2009 21/01

Забіты пасьля прэс-канфэрэнцыі адвакат Станіслаў Маркелаў (Масква)Зварот праваабаронцаў і адвакатаў, журналістаў і актывістаў грамадзянскай супольнасьці Беларусі з нагоды апошніх замоўных забойстваў у Расеі …

Шакіруючая трагічная навіна ўскалыхнула сусьветную грамадзкасьць і смуткам адгукнулася ў сэрцах Беларусаў!

Трагічная, як для забітых у Маскве 19.01.2009, адваката Станіслава Маркелава, журналісткі Настасьсі Бабуравай, гэтак і для блізкіх, сваякоў, для кожнага, хто ведаў, любіў …, атрымліваў прафэсійную дапамогу ад гэтых людзей, для кожнага чалавека добрай волі – для кожнага з нас, праваабаронцаў, адвакатаў, незалежных журналістаў, простых грамадзянаў у Беларусі …

Двайное нахабнае забойства – забойства адваката і маладой журналісткі (Настасьсі было ўсяго 25) – двух прафэсіяналаў ПРАВА І СЛОВА у цэнтры Масквы, сярод белага дня ды ўчасе выкананьня імі сваіх абавязкаў – выклік усёй грамадзянскай супольнасьці ды не толькі ў суседняе краіне. Гэтае забойства раўназначна прылюднай акцыі гвалту над самім ПРАВАМ І ПРАЎДАЮ, парэшткамі ДЭМАКРАТЫЧНЫХ СВАБОДАЎ у сучаснай РАСЕІ.

Тыя, хто задумаў і цынічна зьдзейсьніў гэты публічны акт расправы (што гэта помста за адказную прафэсійную працу мала хто сумняецца) – хацелі сказаць літаральна наступнае:

“Маўчаць! Маўчаць і не варушыцца! Вы і ваш закон, вашае права, вашыя суды, а таксама свабодная прэса … – нішто супраць нашага спосабу вырашаць нашыя праблемы. Бойцеся нас – бо мы ніколі яшчэ не панесьлі пакараньня па вашым законе! Вось вам ваш міжнародны суд у Стразбуры! Вось вам вашыя правы і вашае месца … Мы тут – гаспадары!”.

На фоне фашыстоўскіх нападаў на інастранцаў (17.01.2009 у Маскве), яшчэ ня сьцёртых з памяці вайсковых акцыяў супраць Грузыі …, газавай вайны супраць Украіны … і, навогул, усёй “правільнай” палітыкі “ліліпутаў у гальштуках” у заўсёдыправільнай праваслаўнай Расеі ўзнаўляецца “адстрэл”, так бы мовіць, “пасобнікаў сусьветнага імпэрыялізму” – “няправільных” адвакатаў, незалежных журналістаў …

Няўжо такім чынам, тут нехта імкнецца зьвесьці апошнія рахункі з уласнай непаўнавартасьцю, даказаць самаму сабе, які ён “круты” і моцны …!? Бо на падобныя гнюсныя акцыі здольныя сапраўдныя каты, у стане якіх, звычайна апынаюцца розныя пакрыўджаныя на самаго сябе “маральныя недамеркі”, якія хочуць такім чынам за кошт іншых пазбыцца сваіх ўяўных недахопаў, даказаць самім сабе сваю вартасьць, зкампэнсаваць свае асабістыя комплексы і страхі ў рэальным жыцьці …

Як бачым у “вялікадзяржаўнай” суседняй Расеі гэта традыцыйна рэалізуецца праз ПАЛІТЫКУ СІЛЫ І ПАДАЎЛЕНЬНЯ, праз “мачылава ў сарцірах”!? Сапраўды, выглядае так, што гэткі ўсюдыісны “правільны імпэрскі інтарэс” становіцца сапраўднай “іконаю”, за якой “набожны” расейскі генэралітэт ужо зусім ня бачыць іншага шляху акрамя “шляху гвалту і сілы” …

“Рыторыка вайны”, якой злапыхалі расейскія афіцыйныя навасныя пляцоўкі апошнія тыдні, выклікала сапраўдную хвалю “радыкалізму” на вуліцах самой расейскай сталіцы. Не дарма кажуць, “як ау-кнецца – гэтак і адгукнецца!” І – адгукаецца.

Пры гэтым, аргумэнтаваць сваё “візантыйскае бачаньне” у словах ім – ужо не цікава … Альбо яны лічаць, што зараз ім – ужо, сапраўды, ўсё можна …

Таму вакол палітыкі “ліліпутаў” вырастае ды ўзьнімае сваю “няўмытую пысу” ужо дастаткова адкормленая ва ўмовах кіруючага рэжыму, архаічна брутальная, скрайне мярзотная прафашыстоўская пачвара …

І гэта – сапраўдны знак бяды, знак сапраўднае небясьпекі, як для самой Расеі, гэтак і для Эўропы, для усяе сусьветнае супольнасьці …

МЫ – УСІМ СЭРЦАМ СПАЧУВАЕМ І СМУТКУЕМ З НАГОДЫ АПОШНЯЙ ТРАГЕДЫІ Ў РАСЕІ!

МЫ ЦЬВЁРДА ЎПЭЎНЕНЫ, ШТО НА ГЭТЫ РАЗ ЗЛАЧЫНЦЫ БУДУЦЬ ЗНОЙДЗЕНЫ Й АДПАВЕДНА ПАКАРАНЫЯ!

МЫ ПАТРАБУЕМ СПЫНІЦЬ АФІЦЫЙНУЮ ДЭМАНСТРАЦЫЮ І ПРАПАГАНДУ СІЛАВЫХ СПОСАБАЎ ВЫРАШЭНЬНЯ ПРАБЛЕМАЎ, БО НА ГЭТЫМ ФОНЕ РЭЗКА АБВАСТРАЕЦЦА ХРАНІЧНАЯ ХВАРОБА ЛЮБЫХ ПОСТТАТАЛІТАРНА-АЎТАРЫТАРНЫХ РЭЖЫМАЎ!

КАНТРАЛЯВАЦЬ ТРЭБА – НЕ ДЭМАКРАТЫЮ, А ЗЛАЧЫННАСЬЦЬ!
ВЫНІШЧАЦЬ ТРЭБА – НЕ МІЖНАРОДНА ПРЫЗНАНЫЯ НОРМЫ ПРАВА І ГРАЖДАНСКІЯ СВАБОДЫ, АЛЕ РАБСКІ ЖЫВЁЛЬНЫ СТРАХ І СЯРЭДНЯВЕЧНУЮ ПРЫНІЖАНАСЬЦЬ ПЕРАД НАЧАЛЬНІКАМ-ХАНАМ, ТРАНСФАРМУЕМЫЯ Ў НЕКАНТРАЛЮЕМЫ ПАЛІТЫЧНЫ ГВАЛТ І ВУЛІЧНУЮ ЗЛАЧЫННАСЬЦЬ …

УЛАДА, АДКАЗНАЯ ЗА СТАН ГРАМАДЗТВА, МУСІЦЬ БАЧЫЦЬ І ВЫПРАЎЛЯЦЬ ПАМЫЛКІ! ТЫМ БОЛЬШ, КАЛІ ГЭТА ДАЕЦЦА ТАКІМ ВЯЛІКІМ КОШТАМ, ЯК ЧАЛАВЕЧАЕ ЖЫЦЬЦЁ …

ВЕЛЬМІ СПАДЗЯЕМСЯ, ШТО ЎЛАДНАЯ І ПРАВААХОЎНА-СУДОВАЯ СЫСТЭМЫ Ў СУСЕДНЯЙ РАСЕІ ПАКАЖУЦЬ, ШТО ЗДОЛЬНЫЯ ЭФЭКТЫЎНА СУПРАЦЬСТАЯЦЬ КРЫМІНАЛІТЭТУ І ЎРЭШЦЕ ВЫКАНАЦЬ СВАЕ КАНСТЫТУЦЫЙНЫЯ І ПРАФЭСІЙНЫЯ АБАВЯЗКІ ПЕРАД ГРАМАДЗТВАМ.

БО ТОЕ, ШТО АДБЫЛОСЯ – САПРАЎДНЫ ЗНАК БЯДЫ!
СМУТКУЕМ, АЛЕ СПАДЗЯЕМСЯ, ШТО НА ГЭТЫ РАЗ ЗЛО – НЕ ЗАСТАНЕЦЦА БЕЗПАКАРАНЫМ!

*
*
(Паведамленьне, рас.)

ЗНАК БЕДЫ! МЫ – ГРУСТИМ И НАДЕЕМСЯ, ЧТО НА ЭТОТ РАЗ ЗЛО –
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ!

Обращение правозащитников и адвокатов, журналистов и активистов гражданского сообщества Беларуси по поводу последних заказных убийств в России …

Шокирующая трагическая новость всколыхнула мировую общественность и печалью откликнулась в сердцах Беларусов!

Трагическая, как для убитых в Москве 19.01.2009, адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой, так и для близких, родственников, для каждого, кто знал, любил …, получал профессиональную помощь от этих людей, для каждого человека доброй воли – для каждого из нас, правозащитников, адвокатов, независимых журналистов, простых граждан в Беларуси …

Двойное наглое убийство – убийство адвоката и независимой журналистки (Анастасии было всего 25) – двух профессионалов ПРАВА И СЛОВА в центре Москвы, средь белого дня и во время исполнения ими своих обязанностей – вызов всему гражданскому сообществу и не только в соседней стране. Это убийство равнозначно прилюдной акции насилия над самим ПРАВОМ И ПРАВДОЙ, останками ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СВОБОД в современной РОССИИ.

Те, кто задумал и цинично совершил этот публичный акт расправы (что это месть за ответственную и профессиональную работу мало кто сомневается) – хотели сказать буквально следующее:

“Молчать! Молчать и не шевелиться! Вы и ваш закон, ваше право, ваши суды, а также свободная пресса … – ничто против нашего способа решать наши проблемы. Бойтесь нас – ведь мы никогда ещё не понесли наказания по вашему закону! Вот вам ваш международный суд в Страсбурге! Вот вам ваши права и ваше место … Мы тут – хозяева!”.

На фоне фашистских нападений на иностранцев (17.01.2009 в Москве), еще не стёртых из памяти военных акций против Грузии …, газовой войны против Украины … и, вообще, всей “правильной” политики “лилипутов в галстуках” во всегдаправильной православной России возобновляется “отстрел”, так сказать, “пособников всемирного империализма” – “неправильных” адвокатов, независимых журналистов …

Неужели таким образом, здесь некто стремится свести последние счета с собственной неполноценностью, доказать самому себе, какой он “крутой” и сильный …!? Ведь на подобные гнусные акции способны настоящие палачи, в положении которых, обычно оказываются разные обиженные на самого себя “моральные недомерки”, желающие таким образом ценой других избавиться от своих кажущихся недостатков, доказать самим себе свою значимость, компенсировать свои личные комплексы и страхи в реальной жизни …

Как видим в “великодержавной” соседней России это традиционно реализуется через ПОЛИТИКУ СИЛЫ И ПОДАВЛЕНИЯ, через “мачилово в сортирах”!? Действительно, выглядит так, что подобный вездесущий “правильный имперский интерес” становится настоящей “иконою”, за которой столь “набожный” российский генералитет уже совсем не видит другого пути кроме “пути насилия и силы” …

“Риторика войны”, которой злопыхали российские официальные новостные площадки последние недели, вызвала настоящую волну “радикализма” на улицах самой российской столицы. Не зря говорят, “как ау-кнется – так и откликнется!” И – откликается.

При этом, аргументировать свое “византийское видение” словами им – уже не интересно … Либо они считают, что сейчас им – уже, действительно, все можно …

Потому в окружении политики “лилипутов” вырастает и поднимает своё “неумытое мурло” уже достаточно откормленная в условиях правящего режима, архаично брутальная, крайне мерзкая профашистская уродина …

И это – настоящий знак беды, знак настоящей опасности, как для самой России, так и для Европы, для всего мирового сообщества …

МЫ – ВСЕМ СЕРДЦЕМ СОЧУВСТВУЕМ И ГРУСТИМ ПО ПОВОДУ ПОСЛЕДНЕЙ ТРАГЕДИИ В РОССИИ!

МЫ ТВЁРДО УВЕРЕНЫ, ЧТО НА ЭТОТ РАЗ ПРЕСТУПНИКИ БУДУТ НАЙДЕНЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ НАКАЗАНЫ!

МЫ ТРЕБУЕМ ОСТАНОВИТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ СИЛОВЫХ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ВЕДЬ НА ЭТОМ ФОНЕ РЕЗКО ОБОСТРЯЕТСЯ ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЮБЫХ ПОСТТОТАЛИТАРНО-АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ!

КОНТРОЛИРОВАТЬ НАДО – НЕ ДЕМОКРАТИЮ, А ПРЕСТУПНОСТЬ!
ИСТРЕБЯТ НАДО – НЕ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫЕ НОРМЫ ПРАВА И ГРАЖДАНСКИЕ СВОБОДЫ, НО РАБСКИЙ ЖИВОТНЫЙ СТРАХ И СРЕДНЕВЕКОВУЮ УНИЖЕННОСТЬ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ-ХАНОМ, ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ В НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ И УЛИЧНУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ …

ВЛАСТЬ, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА, ДОЛЖНА ВИДЕТЬ И ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ! ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА ЭТО ДАЁТСЯ ТАКОЙ ОГРОМНОЙ ЦЕНОЙ, КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ …

ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЛАСТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНО-СУДЕБНАЯ СИСТЕМЫ В СОСЕДНЕЙ РОССИИ ПОКАЖУТ, ЧТО СПОСОБНЫ ЭФЕКТИВНО ПРОТИВОСТОЯТЬ КРИМИНАЛИТЕТУ И НАКОНЕЦ ИСПОЛНИТЬ СВОИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ.

ВЕДЬ ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО – НАСТОЯЩИЙ ЗНАК БЕДЫ!
ГРУСТИМ, НО НАДЕЕМСЯ, ЧТО НА ЭТОТ РАЗ ЗЛО – НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ!

Алесь Вольны,
Licviny-INFA

4 thoughts on “ЗНАК БЯДЫ! МЫ – СМУТКУЕМ І СПАДЗЯЕМСЯ, ШТО НА ГЭТЫ РАЗ ЗЛО – НЕ ЗАСТАНЕЦЦА БЕЗПАКАРАНЫМ!”

 1. leo svet says:

  Сумую таксама.

 2. Alaksiej says:

  Трагічная падзея … – выклікае сапраўдны шок … Будзем сачыць за сытуацыяй і рабіць высновы … Дабро павінна ўзмацняцца, напаўняцца салідарнай сілаю … – сілаю права, праўды і любові …

 3. Nasta says:

  сумую таксама, але сапраўды спадзяюся, што можа хоць зараз …
  аднак у свеце усіх апошніх падзеяў – хто яго ведае?

 4. Alaksandar says:

  Шчыра спачуваю, але цяжка даць веры, што ў сучаснай Расеі справядлівасьць і праўда возьмуць верх…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*