2011 01/09
Алесь Бяляцкі, Менск

Алесь Бяляцкі, Менск

Арыштаваны старшыня Праваабарончага цэнтру “Вясна” Алесь Бяляцкі імкнецца як мага больш прадуктыўна выкарыстоўваць час, які ён вымушаны праводзіць за кратамі. Праваабаронца шмат чытае, займаецца англійскай мовай, робіць фізічныя практыкаваньні і піша мемуары пра згуртаваньне маладых літаратараў “Тутэйшыя”, адным з заснавальнікаў якога ён быў.

“Тут болей няма чаго і рабіць, як лісты чытаць і пісаць самому (што не рабіў ужо гадоў 15). У мяне ўсё добра. Уцягнуўся ў тутэйшае жыцьцё збольшага, гляджу тэлевізар (тут два каналы бярэ), вучу (падвучваю) ангельскую, чытаю”,- напісаў Алесь Бяляцкі ў адным са сваіх лістоў на волю.

У іншым лісьце праваабаронца адзначае, што бібліятэка ў СІЗА “на дзіва, не такая і благая”. “Нават на наступны раз я беларускія кніжкі замовіў. Іх тут развозяць двойчы на месяц”,- піша старшыня “Вясны”. Таксама ён паведаміў, што прачытаў у ізалятары кніжку Варлама Шаламава “Калымскія расказы”.

“Чытаў у Народнай пра пікеты, якія забаранілі. Можа хоць маё становішча змусіць беларускіх праваабаронцаў крыху хутчэй рухацца”,- спадзяецца кіраўнік “Вясны”.

Не забывецца Алесь Бяляцкі і на фізічную актыўнасьць. “Я тут раблю розныя фізічныя практыкаваньні, каб хоць троху трымаць сябе ў форме. Хаджу па прагулачным дворыку, адціскаюся, падскокваю, разьмінаюся”,- піша ён.
Практыкаваньні добра паўплывалі на апетыт праваабаронцы “У мяне зноў зьявіўся апетыт, першы тыдзень зусім не хацелася есьці. Здароўе ў мяне пакуль нармальнае, настрой – таксама”,- зазначыў Алесь Бяляцкі.

Як распавяла ў інтэрв’ю “Еўрапейскаму радыё” Паліна Сцепаненка, у адным з лістоў да яе “Алесь піша, што ён пачаў пісаць мемуары пра згуртаванне маладых літаратараў “Тутэйшыя”. Ён заклікаў мяне напісаць такія ж мемуары і патэлефанаваць іншым сябрам згуртавання, папрасіць, каб і яны напісалі свае ўспаміны пра тыя гады – канец 80-х, калі існавала гэтае згуртаванне”.
Урыўкі зь лістоў, у якіх Алесь Бяляцкі распавядае пра свой настрой, унутраныя адчуваньні:

“Я сам настройваюся да суда – месяцаў на шэсьць. Калі атрымаецца раней – будзе добра. Пакуль я да гэтага не рыхтуюся, не сьпяшаюся, буду рыхтавацца пазьней. Таксама я вывучаю мясцовыя правілы паводзінаў: калі есьці, калі хадзіць на “дальняк” – тут усё рэгляментавана, але вельмі паважаецца асабістая недатыкальнасьць (прастора) вакол цябе і нашая ўбогая уласнасьць, калі толькі ты сам не назаляеш іншым…

…Жыцьцё для мяне тут спынілася, калі параўнаць з апошнім годам, але ў гэтым таксама ёсьць свой пазітыўны сэнс, бо ёсьць час шмат думаць. Але я сябе не накручваю, не будую ніякіх вялікіх плянаў, усьведамляючы, што шмат што зараз у маім жыцьці залежыць не ад мяне асабіста, а ад зьнешніх фактараў. Адным словам, я плыву па рацэ лёсу і рыхтую сябе да любога разьвіцьця падзеяў”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Алесь Беляцкий: быт за решеткой

Арестованный глава Правозащитного центра “Вясна” Алесь Беляцкий стремится как можно более продуктивно использовать время, которое он вынужден проводить за решеткой. Правозащитник много читает, занимается английским языком, делает физические упражнения и пишет мемуары об Объединении молодых литераторов «Тутэйшыя», одним из основателей которого он был.

“Здесь больше нечего и делать, как письма читать и писать самому (что не делал уже лет 15). У меня все хорошо. Втянулся в здешнюю жизнь отчасти, смотрю телевизор (здесь два канала берет), учу (подучиваю) английский, читаю “, – написал Алесь Беляцкий в одном из своих писем на волю.

В другом письме правозащитник отмечает, что библиотека в СИЗО “на удивление, не такая и плохая”. “Даже на следующий раз я белорусские книжки заказал. Их здесь развозят дважды в месяц “, – пишет председатель” Весны “. Также он сообщил, что прочитал в изоляторе книжку Варлама Шаламова “Колымские рассказы”.

“Читал в Народной о пикетах, которые запретили. Может хоть мое положение заставит белорусских правозащитников немного быстрее двигаться “, – надеется руководитель” Весны “.

Не забывает Алесь Беляцкий и о физической активности. “Я здесь делаю различные физические упражнения, чтобы хоть немного держать себя в форме. Хожу по прогулочному дворику, отжимаюсь, подпрыгиваю, разминаюсь “, – пишет он.
Упражнения хорошо повлияли на аппетит правозащитника: “У меня снова появился аппетит, первую неделю совсем не хотелось есть. Здоровье у меня пока нормальное, настроение – тоже “, – отметил Алесь Беляцкий.

Как рассказала в интервью «Европейскому радио» Полина Степаненко, в одном из писем к ней “Алесь пишет, что он начал писать мемуары об Объединении молодых литераторов« Тутэйшыя ». Он призвал меня написать такие же мемуары и позвонить другим членам сообщества, попросить, чтобы и они написали свои воспоминания о тех годах – конец 80-х, когда существовало это объединение “.

Отрывки из писем, в которых Алесь Беляцкий рассказывает о своем настроении, внутренних ощущениях:

“Я сам настраиваюсь до суда – месяцев на шесть. Если получится раньше – будет хорошо. Пока я к этому не готовлюсь, не спешу, буду готовиться позже. Также я изучаю местные правила поведения: когда есть, когда ходить на “дальняк” – здесь все регламентировано, но очень уважается личная неприкосновенность (пространство) вокруг тебя и наша убогая собственность, если только ты сам не мешал другим …

… Жизнь для меня здесь остановилась, если сравнить с последним годом, но в этом тоже есть свой позитивный смысл, потому что есть время много думать. Но я себя не накручиваю, не строю никаких больших планов, сознавая, что многое теперь в моей жизни зависит не от меня лично, а от внешних факторов. Одним словом, я плыву по реке судьбы и готовлю себя к любому развитию событий “.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*