2012 10/01
united_nations1

Чарговая скарга зь Беларусі накіравана 10 студзеня ў Камітэт ААН па правах чалавеку. Але ўпершыню беларус скардзіцца на прымусовую дактыляскапію. Старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Аб’яднанай грамадзянскай партыі Васіль Палякоў палічыў, што, прымушаючы яго да здачы адбіткаў пальцаў, дзяржава парушае артыкулы 14 і 26 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах.

Пачалося ўсё з таго, што суд Савецкага раёну Гомеля аштрафаваў Палякова за непадпарадкаваньне законнаму патрабаваньню супрацоўніка міліцыі, які прымушаў прайсьці дактыляскапію. У абласным і Вярхоўным судах скаргі гамельчука не задаволілі. Паколькі ўсе нутраныя сродкі абароны былі вычарпаныя, палітык вырашыў зьвярнуцца ў міжнародную структуру.

У сваім звароце Васіль Палякоў прыводзіць довады, чаму прымусовая дактыляскапія парушае ягоныя правы:

«Наяўнасьць у нацыянальным заканадаўстве Беларусі названага прадпісаньня прывяло да прымяненьня да мяне дыскрымінацыі па прыкмеце майго полу й года нараджэньня, забароненай па сэнсу артыкула 26 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Увёўшы ў нацыянальнае заканадаўства такі выбарчы падыход, Рэспубліка Беларусь парушыла прынцып роўнасьці ўсіх грамадзянаў перад законам, паколькі падставай для дыскрымінацыі на заканадаўчым роўні ўвяла такую пеэрсанальную характарыстыку як узрост і пол чалавека. У выніку да чалавека ставяцца не як да асобы, а як да прадстаўніка групы людзей (ваеннаабавязаныя грамадзяне). Калі мяне выклікалі ў міліцыю здаць адбіткі пальцаў, я адмовіўся, бо супрацоўнікі міліцыі не прывялі ні аднаго аргумэнту, акрамя як патрабаваньні заканадаўства, які б абавязваў мяне прайсьці працэдуру абавязковай дактыляскапічнай рэгістрацыі».

У скарзе дэмакратычны актывіст называе яшчэ адзін факт, які можна расцэньваць як парушэньне правоў чалавеку:

«Суд адхіліў хадайніцтва на запрашэньне ў якасьці законнага прадстаўніка праваабаронцы Леаніда Судаленкі. Прычым, судзьдзя спаслаўся на артыкул Працэсуальна-выканаўчага кодэксу аб адміністратыўных правапарушэньнях. Лічу, што дадзены артыкул супярэчыць міжнароднаму заканадаўству, і прашу Камітэт ААН указаць на гэты факт беларускай дзяржаве».

*
*
(Паведамленьне, рас.)

В Комитет ООН по правам человека направлена первая жалоба из Беларуси на принудительную дактилоскопию

Очередная жалоба из Беларуси направлена 10 января в Комитет ООН по правам человека. Но впервые белорус жалуется на принудительную дактилоскопию. Председатель Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии Василий Поляков посчитал, что, заставляя его к сдаче отпечатков пальцев, государство нарушает статьи 14 и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Началось все с того, что суд Советского района Гомеля оштрафовал Полякова за неповиновение законному требованию сотрудника милиции, который заставлял пройти дактилоскопию. В областном и Верховном судах жалобы гомельчанина не удовлетворили. Поскольку все внутренние средства защиты были исчерпаны, политик решил обратиться в международную структуру.

В своем обращении Василий Поляков приводит доводы, почему принудительная дактилоскопия нарушает его права:

«Наличие в национальном законодательстве Беларуси указанного предписания привело к применению ко мне дискриминации по признаку моего пола и года рождения, запрещенной по смыслу статьи 26 Международного пакта о гражданских и политических правах. Введя в национальное законодательство такой избирательный подход, Республика Беларусь нарушила принцип равенства всех граждан перед законом, поскольку основанием для дискриминации на законодательном уровне ввела такую ​​персональную характеристику как возраст и пол человека. В результате к человеку относятся не как к личности, а как к представителю группы людей (военнообязанные граждане). Когда меня вызвали в милицию сдать отпечатки пальцев, я отказался, потому что сотрудники милиции не привели ни одного аргумента, кроме как требования законодательства, которое бы обязывало меня пройти процедуру обязательной дактилоскопической регистрации».

В жалобе демократический активист называет еще один факт, который можно расценивать как нарушение прав человека:

«Суд отклонил ходатайство на приглашение в качестве законного представителя правозащитника Леонида Судаленко. Причем, судья сослался на статью Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Считаю, что данная статья противоречит международному законодательству, и прошу Комитет ООН указать на этот факт белорусскому государству».

Паводле gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларуcкі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*