Не забірай жыцьцё!
2011 18/11
dsc5417abr

Леанід Судаленка, Гомель

Уплывовая міжнародная інстанцыя прыняла да разгляду індывідуальную скаргу гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі, зьвязаную з прэзыдэнцкімі выбарамі.

Падставай паслужыў факт затрыманьня праваабаронцы напярэдадні мінулых прэзыдэнцкіх выбараў на памежным пераходзе “Каменны Лог” па шляху руху зь Летуы. Цяпер ураду Беларусі давядзецца растлумачыць, чаму барацьба з экстрэмізмам у краіне закранае правы законапаслухмяных грамадзянаў.

Мытня пад знакам барацьбы з экстрэмізмам адабрала ў яго дзесяць інструкцыяў для кароткачасовых назіральнікаў, дапаможнік для назіральнікаў праваабаронцу вярнулі ўжо пасьля выбараў, калі яны страцілі ўсялякую актуальнасьць. Прайшоўшы ўсе нутраныя сродкі праўнай абароны, Л.Судаленка зьвярнуўся ў ААНаўскі камітэт.

У скарзе Леанід Судаленка сьцвярджае аб неадпаведнасьці нацыянальнага заканадаўства па барацьбе з экстрэмізмам міжнародным абавязацельствам краіны, а таксама лічыць, што барацьба з экстрэмізмам не павінна закранаць правы на свабоду распаўсюду інфармацыі. Праваабаронца ставіць ня толькі пытаньне аб парушэньні ягонага права на свабоду распаўсюду інфармацыі, а таксама просіць рэкамэндаваць ураду Беларусі прывесьці нацыянальнае заканадаўства па барацьбе з экстрэмізмам у адпаведнасьць з міжнароднымі абавязальніцтвамі краіны.

– Праблема складаецца ў тым, што ў 2008 годзе была прынятая сумесная паміж ворганамі КДБ, МУС, пракуратуры, памежнай службы й мытных ворганаў Інструкцыя, якой прадпісваецца адбіраць на дзяржаўнай мяжы любую інфармацыйную прадукцыю. Нават калі б я перавозіў, скажам, кнігі, мастацкую літаратуру, я таксама ня мог бы пазьбегнуць ейнае канфіскацыі, паколькі мытня мае права адбіраць любую друкаваную прадукцыю, па-за залежнасьцю ад ейнага зьместу, – падкрэслівае Л. Судаленка.

– Паважаючы прадпрымаемыя нашай краінай меры, накіраваныя на барацьбу з процідзеяньнем экстрэмізму, лічу, што ад гэтых мераў не павінны пакутаваць законапаслухмяныя грамадзяне. Закон «Аб супрацьдзеянні экстрэмізму» утрымлівае норму, па якой канфіскацыі падлягае толькі друкаваная прадукцыя, якая мае ярка выяўленыя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасьці. У маім выпадку, суды разглядзелі справу выключна ў рамках падзаконнага акту, – падвёў рысу праваабаронца.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

В Комитете ООН зарегистрирована первая жалоба, которая имеет отношение к прошлой президентской кампании в Беларуси

Влиятельная международная инстанция приняла к рассмотрению индивидуальную жалобу гомельского правозащитника Леонида Судаленко, связанную с президентскими выборами. Поводом послужил факт задержания правозащитника накануне прошлых президентских выборов на пограничном переходе “Каменный Лог” на пути движения из Литвы. Теперь правительству Беларуси придётся объяснить, почему борьба с экстремизмом в стране затрагивает права законопослушных граждан.

Таможня под знаком борьбы с экстремизмом отобрала у него десять инструкций для кратковременных наблюдателей, пособие для наблюдателей правозащитника вернули уже после выборов, когда они потеряли всякую актуальность. Пройдя все внутренние средства правовой защиты, Л. Судаленко обратился в ООНовский комитет.

В жалобе Леонид Судаленко утверждает о несоответствии национального законодательства по борьбе с экстремизмом международным обязательствам страны, а также считает, что борьба с экстремизмом не должна затрагивать права на свободу распространения информации. Правозащитник ставит не только вопрос о нарушении его права на свободу распространения информации, а также просит рекомендовать правительству Беларуси привести национальное законодательство по борьбе с экстремизмом в соответствие с международными обязательствами страны.

– Проблема заключается в том, что в 2008 году была принята совместная между органами КГБ, МВД, прокуратуры, пограничной службы и таможенных органов Инструкция, которой предписывается изымать на государственной границе любую информационную продукцию. Даже если бы я перевозил, скажем, книги, художественную литературу, я тоже не мог бы избежать её конфискации, поскольку таможня имеет право изымать любую печатную продукцию, вне зависимости от её содержания, – подчеркивает Л. Судаленко.

– Уважая предпринимаемые нашей страной меры, направленные на борьбу с противодействие экстремизму, считаю, что от этих мер не должны страдать законопослушные граждане. Закон «О противодействии экстремизму» содержит норму, по которой конфискации подлежит только печатная продукция, которая имеет ярко выраженные призывы к экстремистской деятельности. В моем случае, суды рассмотрели дело исключительно в рамках подзаконного акта, – подвел черту правозащитник.

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*