2011 10/10

ыь

У адзінай эўрапейскай краіне – Рэспубліцы Беларусь – штогод выконваецца некалькі смяротных прысудаў. Дзяржава працягвае помсьціць злачынцам, не кіруючыся пры гэтым прынцыпамі перавыхаваньня і справядлівага пакаранння, а сама становіцца забойцам сваіх грамадзян.(далей – правапіс першакрыніцы)

У гэтым годзе ў сярэдзіне ліпеня былі расстраляныя Алег Грышкаўцоў і Андрэй Бурдыка, прысуджаныя 14 мая 2010 года да смяротнага пакарання праз расстрэл за злачынствы, здзейсненыя падчас узброенага нападу на кватэру ў Гродне ў кастрычніку 2009 года. Прысуды прыведзеныя ў выкананне нягледзячы на разгляд гэтай справы ў Камітэце ААН па правах чалавека, што парушае міжнародныя пагадненні нашай краіны.

Чакае выканання прысуду гомельскі рабаўнік і забойца Ігар Мялік, якому Калегія Вярхоўнага суда Беларусі 11 лютага 2011 года адмовіла ў задавальненні скаргі на змену пакарання. Яшчэ адным “растрэльным” прысудам можа завершыцца неадназначная крымінальная справа аб тэрарызме ў Менскім метро.

Каардынатар кампаніі “Праваабаронцы супраць сьмяротнага пакараньня” Андрэй Палуда пад час выступу 28 верасьня на секцыі, прысвечанай пытанням смяротнага пакарання, катаванням і бесчалавечаму абыходжанню на штогадовай сустрэчы АБСЕ па чалавечым вымярэнні ў Варшаве, акцэнтаваў увагу міжнароднай супольнасці на тым, што апошнім часам, з маўклівага адабрэння дзяржавы ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі практычна не абмяркоўваецца пытанне адмены смяротнага пакарання, альбо ўвядзенне мараторыя на яго. Ён звярнуўся да ўладаў Рэспублікі Беларусь з патрабаваннем праявіць палітычную волю ў вырашэнні пытання аб неадкладным увядзенні мараторыя на смяротнае пакаранне як першага кроку да яе поўнай адмены. Гэта дасць магчымасць захаваць жыццё асуджаным да такога віду пакарання, а Еўропа зможа нарэшце лічыцца тэрыторыяй цалкам свабоднай ад дзікунскага пакарання смерцю.

10 кастрычніка, у Сусьветны Дзень барацьбы супраць сьмяротнага пакараньня актывісты кампаніі “Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі” яшчэ раз нагадаюць грамадзянам краіны аб праблемах звязаных са смяротным пакараннем: аб недасканаласці судовай сістэмы ў Беларусі, пра тыя мукі, якія вымушаныя зносіць родныя і блізкія забітых, ня ведаючы ні места пахавання растраляных,ні час растрэлу, паколькі сваякам не паведамляецца пра дзень прысуду, целы расстраляных не выдаюцца для пахавання, месца пахавання застаецца невядомым, а ў пасведчанні аб смерці у графе “прычына смерці” ставіцца прочырк.

У многіх гарадах плануецца правесці інфармацыйныя акцыі, паказы праваабарончых фільмаў на тэматыку смяротнага пакарання, сярод якіх фільм беларускіх дакументалістаў “Прычына смерці – прочырк”.

Кожны з нас можа падаць свой голас, каб пакінуць жыццё тым, што чакае выканання смяротнага прысуду, альбо можа быць пакараны ў будучым, далучыўшы свой голас да тых трох з паловай тысяч грамадзян, што падпісалі Петыцыю супраць смяротнага пакарання ў Беларусі.

*
*
(Паведамленьне рас.)

Беларусь – страна-убийца

В единственной европейской стране – Республике Беларусь – ежегодно приводится несколько смертных приговоров. Государство продолжает мстить преступникам, не руководствуясь при этом принципами перевоспитания и справедливого наказания, а сама при этом становится убийцей своих граждан.

В этом году в середине июля были расстреляны Олег Гришковцов и Андрей Бурдыка, приговоренные 14 мая 2010 года к смертной казни через расстрел за преступления, совершенные во время вооруженного нападения на квартиру в Гродно в октябре 2009 года. Приговоры приведены в исполнение несмотря на рассмотрение этого дела в Комитете ООН по правам человека, что нарушает международные соглашения нашей страны.

Ждет исполнения приговора гомельский грабитель и убийца Игорь Мялик, которому Коллегия Верховного суда Беларуси 11 февраля 2011 года отказала в удовлетворении жалобы на изменение наказания. Еще одним “расстрельном” приговором может завершиться уголовное дело о терроризме в Минском метро.

Координатор кампании “Правозащитники против смертной казни” Андрей Полуда во время выступления 28 сентября на секции, посвященной вопросам смертной казни, пыткам и бесчеловечному обращению на ежегодной встрече ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, акцентировал внимание международного сообщества на том, что в последнее время, с молчаливого одобрения государства в официальных средствах массовой информации практически не обсуждается вопрос отмены смертной казни, либо введение моратория на него. Он обратился к властям Республики Беларусь с требованием проявить политическую волю в решении вопроса о немедленном введении моратория на смертную казнь как первого шага к ее полной отмене. Это позволит сохранить жизнь осужденным к такому виду наказания, а Европа сможет наконец стать территорией полностью свободной от узаконенного убийства.

10 октября, во Всемирный День борьбы против смертной казни активисты кампании “Правозащитники против смертной казни в Беларуси” еще раз напомнят гражданам страны о проблемах, связанных со смертной казнью: о несовершенстве судебной системы в Беларуси, о тех муках, которые вынуждены сносить родные и близкие убитых , не зная ни места захоронения расстрелянных, ни время расстрела, поскольку родственникам не сообщается о дне приговора, тела расстрелянных не выдаются для захоронения, место захоронения остается неизвестным, а в свидетельстве о смерти в графе “причина смерти” ставится прочерк.

Во многих городах планируется провести информационные акции, показы правозащитных фильмов на тематику смертной казни, среди которых фильм белорусских документалистов “Причина смерти – прочерк”.

Каждый из нас может подать свой голос, чтобы оставить жизнь тем, что ожидает исполнения смертного приговора, либо может быть казнен в будущем, присоединив свой голос к тем трем с половиной тысяч граждан, которые уже подписали Петицию против смертной казни в Беларуси.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*