2011 25/11
rasija

У Беларусі кіраўнік праваабарончага цэнтру “Вясна” Алесь Бяляцкі асуджаны судом першай інстанцыі да чатырох з паловай гадоў пазбаўленьня волі за нясплату падаткаў з свайго асабістага рахунку ў замежных банках.

Па наяўных зьвестках атрыманыя ім сродкі былі цалкам патрачаны на праваабарончую дзейнасьць, уключаючы дапамогу палітвязьням ды іхным сем’ям. Сапраўдная прычына гэтай крымінальнай справы – палітычныя матывы ўладаў Беларусі, якія спрабуюць ужо шмат гадоў пазбавіць незалежныя ад іх грамадзкія арганізацыі магчымасьці дзейнічаць легальна. Іх пад рознымі падставамі пазбаўляюць рэгістрацыі, а дзейнасьць незарэгістраваных арганізацыяў разглядаюць як крымінальнае злачынства. Пры гэтым ахвяраваньні з-за мяжы дапускаюцца, згодна з дэкрэтам Прэзыдэнта Лукашэнкі, толькі з ягонага асабістага дазволу.

Створаная такім чынам патавая праўная сытуацыя выключае для шэрагу асацыяцыяў грамадзянаў магчымасьць легальна атрымліваць фінансавую падтрымку звонку, з прычыны чаго іхных лідараў судзяць за спробу вырашыць гэтую калізыю.

Мы лічым, што Рада павінная далучыцца да патрабаваньня міжнародных, расейскіх і беларускіх няўрадавых арганізацыяў адмяніць вынесены Алесю Бяляцкаму жорсткі й несправядлівы прысуд, неадкладна вызваліўшы яго з-пад варты.

Лічым, што толькі так судовая й выканаўчая ўлады Рэспублікі Беларусь могуць прадэманстраваць гатоўнасьць сваёй краіны увайсьці ў цывілізаваную супольнасьць дзяржаваў, дзе забясьпечаныя правы грамадзянаў на асацыяцыі й гарантыі публічнай ды мірнай дзейнасьці.

*
*
(Паведамдленьне, рас.)

Заявление членов Совета при Президенте РФ о приговоре Алесю Беляцкому

О приговоре Алесю Беляцкому

Заявление членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

В Беларуси руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий приговорен судом первой инстанции к четырем с половиной годам лишения свободы за неуплату налогов со своего личного счета в заграничных банках.

По имеющимся сведениям полученные им средства были полностью потрачены на правозащитную деятельность, включая помощь политзаключенным и их семьям. Истинная причина данного уголовного дела – политические мотивы властей Беларуси, пытающихся уже много лет лишить независимые от них общественные организации возможности действовать легально. Их под разными предлогами лишают регистрации, а деятельность незарегистрированных организаций рассматривают как уголовное преступление. При этом пожертвования из-за рубежа допускаются, согласно декрету Президента Лукашенко, только по его личному разрешению.

Созданная таким образом патовая правовая ситуация исключает для ряда ассоциаций граждан возможность легально получать финансовую поддержку извне, вследствие чего их лидеров судят за попытку разрешить эту коллизию.

Мы считаем, что Совет должен присоединиться к требованию международных, российских и белорусских неправительственных организаций отменить вынесенный Алесю Беляцкому жестокий и несправедливый приговор, немедленно освободив его из-под стражи.

Полагаем, что только так судебная и исполнительная власти Республики Беларусь могут продемонстрировать готовность своей страны войти в цивилизованное сообщество государств, где обеспечены право граждан на ассоциации и гарантии публичной и мирной деятельности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*