2011 10/08
Анатоль Паплаўны, Гомель

Анатоль Паплаўны, Гомель

У сувязі з адменай судовай пастановы, па якой Анатоль Паплаўны ў мінулым месяцы быў вымушаны адсядзець 15 сутак адміністратыўнага арышту гомельскія праваабаронцы маюць намер даказаць факт вынясеньня судзьдзёй загадзя неправасуднага судовага акту. (далей – правапіс першакрыніцы)

Спадар А.Паплаўны: я маю намер звярнуцца ў пракуратуру з заявай аб узбуджэнні супраць суддзі суда Цэнтральнага раёна Гомеля Алены Цалковай крымінальнай справы. Як бы не развіваліся вакол маёй адміністрацыйнай справы падзеі ў далейшым гэты чалавек у судзейскай мантыі ўжо наўрад ці зможа аспрэчыць сваю наўмысную віну – я адседзеў 15 сутак арышту на падставе фактычна пустога (незапоўненага) пратакола.

Што гэта? Следства невысокага ўзроўню кваліфікацыі суддзі або яе нядбайнасць пры выкананні сваіх прафесійных абавязкаў, – задаецца пытаннем праваабаронца. Калі першае, дык гэтая суддзя ужо больш пяць гадоў працуе, калі другое – тады хто ёй даў права ад імя краіны ажыццяўляць правасуддзе? Што суддзя не бачыла, што ў пратаколе адсутнічаюць сведкі, якія ілжыва сведчылі супраць мяне у судзе? На гэтыя і іншыя пытанні няхай яна адкажа пракурору, – падвеў рысу праваабаронца.

Дарэчы, супраць праваабаронцы сведчыў камандзір узводу палку патрульна-паставой службы міліцыі, маёр Юры Грыцкоў. Гэта яму Анатоль Паплаўны сказаў у зале раённага суду: “Паглядзіце мне ў вочы! Як вам ня сорамна – ні перад Богам, ні перад суддзёй? Гэта ж трэба так хлусіць! Адкуль жа тады будзе давер да міліцыі? На вашым баку фізычная перавага, на маім – маральная!”.

Праваабаронца Леанід Судаленка падкрэслівае, што артыкулам 392 крымінальнага кодэкса ўстаноўлена адказнасць суддзяў за вынясенне заведама неправасуднай судовай пастановы. Згодна з дадзеным артыкулам дзеянні суддзі трапляюць пад прыкметы крымінальнага злачынства супраць правасуддзя і караюцца пазбаўленнем права займаць пасаду суддзі альбо абмежаваннем або пазбаўленнем волі на тэрмін да трох гадоў.

Спадар Л. Судаленка: у нашай практыцы ўжо былі выпадкі, калі суддзя суду Чыгуначнага раёна Гомеля Ганна Новік сфальсіфікавала судовую пастанову, якая ўступіла ў законную сілу. Па нашых скаргах гэтая гаспадыня ў мантыі была вымушаная пакінуць пасаду суддзі і перайсці на працу на будоўлі народнай гаспадаркі.

Як я казаў ужо раней, трэба пакласці канец той сітуацыі, калі міліцыянты хлусяць, сцвярджаючы на судах, што грамадскія і палітычныя дзеячы быццам бы выкарыстоўваюць нецэнзурную лаянку у грамадскіх месцах, а суддзі як тыя дзеці – вераць проста на слова супрацоўнікам міліцыі.

Зараз суддзе прыйдзецца шукаць адказ на пытанне, чаму паводле матэрыялаў адміністрацыйнай справы на момант затрымання Паплаўнага сведкі, якія сведчылі супраць яго ў судзе не зафіксаваны ў пратаколе. У такім выпадку ў суддзі павінна было паўстаць, але не паўстала пытанне – чаму названыя сведкі і іх сведкавыя паказанні не адлюстраваны ў складзеным супраць майго калегі адміністрацыйным пратаколе? Чаму гэта сёння убачыў абласны суддзя і наадварот, чаму гэтага не ўбачыла суддзя раённы, між тым даўшая Анатолю Паплаўнаму самую жорсткую меру адміністрацыйнага пакарання.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Правозащитник Анатолий Поплавный: судья, которая меня судила, впредь не имеет права осуществлять правосудие

В связи с отменой судебного постановления, по которому Анатолий Поплавный в прошлом месяце был вынужден отсидеть 15 суток административного ареста гомельские правозащитники намерены доказать факт вынесения судьёй заведомо неправосудного судебного акта.

Господин А. Поплавный: я намерен обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении против судьи суда Центрального района Гомеля Елены Целковой уголовного дела. Как бы не развивались вокруг мойго административного дела события в дальнейшем этот человек в судейской мантии уже вряд ли сможет оспорить свою умышленную вину – я отсидел 15 суток ареста на основании фактически пустого (незаполненного) протокола.

Что это? Следствие невысокого уровня квалификации судьи или его небрежность при выполнении своих профессиональных обязанностей, – задается вопросом правозащитник. Если первое, то эта судья уже более пяти лет работает, если второе – то кто ей дал право от имени страны осуществлять правосудие? Что судья не видела, что в протоколе отсутствуют свидетели, которые ложно свидетельствовали против меня в суде? На эти и другие вопросы пусть она ответит прокурору, подвёл черту правозащитник.

Кстати, против правозащитника свидетельствовал командир взвода полка патрульно-постовой службы милиции, майор Юрий Грицков. Это ему Анатолий Поплавный сказал в зале районного суда: “Посмотрите мне в глаза! Как вам не стыдно – ни перед Богом, ни перед судьёй? Это ж надо так врать! Откуда же тогда будет доверие к милиции? На вашей стороне физическая преимущество, на моей – нравственное! “.

Правозащитник Леонид Судаленко подчеркивает, что статьёй 392 уголовного кодекса установлена ​​ответственность судей за вынесение заведомо неправосудного судебного постановления. Согласно данной статьи действия судьи подпадают под признаки уголовного преступления против правосудия и наказываются лишением права занимать должность судьи либо ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Господин Л. Судаленко: в нашей практике уже были случаи, когда судья суда Железнодорожного района Гомеля Анна Новик сфальсифицировала судебное постановление, которое вступило в законную силу. По нашим жалобам эта госпожа в мантии была вынуждена оставить должность судьи и перейти на работу на стройке народного хозяйства.

Как я уже говорил раньше, нужно положить конец той ситуации, когда милиционеры лгут, утверждая на судах, что общественные и политические деятели вроде бы используют нецензурную брань в общественных местах, а судьи как те дети – верят просто на слово сотрудникам милиции.

Сейчас судье придется искать ответ на вопрос, почему по материалам административного дела на момент задержания Поплавного свидетели, которые свидетельствовали против него в суде не зафиксированы в протоколе. В таком случае у судьи должен был возникнуть, но не встал вопрос – почему указанные свидетели и их свидетельские показания не отражены в составленном против моего коллеги административном протоколе? Почему это сегодня увидел областной судья и наоборот, почему этого не увидела судья районный, между тем давший Анатолию Поплавному самую жесткую меру административного наказания.

Паводле gomelspring.org,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*