2011 26/09
oon1

Рада ААН па правах чалавеку на сваёй мінулай сэсіі ў чэрвені прыняла адмысловую рэзалюцыю аб сытуацыі з правамі чалавеку й фундамэнтальнымі свабодамі ў Беларусі, у якой закраналіся пытаньні, зьвязаныя з парушэньнямі правоў чалавеку ў краіне пасьля прэзыдэнцкіх выбараў 19 сьнежня 2010 г. (далей – правапіс першакрыніцы)

У рэзалюцыі Савет таксама даручыў Вярхоўнаму Камісару ААН па правах чалавека падрыхтаваць аглядны даклад аб змене становішча палітычных зняволеных, праваабаронцаў, журналістаў і адвакатаў, а таксама іншых пытаннях, якія адлюстроўваюць агульную сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.

На гэтай сесіі Савету быў прадстаўлены прамежкавы варыянт дакладу, а канчатковая яго версія будзе падрыхтавана да 20-й сесіі Савета ААН па правах чалавека ў чэрвені 2012 года. На жаль, за час падрыхтоўкі прамежкавага даклада супрацоўнікам Упраўлення Камісара так і не ўдалося атрымаць доступ у краіну для правядзення непасрэднага маніторынгу, таму дадзеныя для даклада былі сабраныя з адкрытых крыніц, публікацый СМІ, дакладаў няўрадавых арганізацый (у тым ліку, падрыхтаваных Камітэтам міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі), а таксама дакументаў, прадстаўленых беларускімі ўладамі.

У дакладзе адлюстраваны ўсе найважнейшыя кейсы палітычных зняволеных у Беларусі, становішча праваабаронцаў – у прыватнасці, нядаўні арышт Алеся Бяляцкага, а таксама становішча адвакатаў, журналістаў, свабода мірных сходаў і асацыяцый. Значная ўвага таксама нададзена праблеме катаванняў і жорсткага абыходжаньня ў краіне.

У рамках інтэрактыўнага дыялогу, які суправаджаў прадстаўленне дакладу, была прадастаўлена магчымасць выказацца дзяржавам-удзельніцам Савета, а таксама назіральнікам.

Афіцыйныя прадстаўнікі Беларусі ў час дэбатаў выказалі сваю нязгоду з прадстаўленым дакладам, а таксама недавер рабоце Упраўлення Вярхоўнага Камісара ў цэлым. Яны неаднаразова паўтаралі, што выступаюць супраць «палітызацыі работы Савета па правах чалавека» і абмеркавання пытанняў, якія тычацца сітуацыі ў якой-небудзь асобнай краіне. На думку беларускай дэлегацыі, пільная ўвага да сітуацыі ў іх краіне з’яўляецца вынікам ціску Еўрапейскага Саюза, “пераследуюць уласныя эканамічныя інтарэсы ў Беларусі».

Астатнія дзяржавы-ўдзельнікі падзяліліся на два лагеры – краіны, якія выступаюць у падтрымку асвятлення сітуацыі ў Беларусі і прымусу уладаў да зменаў, і краіны, якія выступаюць «супраць палітызацыі …». У падтрымку беларускіх уладаў ужо традыцыйна выказаліся Расея і Куба, а ў процівагу – краіны Заходняй Еўропы, Паўночнай і Лацінскай Амерыкі.

НДА таксама мелі магчымасць выступіць у ходзе інтэрактыўнага дыялогу ў якасці назіральнікаў – свае каментары на гэты раз агучылі прадстаўнікі Міжнароднай Федэрацыі правоў чалавека, Міжнароднай Амністыі, Сеткі Дамоў правоў чалавека, а таксама міжнароднага Моладзевага Праваабарончага Руху (ад імя Сусветнага Альянсу за грамадзянскі ўдзел CIVICUS). Іх выступленні тычыліся розных вострых пытанняў, звязаных з правамі чалавека ў Беларусі – свабоды мірных сходаў, катаваньняў і жорсткага і бесчалавечнага абыходжання, адмены смяротнага пакарання, а таксама палажэнні праваабаронцаў, журналістаў і адвакатаў ў краіне.

«Нягледзячы на ​​тое, што кожнай НДА даецца толькі 2 хвіліны, за гэтымі выступамі пільна сочаць прадстаўнікі дзяржаў, потым яны цытуюцца ў афіцыйных справаздачах і дакументах ААН, – кажа Ганна Дабравольская, якая прадстаўляла на сесіі Савета Камітэт міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі . – Мэта гэтых выступаў – не толькі прыцягнуць увагу да якога-то пытанні, але і прадэманстраваць, што за гэтым уважліва сочыць міжнародная супольнасць. У сваім выступе я паспрабавала агучыць ключавыя рэкамендацыі па змене сітуацыі са свабодай сходаў у Беларусі, падрыхтаваныя Камітэтам. Сярод іх – змякчэнне пакарання за арганізацыю і ўдзел у «незаконных» публічных акцыях, а таксама патрабаванне не перашкаджаць працы журналістаў і праваабарончых назіральнікаў падчас іх ».

Справа Алеся Бяляцкага, беларускага праваабаронцы, арыштаванага жніўня 4 па абвінавачванні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, стала адным з лейтматываў інтэрактыўнага дыялогу. Згадванне пра яго гучала ў выступленнях практычна кожнага з дзяржаў, а таксама ў каментарах НДА.

*
*

(Паведамленьне, рас.)

Совет ООН по правам человека рассмотрел доклад о ситуации в Беларуси

Совет ООН по правам человека на своей прошлой сессии в июне принял специальную резолюцию о ситуации с правами человека и фундаментальными свободами в Беларуси, в которой затрагивались вопросы, связанные с нарушениями прав человека в стране после президентских выборов 19 декабря 2010 г. В резолюции Совет также поручил Верховному Комиссару ООН по правам человека подготовить обзорный доклад об изменении положения политических заключенных, правозащитников, журналистов и адвокатов, а также иных вопросах, отражающих общую ситуацию с правами человека в стране.

На этой сессии Совету был представлен промежуточный вариант доклада, а окончательная его версия будет подготовлена к 20-й сессии Совета ООН по правам человека в июне 2012 года. К сожалению, за время подготовки промежуточного доклада сотрудникам Управления Комиссара так и не удалось получить доступ в страну для проведения непосредственного мониторинга, поэтому данные для доклада были собраны из открытых источников, публикаций СМИ, докладов неправительственных организаций (в том числе, подготовленных Комитетом международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси), а также документов, представленных беларусскими властями.

В докладе отражены все важнейшие кейсы политических заключенных в Беларуси, положение правозащитников – в частности, недавний арест Алеся Беляцкого, а также положение адвокатов, журналистов, свобода мирных собраний и ассоциаций. Значительное внимание также уделено проблеме пыток и жестокого обращения в стране.

В рамках интерактивного диалога, который сопровождал представление доклада, была предоставлена возможность высказаться государствам-участникам Совета, а также наблюдателям.

Официальные представители Беларуси во время дебатов выразили свое несогласие с представленным докладом, а также недоверие работе Управления Верховного Комиссара в целом. Они неоднократно повторили, что выступают против «политизации работы Совета по правам человека» и обсуждения вопросов, касающихся ситуации в какой-либо отдельной стране. По мнению беларусской делегации, пристальное внимание к ситуации в их стране является результатом давления Европейского Союза, «преследующего собственные экономические интересы в Беларуси».

Остальные государства-участники разделились на два лагеря – страны, выступающие в поддержку освещения ситуации в Беларуси и принуждения властей к изменениям, и страны, выступающие «против политизации…». В поддержку беларусских властей уже традиционно высказались Россия и Куба, а в противовес – страны Западной Европы, Северной и Латинской Америки.

НПО также имели возможность выступить в ходе интерактивного диалога в качестве наблюдателей – свои комментарии на этот раз озвучили представители Международной Федерации прав человека, Международной Амнистии, Сети Домов прав человека, а также международного Молодежного Правозащитного Движения (от имени Всемирного Альянса за гражданское участие CIVICUS). Их выступления касались различных острых вопросов, связанных с правами человека в Беларуси – свободы мирных собраний, пыток и жестокого и бесчеловечного обращения, отмены смертной казни, а также положения правозащитников, журналистов и адвокатов в стране.

«Несмотря на то, что каждой НПО дается только 2 минуты, за этими выступлениями пристально следят представители государств, потом они цитируются в официальных отчетах и документах ООН, – говорит Анна Добровольская, представлявшая на сессии Совета Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси. – Цель этих выступлений – не только привлечь внимание к какому-то вопросу, но и продемонстрировать, что за этим внимательно следит международное сообщество. В своем выступлении я постаралась озвучить ключевые рекомендации по изменению ситуации со свободой собраний в Беларуси, подготовленные Комитетом. Среди них – смягчение наказания за организацию и участие в «незаконных» публичных акциях, а также требование не препятствовать работе журналистов и правозащитных наблюдателей во время них».

Дело Алеся Беляцкого, беларусского правозащитника, арестованного 4 августа по обвинению в уклонении от уплаты налогов, стало одним из лейтмотивов интерактивного диалога. Упоминание о нем звучало в выступлениях практически каждого из государств, а также в комментариях НПО.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

3 thoughts on “Рада ААН па правах чалавеку разгледзела даклад аб сытуацыі ў Беларусі”

  1. Pingback: rafael
  2. Pingback: jon
  3. Pingback: salvador

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*