2011 12/11
Аляксей Лапіцкі, Жодзіна

Аляксей Лапіцкі, Жодзіна

Жодзінскі суд прызнаў свае памылкі. Менавіта так можна пракамэнтаваць прынятыя ім заўвагі на пратакол судовага разьбіральніцтва ад заяўнікоў Аляксея Лапіцкага й Сьвятланы Лапіцкай, якія яны зрабілі на падставе зробленых аўдыёзапісаў працэсу пасьля азнаямленьня з пратаколам 25 кастрычніку 2011 году.

У часе падрыхтоўкі касацыйнае скаргі на рашэньне Жодзінскага суду ад 17 кастрычніку, заяўнікі азнаёміліся 24 кастрычніку з матывавальнай часткаю дадзенага рашэньня, а 25 кастрычніку – з падрыхтаваным і падпісаным пратаколам.

У выніку выяўленых шматлікіх недакладнасьцяў былі зробленыя й перададзеныя ў суд 31 кастрычніку на 15 аркушах адпаведныя заўвагі на пратакол.

03 лістападу замоўнай карэспандэнцыяй праз суд горада Жодзіна ў Менскі абласны суд была адпраўлена касацыйная скарга.

10 лістападу заяўнікі атрымалі вызначэньне адносна пададзенай скаргі з прапановаю аплаціць неабходную дзяржпошліну да 14 лістападу па пазначаных у вызначэньні рэквізытах.

11 лістападу была аплочана дзяржпошліна з перадачай квітанцыі ў канцылярыю Жодзінскага суду. Пры рэгістрацыі квітанцыі заяўнікам было выдадзена адзначанае вышэй вызначэньне судзьдзі Т.Трацюк адносна заўвагаў на пратакол, у якім пазначана: “Разглядзеўшы заўвагі на пратакол судовага паседжаньня, супаставіўшы іх са зьместам пратаколу, прыходжу да высновы, што прынесеныя заўвагі абаснаваныя й падлягаюць засьведчаньню.”

Далей, спасылаючыся на арт.176 ГПК, суд вызначыў “засьведчыць заўвагі, прынесеныя заяўнікамі … па грамадзянскай справе па скарзе Лапіцкага Аляксея Іванавіча, Лапіцкай Сьвятланы Патроўны на рашэньне намесьніка старшыні Жодзінскага гарвыканкаму аб забароне правядзеньня масавага мерапрыемства.”

Але, у сувязі з гэтым, ня гледзячы на тое, што заўвагі на пратакол, як бачна, прызнаныя судзьдзёй Тацянай Трацюк “абаснаванымі”. А таксама яны “падлягаюць засьведчаньню”. Усё ж застаецца пытаньне. Чаму вызначэньне не ўтрымлівае дакладнай адносна п.2 арт. 176 ГПК фармулёўкі й канкрэтнага ўказаньня на тое, што прынесеныя заяўнікамі заўвагі на пратакол “далучаюцца да пратаколу”?

Ці дапускае ГПК вольных трактовак на гэты конт? І ці раўназначна вызначэньне аб “засьведчаньні” прынесеных на пратакол заўвагаў, вызначэньню аб іх “далучэньні да пратаколу”?

Ёсьць і яшчэ пытаньні. Чаму дадзенае вызначэньне суду адносна заўвагаў на пратакол, калі яно сапраўды было прынятае 08 лістападу 2011 году, як у ім адзначаецца, было перададзенае заяўнікам толькі 11.11.2011 году ў будынку Жодзінскага суда, а не скіраванае адрасату паштовай карэспандэнцыяй 09-10 лістападу разам з вызначэньнем аб пакіданьні без руху іхнае касацыйнае скаргі? Няўжо ў судзе, як і ў гарвыканкаме, існуе неправамерная практыка падпісаньня дакумэнтацыі заднім чыслом, і гэта – лічыцца нормаю?

Аднак, у любым выпадку, відавочна, што атрыманае праваабронцамі станоўчае вызначэньне на свае заўвагі па пратаколе судовага разьбіральніцтва ў паседжаньнях 13 і 17 кастрычніку Жодзінскага гарадзкога суду:

– вынесена з парушэньнем вылучанага для гэтага ГПК пяцідзённага тэрміну,

– утрымлівае сумніўную па даставернасьці дату ягонага прыняцьця, а таксама

– мае недакладную адпаведна п.2 арт. 176 ГПК фармулёку адносна “далучэньня да пратаколу” заўвагаў на пратакол, якія ў той жа час прызнаныя “абаснаванымі” й адпаведна “засьведчаныя” судом першай інстанцыі.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Жодзінскі суд вымушаны быў прызнаць свае памылкі …

Жодинский суд признал свои ошибки. Именно так можно прокомментировать принятые им замечания на протокол судебного разбирательства от заявителей Алексея Лапицкого и Светланы Лапицкой, которые они сделали на основании аудиозаписей процесса после ознакомления с протоколом 25 октября 2011 года.

Во время подготовки кассационной жалобы на решение Жодинского суда от 17 октября, заявители 24 октября ознакомились с мотивировочной частью данного решения, а 25 октября – с подготовленным и подписанным протоколом.

В результате выявленных многочисленных неточностей были найдены и переданы в суд 31 октября на 15 листах соответствующие замечания на протокол.

03 ноября ​​заказной корреспонденцией через суд города Жодино в Минский областной суд была отправлена ​​кассационная жалоба.

10 ноября заявители получили определение относительно поданной жалобы с предложением оплатить необходимую госпошлину да 14 ноября по указанным в определении реквизитам.ок

11 ноября была оплачена госпошлина с передачей квитанции в канцелярию Жодинского суда. При регистрации квитанции заявителям было выдано указанное выше определение судьи Т.Троцюк относительно замечаний на протокол в котором указано: “Разглядев замечания на протокол судебного заседания, сопоставив их с содержанием протокола, прихожу к выводу, что принесенные замечания обоснованны и подлежат удостоверению.”

Далее, ссылаясь на ст.176 ГПК, суд определил: “Удостоверить замечания, принесенные заявителями … по гражданскому делу по жалобе Лапицкого Алексея Ивановича, Лапицкой Светланы Патровны на решение заместителя председателя Жодинского горисполкома о запрете проведения массового мероприятия.”

Но, в связи с этим, несмотря на то, что замечания на протокол, как видно, признаны судьёй Татьяной Троцюк “обоснованными”. А также они “подлежат удостоверению”. Всё же остается вопрос. Почему определение не содержит достоверной по п.2 ст. 176 ГПК формулировки с конкретным указанием на то, что принесенные заявителями замечания на протокол “присоединяются к протоколу” и это считается нормой?

Или ГПК допускает свободные трактовки на этот счёт? И равнозначно ли определение об “удостоверении” принесенных на протокол замечаний, определению об их “присоединении к протоколу”?

Есть и ещё вопросы. Например, почему данное определение суда относительно замечаний на протокол, если оно действительно было принято 08 ноября 2011 года, как в нём отмечается, было передано заявителям только 11.11.2011 года в здании Жодинского суда, а не было направлено им почтовой корреспонденцией 09-10 ноября вместе с определением об оставлении без движения их кассационной жалобы? Неужели в суде, как и в горисполкоме, существует неправомерная практика подписания документации задним числом, и это – считается нормой?

Однако, в любом случае, очевидно, что полученное правозащитниками положительное определение на свои замечания по протоколу судебного разбирательства в заседаниях 13 и 17 октябре Жодинского городского суда:

– вынесено с нарушением выделенного для этого ГПК пятидневного срока,

– содержит сомнительную по достоверности дату его принятия, а также

– имеет неточную соответствено п.2 ст. 176 ГПК формулировку относительно “присоединения к протоколу” замечаний на протокол, которые в то же время признаны “обоснованными” и соответственно “удостоверены” судом первой инстанции.

ДАДАТАК:

Вызначэньне Жодзінскага суду з прызнаньнем заўвагаў на партакол, зробленых на 15 аркушах 31.10.2011

Вызначэньне Жодзінскага суду з прызнаньнем заўвагаў на партакол, зробленых на 15 аркушах 31.10.2011

Паводле праўнай разсылкі,

Падрыхтаваў Алесь Вольны,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

One thought on “Жодзінскі суд вымушаны быў прызнаць свае памылкі …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*