоборот с применением силы, принудительно не допустили сесть в милицейскую машину, чтобы проследовать вместе с незаконно задержаными в отделение милиции. Она потом вместе с другими свидетелями самостоятельно прибыла в ГОВД, где узнала, кто руководил нарушением общественного порядка на площади и подала жалобу на имя начальника Жодинкага ГОВД по факту насильственных действий милиционеров и совершённого задержания.

Следует отметить при этом, что Сергей Соловьев, который не подчинился незаконным требованиям неизвестных людей в штатском на площади у ДК «БелАЗ», через пару минут после происшествия – обратился к милиционерам в форме за помощью. Он добивался от них законных действий в защиту своих гражданских прав.

Алексей Лапицкий вместе со Светланой Лапицкой и другими гражданами – обратились к тем же милиционерам и выразили желание быть свидетелями произошедшего на площади. В ответ на это милиционеры Ярмоленко и Мелешко … – не выполнили своих обязанностей и функций по охране общественного правопорядка, должным образом оперативно не отреагировали по устному обращению граждан. Вместо этого они не объяснили ситуацию главному из другой группы милиционеров, которая прибыла позже целенаправленно для захвата Соловьева и Лапицкого как правонарушителей, которые якобы что-то совершили противоправное на площади у ДК “БелАЗ” …

Падрыхтаваў Алесь Вольны,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Фота зь месца здарэньня: Аляксей Лапіцкі

Эпізод пагоні за В.Пятровым (плошча, Жодзіна)

Эпізод пагоні за В.Пятровым (плошча, Жодзіна)

...

Севец (зьлева) і Назараў (зправа) ... у пагоні за карэспандэнтам

Перапрануты начальнік МГБ Жодзінскага ГАЎС, С.Севец, у пагоні за карэспандэнтам ...

Перапрануты начальнік МГБ Жодзінскага ГАЎС, С.Севец, у пагоні за В.Пятровым ...

Працяг эпізоду - спроба невядомага затрымаць Салаўёва на плошчы ...

Працяг эпізоду - спроба невядомых затрымаць Салаўёва на плошчы ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*