2011 11/11
Аляксей Лапіцкі

Аляксей Лапіцкі

Праваабаронцы Аляксей Лапіцкі й Сьвятлана Лапіцкая падалі касацыйную скаргу на рашэньне Жодзінскага гарадзкога суду ад 17 кастрычніку, якім судзьдзя Тацяна Трацюк адхіліла скаргу на неправамерныя дзеяньні (бязьдзеяньне) службовых асобаў выканкаму па забароне мірнага пікетаваньня ў падтрымку арыштаванага ў Менску вядомага беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага.

Скарга падавалася 03 лістападу пасьля атрыманьня 24 кастрычніку матывавальнае частцы рашэньня Жодзінскага суда ад 17 кастычніку (глядзі ў дадатку).

У скарзе адзначаецца, што ня гледзячы на працяглы працэс, які складаўся з трох судовых паседжаньняў і папярэдняй размовы (кожная зь якіх доўжылася ад 2 да 2,5 гадзінаў цягам месяцу), досыць падрабязна выкладзеныя ў ім аргумэнты бакоў і прадстаўленыя рэчавыя доказы правапарушэньняў у дачыненьні да заяўнікоў мірнага мерапрыемства, немагчымасьць зацікаўленага боку (прадстаўленага ў судзе загадчыцай юрыдычнага адзьдзелу выканкаму Вольгай Вэргель) прад’явіць суду доказы сваіх тлумачэньняў, а таксама зафіксаваную ў судзе зьмену пачатковай афіцыйнай пазыцыі выканкаму … – суд вынес адмоўнае рашэньне па скарзе заяўнікоў.

У скарзе праваабаронцаў у Менскі абласны суд таксама зьвяртаецца ўвага на істотныя працэсуальныя парушэньні пры складаньні пратаколу судовага паседжаньня, пры вынясеньні рашэньня й Прыватнага вызначэньня суду ад 17 кастрычніку, ня гледзячы на тое, што ў апошнім усёж прызнаецца адзін факт з шэрагу зробленых выканкамам парушэньняў Закону “Аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь” і Закону “Аб зваротах грамадзянаў”.

Заяўнікі зрабілі аўдыёзапіс ўсяго судовага працэсу й перадалі аўдыёфайлы па 2-ум апошнім паседжаньням у суд для якаснай падрыхтоўкі пратаколу. Аднак, яны адзначаюць, што нягледзячы на наяўнасьць дадзенага дапаможнага матэрыялу … – пратакол судовага разьбіральніцтва не адпавядае патрабаваньням, якія прад’яўляе ГПК да такога важнага працэсуальнага дакумэнту. У ім няправільна адлюстраваныя значныя для боку заяўніка падзеі й дзеяньні ў працэсе, скажаюцца пытаньні й адказы суб’ектаў працэсу, пазыцыі бакоў и г. д.

Адносна пададзеных раней у суд і ўнесеных у адпаведным парадку заўвагаў на пратакол, заяўнікі пакуль ня маюць аніякай рэакцыі з боку суда.

04 лістападу судзьдзёй Тацянай Трацюк вынесена вызначэньне, якім касацыйная скарга пакінутая без руху з-за неаплаты дзяржпошліны, а ў паведамленьні ад 10 лістападу заяўнікам перададзена прапанова да 14 лістападу прадставіць у суд дакумэнты аб ўнясеньні 17 500 рублёў дзяржпошліны па адпаведных рэквізытах.

Для даведкі
Дзяржпошліна па касацыйнай скарзе на рашэньне суду першай інстанцыі па Менскай вобласьці падаецца праз суд першай інстанцыі, які вынес рашэньне – у Менскі абласны суд з наступнымі рэквізытамі: р/р 3602101000039 у ЦБУ № 524 ААТ “АБ “Беларусбанк”, код 795, УПП 101530339, прызначэньне плацяжу 03001, атрымальнік плацяжу АДК Галоўнага ўпраўленьня Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь па горадзе Менску.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Жодино: правозащитники обжаловал решение городского суда в кассационном порядке

Сьвятлана Лапіцкая

Сьвятлана Лапіцкая

Правозащитники Алексей Лапицкий и Светлана Лапицкая подали кассационную жалобу на решение Жодинского городского суда от 17 октября, которым судья Татьяна Троцюк отклонила их жалобу на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц исполкома по запрету мирного пикетирования в поддержку арестованного в Минске известного белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.

Жалоба подавалась 03 ноября после получения 24 октябре мотивировочной части решения Жодинского суда от 17 октября (смотри в приложении).

В жалобе отмечается, что несмотря на длительный процесс, который состоял из трех судебных заседаний и предварительной беседы (каждая из которых длилась от 2 до 2,5 часов напротяжении месяца), достаточно подробно изложенные в нём доводы сторон и представленные вещественные доказательства правонарушений в отношении заявителей мирного мероприятия, невозможность заинтересованной стороны (представленной в суде заведующей юридического отдела исполкома Ольгой Вергель) предъявить суду доказательства своих объяснений, а также зафиксированную в суде смену начальной официальной позиции исполкома … – суд вынес отрицательное решение по жалобе заявителей.

В жалобе правозащитников в Минский областной суд также обраўается внимание на существенные процессуальные нарушения при составлении протокола судебного заседания, при вынесении решения и Частного определения суда от 17 октября, несмотря на то, что в последнем всё равно признаётся один факт из ряда допущенных исполкомом нарушений Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и Закона «Об обращениях граждан”.

Заявители сделали аудиозапись всего судебного процесса и передали аудиофайлы по 2-м последним заседаниям в суд для качественной подготовки протокола. Однако, они отмечают, что несмотря на наличие данного вспомогательного материала … – протокол судебного разбирательства не отвечает требованиям, которые предъявляет ГПК к таким важным процессуальным документам. В нём неправильно отражены значимые для стороны заявителя события и действия в процессе, искажаются вопросы и ответы субъектов процесса, позиции сторон и т. д.

Относительно поданных ранее в суд и внесённых в соответствующем порядке замечаний на протокол, заявители пока не имеют никакой реакции со стороны суда.

04 ноября судьей Татьяной Троцюк вынесено определение, которым кассационная жалоба оставлена ​​без движения из-за неоплаты госпошлины, а в извещении от 10 ноября заявителям передано предложение до 14 ноября представить в суд документы о внесении 17 500 рублей госпошлины по соответствующим реквизитам.

Для справки
Госпошлина по кассационной жалобе на решение суда первой инстанции по Минской области подаётся через суд первой инстанции, который вынес решение – в Минский областной суд со следующими реквизитами: р / с 3602101000039 в ЦБУ № 524 ОАО “АБ” Беларусбанк “, код 795, УНП 101530339 , назначение платежа 03001, получатель платежа ОГК Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по городу Минску.

ДАДАТКІ:
1. Копія касацыйнай скаргі ад 03.11.2011 на Рашэньне Жодзінскага суду ад 17.10.2011;

2. Копія матывавальнай частцы Рашэньня Жодзінскага суду ад 17.10.2011

Паводле праўнай разсылкі,
Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info
Фота: Ales` (Licviny-INFA)

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*