2011 14/11
Васіль Палякоў, Гомель

Васіль Палякоў, Гомель

Увечары 13 лістападу з ІЧУ выйшаў на свабоду старшыня Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. У гэты ж дзень скончылася абвешчаная ім у знак пратэсту галадоўка, якая працягвалася 5 дзён.

Нагадаем, Васіль Палякоў быў затрыманы праваахоўнымі ворганамі ўвечары 8 лістападу. На наступны дзень у Савецкім судзе Гомелю адбыўся працэс над ім. Актывісту ставілася ў віну парушэньне закону «Аб масавых мерапрыемствах» у ходзе падрыхтоўкі да Народнага сходу, заплянаванага на 12 лістападу. Судзьдзя Купрацэвіч прысудзіў Палякову 5 сутак адміністратыўнага арышту.

З гэтага моманту Васіль Палякоў абвясьціў галадоўку.

«Я ўжо нічога ня еў, адмаўляўся прымаць ежу, гарбату й кампот, – распавёў парталу ucpb.org палітык. – Мне прынесьлі ліст паперы й прапанавалі напісаць чаму галадаю. Тады я напісаў афіцыйную заяву, што трымаю галадоўку, таму што ня згодны з рашэньнем суда й затрыманьнем.

Яшчэ калі знаходзіўся ў ІЧУ, я таксама напісаў ад рукі скаргу ў абласны суд, дзе паказаў, што мяне прыцягнулі за парушэньне закону аб масавых мерапрыемствах, а сход мы рыхтавалі ў адпаведнасьці з законам аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах. Акрамя таго, судзьдзя адхіліў хадайніцтва аб маім прадстаўніку падчас суду й хадайніцтва аб тым, каб у суд выклікалі сьведкаў і каб да матэрыялаў справы прыклалі раздрукоўку тэлефонных размоваў. Скаргу я накіраваў з ІЧУ за асабістыя сродкі».

Умовы ўтрыманьня Васіль Палякоў назваў здавальняючымі. Паводле ягоных словаў, спробаў сьвядома зьняважыць яго не было.

«Калі й былі нейкія негатыўныя моманты, то гэта хутчэй зьвязана з агульнай практыкай – там яны так да ўсіх ставяцца, – удакладніў палітык. – Калі раніцай і ўвечары йшлі праверкі, якія пастаянна раскідвалі ложак. Я двойчы пісаў скаргу – там жа няма ложку, і ўсё на падлозе: матрацы, пасьцельная бялізна. Пастаянна сьвеціць лямпачка – днём і ўначы. Асьвятленьне дрэннае – нават днём трэба напружваць зрок, каб чытаць … »

Васіль Палякоў быў вызвалены ўвечары 13 лістападу. Але спачатку, нягледзячы на ​​пратэст, яго з ІЧУ даставілі ў Савецкі РАЎС Гомеля, дзе ў вуснай форме вынесьлі афіцыйнае папярэджаньне аб тым, каб надалей не парушаў Кодэкс аб адміністратыўных правапарушэньнях. Толькі пасьля гэтага, ужо ля сяценаў РАЎС гомельскія актывісты змаглі сустрэць свайго лідэра.

«Нягледзячы на ​​прэсінг, Народныя сходы на Гомельшчыне будуць працягвацца, – рэзюмаваў Васіль Палякоў. – Ужо ў бліжэйшыя дні мы зьбярэм аргкамітэт і вызначым стратэгію нашых далейшых дзеяньняў ».

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Василий Поляков: Народные сходы будут продолжаться

Вечером 13 ноября из ИВС вышел на свободу председатель Гомельской областной организации ОГП Василий Поляков. В этот же день закончилась объявленная им в знак протеста голодовка, которая продолжалась 5 дней.

Напомним, Василий Поляков был задержан правоохранительными органами вечером 8 ноября. На следующий день в Советском суде Гомеля состоялся процесс над ним. Активисту вменялось в вину нарушение закона «О массовых мероприятиях» в ходе подготовки к Народному сходу, запланированному на 12 ноября. Судья Купрацевич присудил Полякову 5 суток административного ареста.

С этого момента Василий Поляков объявил голодовку.

«Я уже ничего не ел, отказывался принимать пищу, чай и компот, – рассказал порталу ucpb.org политик. – Мне принесли лист бумаги и предложили написать почему голодаю. Тогда я написал официальное заявление, что держу голодовку, потому что не согласен с решением суда и задержанием.

Еще находясь в ИВС, я также написал от руки жалобу в областной суд, где указал, что меня привлекли за нарушение закона о массовых мероприятиях, а сход мы готовили в соответствии с законом о республиканских и местных собраниях. Кроме того, судья отклонил ходатайство о моем представителе во время суда и ходатайство о том, чтобы в суд вызвали свидетелей и чтобы к материалам дела приложили распечатку телефонных разговоров. Жалобу я направил из ИВС за личные средства».

Условия содержания Василий Поляков назвал удовлетворительными. По его словам, попыток сознательно унизить его не было.

«Если и были какие-то негативные моменты, то это скорее связано с общей практикой – там они так ко всем относятся, – уточнил политик. – Когда утром и вечером шли проверки, постоянно разбрасывали постель. Я дважды писал жалобу – там ведь нет кровати, и всё на полу: матрасы, постельное белье. Постоянно горящая лампочка – днем и ночью. Освещение плохое – даже днем надо напрягать зрение, чтобы читать…»

Василий Поляков был освобожден вечером 13 ноября. Но вначале, несмотря на протест, политика из ИВС доставили в Советский РОВД Гомеля, где в устной форме вынесли официальное предупреждение о том, чтобы впредь не нарушал Кодекс об административных правонарушениях. Только после этого, уже у стен РОВД гомельские активисты смогли встретить своего лидера.

«Несмотря на прессинг, Народные сходы на Гомельщине будут продолжаться, – резюмировал Василий Поляков. – Уже в ближайшие дни мы соберем оргкомитет и определим стратегию наших дальнейших действий».

Паводле ucpb.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*