Не забірай жыцьцё!
2009 14/01

Суд19 студзеня ў судзе Кастрычніцкага раёну г.Віцебску адбыўся разгляд скаргі праваабаронцы БГК Паўла Левінава на забарону намесьніка старшыні гарвыканкаму Лосіча ў правядзеньні шэрагу пікетаў, прысьвечаных 60-годзьдзю Ўсеагульнай дэклярацыі правоў чалавека.

Лосіч у чарговы раз даслаў у суд факс, у якім прасіў разгледзець скаргу ўчасе ягонай адсутнасьці ў сувязі з «вялікай загружанасьцю». Выканаўцам гэтых дакумэнтаў зьяўлялася намесніца начальніка адзьдзелу ідэалягічнае працы віцебскага гарвыканкаму Пучкова.

Судзьдзя Рымша адмовіў праваабаронцу ў хадайніцтве аб пераносе судовага паседжаньня ў сувязі з непрыходам у суд Лосіча. Тым самым Павал Левінаў быў пазбаўлены права атрымліваць адказы намесніка старшыні гарвыканкаму на свае пытаньні. Усе пытаньні павісалі ў паветры.

Падчас разглядаў высьветлілася, што рашэньне віцебскага гарвыканкаму ад 2003 гада, якім вызначаны парадак правядзеньня масавых мерапрыемстваў у горадзе, не апублікаванае, як таго патрабуе заканадаўства, у сродках масавай інфармацыі, а пярэчаньняў на скаргу ад Лосіча – не паступіла.

Пры абвяшчэньні судзьдзём матэрыялаў справы праваабаронца настаяў на тым, каб яны былі абвешчаныя цалкам. Судзьдзя змушаны быў апавяшчаць тэксты Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, Усеагульнай дэклярацыі правоў чалавека, Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах і Закона Рэспублікі Беларусь «Аб масавых мерапрыемствах у рэспубліцы Беларусь», якія былі прыкладзеныя да скаргі.

Разам з тым, вэрдыкт судзьдзі Рымшы: у задавальненьні скаргі – адмовіць.

Нагадаем.
У мінулым сьнежні Паўлу Левінову таксама было адмоўлена ў правядзеніні аналягічных пікетаў. Вычарпаўшы ўсе нутраныя сродкі праўнай абароны, ён падаў скаргу ў Камітэт ААН па правах чалавека. У цяперашні час скарга знаходзіцца там на разглядзе.
*
*
(Павеадмленьне, рас.)

19 декабря в суде Октябрьского района г.Витебска состоялось рассмотрение жалобы правозащитника БКХ Павла ЛЕВИНОВА на запрет зампредгорисполкома Лосича в проведении ряда пикетов, посвященных 60-летию Всеобщей декларации прав человека.

Лосич в очередной раз прислал в суд факс, в котором просил рассмотреть жалобу в его отсутствие в связи с «большой загруженностью». Исполнителем сих документов являлась заместитель начальника отдела идеологической работы Витгорисполкома Пучкова.

Судья Римша отказал правозащитнику в ходатайстве о переносе судебного заседания в связи с неявкой Лосича. Тем самым Павел Левинов был лишен права получать ответы зампредгорисполкома на свои вопросы. Все вопросы повисали в воздухе.

В ходе разбирательства выяснилось, что решение Витгорисполкома от 2003 года, которым определен порядок проведения массовых мероприятий в городе, не опубликовано, как того требует законодательство, в средствах массовой информации, возражений на жалобу от Лосича не поступило.

При оглашении судьей материалов дела правозащитник настоял, чтобы они были оглашены полностью. Судья вынужден был оглашать тексты Конституции Республики Беларусь, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в республике Беларусь», которые были приложены к жалобе.

Вместе с тем, вердикт судьи Римша: в удовлетворении жалобы отказать.

Напомним.
В прошлом декабре Павлу Левинову также было отказано в проведении аналогичных пикетов. Исчерпав все внутренние средства правовой защиты, он подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. В настоящее время жалоба находится там на рассмотрении.

19 студзеня ў судзе Кастрычніцкага раёну г.Віцебску адбыўся разгляд скаргі праваабаронцы БГК Паўла Левінава на забарону намесьніка старшыні гарвыканкаму Лосіча ў правядзеньні шэрагу пікетаў, прысьвечаных 60-годзьдзю Ўсеагульнай дэклярацыі правоў чалавека.

Лосіч у чарговы раз даслаў у суд факс, у якім прасіў разгледзець скаргу ўчасе ягонай адсутнасьці ў сувязі з «вялікай загружанасьцю». Выканаўцам гэтых дакумэнтаў зьяўлялася намесніца начальніка адзьдзелу ідэалягічнае працы віцебскага гарвыканкаму Пучкова.

Судзьдзя Рымша адмовіў праваабаронцу ў хадайніцтве аб пераносе судовага паседжаньня ў сувязі з непрыходам у суд Лосіча. Тым самым Павал Левінаў быў пазбаўлены права атрымліваць адказы намесніка старшыні гарвыканкаму на свае пытаньні. Усе пытаньні павісалі ў паветры.

Падчас разглядаў высьветлілася, што рашэньне віцебскага гарвыканкаму ад 2003 гада, якім вызначаны парадак правядзеньня масавых мерапрыемстваў у горадзе, не апублікаванае, як таго патрабуе заканадаўства, у сродках масавай інфармацыі, а пярэчаньняў на скаргу ад Лосіча – не паступіла.

Пры абвяшчэньні судзьдзём матэрыялаў справы праваабаронца настаяў на тым, каб яны былі абвешчаныя цалкам. Судзьдзя змушаны быў апавяшчаць тэксты Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, Усеагульнай дэклярацыі правоў чалавека, Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах і Закона Рэспублікі Беларусь «Аб масавых мерапрыемствах у рэспубліцы Беларусь», якія былі прыкладзеныя да скаргі.

Разам з тым, вэрдыкт судзьдзі Рымшы: у задавальненьні скаргі – адмовіць.

Нагадаем.
У мінулым сьнежні Паўлу Левінову таксама было адмоўлена ў правядзеніні аналягічных пікетаў. Вычарпаўшы ўсе нутраныя сродкі праўнай абароны, ён падаў скаргу ў Камітэт ААН па правах чалавека. У цяперашні час скарга знаходзіцца там на разглядзе.

Паводле допісаў удзельнікаў інфаабмену зь Віцебску.

Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*