2011 15/12
Алесь Бяляцкі - за кратамі ...
Алесь Бяляцкі – за кратамі …

24 лістападу 2011 г. судом Першамайскага раёну г. Менску віцэ-прэзыдэнт Міжнароднай Фэдэрацыі за правы чалавеку (FIDH) і старшыня Праваабарончага цэнтру “Вясна” Алесь Бяляцкі быў прысуджаны да чатырох з паловай гадоў пазбаўленьня волі з адбыцьцём пакараньня ва ўмовах узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасьці.

Нягледзячы на абстрактны характар абвінавачаньня, абсалютную адсутнасьць доказаў, вялікую колькасьць працэсуальных парушэньняў, супярэчаньне абвінавачаньня беларускаму заканадаўству й міжнародным абавязкам Рэспублікі Беларусь, суд безпадстаўна прызнаў вінаватым Алеся Бяляцкага ва ўхіленьні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры, праігнараваўшы аб’ектыўныя сьведчаньні пра тое, што замежныя сродкі накіроўваліся не на ягоную карысьць, а выключна на вызначаныя мэты праваабарончай дзейнасьці. У сувязі з гэтым дадзеныя сродкі не зьяўляліся аб’ектам падаткаабкладаньня. Насуперак заканадаўству суд прызнаў сродкі, накіраваныя Праваабарончаму цэнтру “Вясна” у якасьці дапамогі ахвярам палітычных рэпрэсыяў і парушэньняў правоў чалавеку, асабістым прыбыткам Алеся Бяляцкага. Працэс па справе старшыні Праваабарончага цэнтру “Вясна” ў чарговы раз паказаў, што ў Беларусі адсутнічае незалежны й аб’ектыўны суд.

Алесь Бяляцкі не прызнае сваёй віны ў інкрымінаваным яму злачынстве й настойвае на сваім апраўданьні. Прысуд абскарджаны згодна з заканадаўствам у касацыйным парадку ў Менскі гарадзкі суд.

Мы, прадстаўнікі беларускай грамадзянскай супольнасьці, асуджаем незаконны прысуд Алесю Бяляцкаму і, улічваючы палітычную матываванасьць справы, лічым, што ў дадзенай сытуацыі неабходна прыкласьці ўсе намаганьні для найхутчэйшага ягонага вызваленьня.

Мы заклікаем беларускае грамадзтва праявіць салідарнасьць з Алесем Бяляцкім і Праваабарончым цэнтрам “Вясна”, які ў экстрэмальных умовах вось ужо 15 год бароніць правы беларускіх грамадзянаў.

У сувязі з гэтым, з мэтай найхутчэйшага вызваленьня Алеся Бяляцкага ці як мінімум зьмены меры стрыманьня альбо зьмякчэньня надзвычай жорсткага прысуду, мы распачынаем кампанію па зборы сродкаў, якія былі прысуджаныя Алесю Бяляцкаму да выплаты ў якасьці “шкоды, нанесенай злачынствам”.

Сума, якую неабходна сабраць, складае 757.526.717 (семсот пяцьдзесят сем мільёнаў пяцьсот дваццаць шэсьць тысячаў семсот сямнаццаць) рублёў.

Гэтую суму важна ўнесьці да разгляду касацыйнай скаргі ў Менскім гарадзкім судзе, таму сабраць неабходныя сродкі мы просім як мага хутчэй, на працягу бліжэйшых некалькіх тыдняў, каб гэта магло паўплываць на вызначэньне касацыйнай інстанцыі.

Сума, якую неабходна ўнесьці, сапраўды вельмі вялікая, але пасільная, калі беларускае грамадзтва праявіць свае найлепшыя якасьці – салідарнасьць, адказнасьць, імкненьне й волю да справядлівасьці.

Мы падкрэсліваем, што пералічэньне гэтых грашовых сродкаў не азначае прызнаньня віны Алесем Бяляцкім – гэта толькі нашая салідарная акцыя, накіраваная на вызваленьне незаконна асуджанага праваабаронцы.

Грошы ў любым памеры могуць быць пералічаныя на рахунак, адкрыты на імя жонкі Алеся Бяляцкага:

УВАГА! Грошы могуць пералічаць толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь.

Філіял №529 “Белсвязь” ААТ “АСБ Беларусбанк”, код банка 720, адзьдзяленьне 112.
код плацяжу: 3819382100776
№ банкаўскага ўкладу: 01053568
від плацяжу: ахвяраваньне (альбо дабраахвотны плацёж)
Атрымальнік плацяжу: Пінчук Натальля Сяргееўна.

У далейшым сродкі будуць накіраваныя на адпаведны дзяржаўны рахунак.
Шаноўныя грамадзяне, мы просім кожнага пералічыць любую магчымую для Вас суму грошай у якасьці ахвяраваньня праз адзьдзяленьні банкаў, а арыгінал квітанцыі даслаць на адрас: 220012 г. Менск, пр. Незалежнасьці, д.78а, кв.48.

Таксама з намі можна зьвязацца па тэлефоне +375 17 331 08 44 (гарадзкі) ці праз электронную скрыню viasna@spring96.org

Алег Гулак,
Інна Кулей,
Алена Танкачова,
Жанна Літвіна,
Сяргей Мацкевіч,
Валянцін Стэфановіч,
Аляксандр Мілінкевіч,
Раіса Міхайлоўская,
Таццяна Рэвяка,
Алег Волчак.


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Обращение представителей гражданского общества по поводу начала сбора средств для правозащитника Алеся Беляцкого

24 ноября 2011 г. судом Первомайского района г. Минска вице-президент Международной Федерации за права человека (FIDH) и председатель Правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима с конфискацией имущества .

Несмотря на абстрактный характер обвинения, абсолютное отсутствие доказательств, большое количество процессуальных нарушений, противоречие обвинения белорусскому законодательству и международным обязательствам Республики Беларусь, суд безосновательно признал виновным Алеся Беляцкого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, проигнорировав объективные свидетельства о том, что иностранные средства направлялись не на его пользу, а исключительно на определенные цели правозащитной деятельности. В связи с этим данные средства не являлись объектом налогообложения. Вопреки законодательству суд признал средства, направленные Правозащитному центру «Вясна» в качестве помощи жертвам политических репрессий и нарушений прав человека, личным доходом Алеся Беляцкого. Процесс по делу председателя Правозащитного центра «Вясна» в очередной раз показал, что в Беларуси отсутствует независимый и объективный суд.

Алесь Беляцкий не признает своей вины в инкриминируемом ему преступлении и настаивает на своем оправдании. Приговор обжалован согласно законодательству в кассационном порядке в Минский городской суд.

Мы, представители белорусского гражданского общества, осуждаем незаконный приговор Алесю Беляцкому и, учитывая политическую мотивированность дела, считаем, что в данной ситуации необходимо приложить все усилия для скорейшего его освобождения.

Мы призываем белорусское общество проявить солидарность с Алесем Беляцким и Правозащитным центром «Вясна», который в экстремальных условиях вот уже 15 лет защищает права белорусских граждан.

В связи с этим, с целью скорейшего освобождения Алеся Беляцкого или как минимум изменения меры пресечения или смягчения чрезвычайно жесткого приговора, мы начинаем кампанию по сбору средств, которые были вменены Алесю Беляцкому к выплате в качестве “ущерба, причиненного преступлением”.

Сумма, которую необходимо собрать, составляет 757 526 717 (семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот семнадцать) рублей.

Эту сумму важно внести до рассмотрения кассационной жалобы в Минском городском суде, поэтому собрать необходимые средства мы просим как можно быстрее, в течение ближайших нескольких недель, чтобы это могло повлиять на определение кассационной инстанции.

Сумма, которую необходимо внести, действительно очень велика, но посильная, если белорусское общество проявить свои лучшие качества – солидарность, ответственность, стремление и волю к справедливости.

Мы подчеркиваем, что перечисление этих денежных средств не означает признания вины Алесем Беляцким – это только наша солидарная акция, направленная на освобождение незаконно осужденного правозащитника.

Деньги в любом размере могут быть перечислены на счет, открытый на имя жены Алеся Беляцкого:

Филиал № 529 “Белсвязь” ОАО “АСБ Беларусбанк”, код банка 720, отделение 112.
код платежа: 3819382100776
№ банковского вклада: 01053568
вид платежа: пожертвование (или добровольный платеж)
Получатель платежа: Пинчук Наталья Сергеевна.

Внимание! Деньги могут перечислять только граждане Республики Беларусь.

В дальнейшем средства будут направлены на соответствующий государственный счёт.

Уважаемые граждане, мы просим каждого перечислить любую возможную для Вас сумму денег в качестве пожертвования через отделения банков, а оригинал квитанции прислать по адресу: 220012 г. Минск, пр. Независимости, д.78а, кв.48.

Также с нами можно связаться по телефону +375 17 3310844 или через электронный ящик viasna@spring96.org

Олег Гулак,
Инна Кулей,
Елена Тонкачева,
Жанна Литвина,
Сергей Мацкевич,
Валентин Стефанович,
Александр Милинкевич,
Раиса Михайловская,
Татьяна Ревяко,
Олег Волчек.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*