2009 26/01

Лявон Баршчэўскі

Лявон Баршчэўскі

Для гэтага тэкст дадзенага звароту быў разасланы сакратаром Управы ПБНФ Уладзімерам Лабковічам у шматлікія СМІ (у тым ліку й дзяржаўныя) разам з афіцыйнай прозьбаю апублікаваць зварот.

Абапіраючыся на зьмест арт. 21 Закона Рэспублікі “Аб палітычных партыях” і зыходзячы з таго, што палітычная партыя мае права свабодна распаўсюджваць інфармацыю аб сваёй дзейнасьці, прапагандаваць свае ідэі, мэты і рашэньні, а таксама “карыстацца дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі ў парадку, які ўсталяваны заканадаўствам”, вядомы палітычны суб’ект Беларусі спадзяецца ў законным парадку данесьці да грамадзтва актуальную на ягоны погляд інфармацыю.

Адкрыты ліст да прэм’ер-міністра Сяргея Сідорскага ад старшыні Партыі БНФ Лявона Баршчэўскага зроблены на падставе заявы “Пра крызіснае становішча ў беларускай эканоміцы”, прынятай 17 студзеня 2009 г. Соймам Партыі БНФ.

Для арганізацыі друку Партыя БНФ гатовая прадставіць электроны варыянт вышэйзгаданага тэксту.

Далучаемыя дакумэнты:
1) Адкрыты ліст Партыі БНФ “Пра крызіснае становішча ў беларускай эканоміцы”;
2) Заява ў Рэдакцыю газэты “Беларусь сегодня” з прозьбаю апублікаваць Адкрыты ліст да С. Сідорскага

*
*

(Паведамленьне, рас.)


Лявон Борщевский открыто обратился к главе правительства Сергею Сидорскому с заявлением “Про положение в беларуской экономике”

Для этого текст данного обращения был разослан секретарем Управления ПБНФ Владимером Лабковичем в многочисленные СМИ (в том числе и государственные) вместе с официальной просьбой опубликовать обращение.

Опираясь на содержание стр. 21 Закона Республики “О политических партиях” и исходя с того, что политическая партия вправе свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои идеи, цели и решения, а также “пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, установленном законодательством”, известный политический субъект Беларуси надеется в законном порядке донести до общества актуальную на его взгляд информацию.

Откровенный лист к премьер-министру Сергею Сидорскому от председателя Партии БНФ Лявона Борщевского сделан на основании заявления “Про кризисное положение в беларуской экономике”, принятого 17 января 2009 года Соймам Партии БНФ.

Для организации публикации Партия БНФ готова предоставить в редакции электронный вариант вышеупомянутого текста.

Прилогаемые документы:
1) Открытое обращение председателя Партии БНФ Лявона Борщевского “Про кризисное положение в беларуской экономике”;
2) Заявление в Редакцию газеты “Беларусь сегодня” с просьбой опубликовать открытое письмо к С.Сидорскому.

Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*