Не забірай жыцьцё!
2011 09/08
civicus-logo

Сусьветны альянс за грамадзянскі ўдзел CIVICUS рашуча асуджае арышт Алеся Бяляцкага, вядомага беларускага праваабаронцы, віцэ-прэзыдэнта Міжнароднай Фэдэрацыі Правоў Чалавеку (FIDH) і кіраўніка Беларускага Праваабарончага Цэнтру “Вясна”. (далей – правапіс першакрыніцы)

“Мы маем шматлікія падставы меркаваць, што любыя абвінавачванні ў цяперашні час супраць Бяляцкага непасрэдна скіраваныя на падаўленне яго актыўнай падтрымкі правоў чалавека ў Беларусі, – сказаў Уіл Ласкі, каардынатар CIVICUS у Еўразіі.

– CIVICUS лічыць, што яго ўтрыманне пад вартай з’яўляецца палітычна матываваным і незаконным. Арышт Алеся Бяляцкага з’яўляецца яшчэ адным прыкладам пераследу і запалохвання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі”.

Бяляцкі быў затрыманы невядомымі асобамі, якія таксама правялі ператрус у яго кватэры. Яго жонцы, якая, як паведамляецца, была ў кватэры падчас ператрусу, не была прадастаўлена магчымасць вывучыць дакументы тых, хто прадставіліся як “фінансавая міліцыя”. Раней у гэты дзень “Вясна”, як паведамляецца, была акружаная супрацоўнікамі КДБ.

“У мяне няма сумневаў, што гэтыя дзеянні ў дачыненні да Алеся Бяляцкага і Праваабарончага Цэнтра “Вясна” звязаны ў першую чаргу з іх сур’ёзнай і прафесійнай дзейнасцю па абароне правоў чалавека. Цяперашнія падзеі наносяць значную шкоду праваабарончаму руху Беларусі, – кажа Андрэй Юраў, кіраўнік Міжнароднай місіі па назіранні Камітэта міжнароднага кантроля за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі.

– Бяляцкі па праве лічыцца адным з заснавальнікаў беларускага грамадзянскага руху, актыўным змагаром за свабоду слова, сходаў, асацыяцый і свабодныя выбары. Сярод іншых формаў пераследу, з часу выбараў 19 снежня 2010 года, ён быў прадметам паклёпніцкай кампаніі на радыё і быў названы “ворагам народа №1”.

Праваабарончы Цэнтр “Вясна”, які ўзначальвае Алесь Бяляцкі, быў пазбаўлены дзяржаўнай рэгістрацыі ў 2003 годзе з-за яго дзейнасці па назіранні за выбарамі, і падвяргаўся моцнаму ціску з часу выбараў, што адбыліся ў снежні 2010 года і якія шмат кім лічацца сфальсіфікаванымі. Праваабарончыя групы па-ранейшаму сутыкаюцца з вялізнымі цяжкасцямі ў атрыманні рэгістрацыі ў Беларусі, без якой iх дзейнасць лічыцца незаконнай ў адпаведнасці з Крымінальным кодэксам краіны (артыкул 193.1).

CIVICUS заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення Алеся Бяляцкага і да неадкладнага спынення пераследу беларускай грамадзянскай супольнасці уладамі. “Беларускім уладам даўно пара выконваць свае міжнародныя абавязацельствы па забеспячэнні асноўных свабод ўсіх людзей у Беларусі. У адваротным выпадку яны рызыкуюць стаць рэжымам-парыёй”, – адзначыў Уіл Ласкі.

CIVICUS: Сусветны альянс за грамадзянскі ўдзел з’яўляецца глабальным рухам грамадзянскай супольнасці, які займаецца ўмацаваннем ініцыятываў грамадзян і грамадзянскай супольнасці ва ўсім свеце.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Всемирный альянс за гражданское участие CIVICUS решительно осуждает арест Алесь Беляцкий, известного белорусского правозащитника, вице-президента Международной Федерации Прав Человека (FIDH) и руководителя Белорусского Правозащитного Центра “Вясна”.

“Мы имеем многочисленные основания полагать, что любые обвинения в настоящее время против Беляцкого непосредственно направленны на подавление его активной поддержки прав человека в Беларуси, – сказал Уилл Ласки, координатор CIVICUS в Евразии.

– CIVICUS считает, что его содержание под стражей является политически мотивированным и незаконным. Арест Алеся Беляцкого является ещё одним примером преследования и запугивания гражданского общества в Беларуси “.

Беляцкий был задержан неизвестными лицами, которые также провели обыск в его квартире. Его жене, которая, как сообщается, была в квартире во время обыска, не была предоставлена ​​возможность изучить документы тех, кто представились как “финансовая милиция”. Ранее в этот день “Весна”, как сообщается, была окружена сотрудниками КГБ.

“У меня нет сомнений, что эти действия в отношении Алеся Беляцкого и Правозащитного Центра “Вясна” связаны в первую очередь с их серьезной и профессиональной деятельностью по защите прав человека. Нынешние события наносят значительный ущерб правозащитному движению Беларуси, – говорит Андрей Юрав, руководитель Международной миссии по наблюдению Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси.

– Беляцкий по праву считается одним из основателей белорусского гражданского движения, активным борцом за свободу слова, собраний, ассоциаций и свободные выборы. Среди других форм преследования, со времени выборов 19 декабря 2010 года, он был предметом клеветнической кампании на радио и был назван “врагом народа № 1».

Правозащитный Центр “Вясна”, который возглавляет Алесь Беляцкий, был лишен государственной регистрации в 2003 году из-за его деятельности по наблюдению за выборами, и подвергался сильному давлению со времени выборов, состоявшихся в декабре 2010 года и которые многими считаются сфальсифицированными. Правозащитные группы по-прежнему сталкиваются с огромными трудностями в получении регистрации в Беларуси, без которой их деятельность считается незаконной в соответствии с Уголовным кодексом страны (статья 193.1).

CIVICUS призывает к немедленному и безусловному освобождению Алеся Беляцкого и к немедленному прекращению преследования белорусского гражданского общества властями. “Белорусским властям давно пора выполнять свои международные обязательства по обеспечению основных свобод всех людей в Беларуси. В противном случае они рискуют стать режимом-парией”, – отметил Уилл Ласки.

CIVICUS: Всемирный альянс за гражданское участие является глобальным движением гражданского общества, который занимается укреплением инициатив граждан и гражданского общества во всем мире.

Паводле spring.96,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Цэтлікі: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*