2012 02/02

...Дадзенае выданьне разпрацаванае на прыкладзе аналізу сытуацыі ў сувязі з крымінальным і адміністратыўным перасьледам асобаў, якія прыймалі ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 сьнежня 2010 г. у Менску, Рэспубліка Беларусь.

Матэрыял, разьмешчаны ў дадатку да дадзенанага паведамленьня, падрыхтаваны ў рамках праграмы Сеткі Дамоў правоў чалавека “Міжнароднае права ў праваабарончай дзейнасьці» пры ўдзеле экспэртаў і выпускнікоў праграмы “Міжнароднае права ў праваабарончай і адвакацкай дзейнасьці”, Беларускага Гэльсынскага Камітэту.

Праграма Сеткі Дамоў правоў чалавека “Міжнароднае права ў праваабарончай дзейнасьці» падтрыманая Міністэрствам Замежных Справаў Каралеўства Нарвэгіі, Рады Міністраў Паўночных краінаў Фонду Германа Маршала (ЗША). Фонд Дамоў правоў чалавеку прадстаўляе Сетка Дамоў правоў чалавеку й валодае правам інтэлектуальнай уласнасьці на дадзены матэрыял.

Прапанаваны ўвазе артыкул падрыхтаваны ў выніку калектыўнае працы:

– беларускіх юрыстаў, якія праводзілі маніторынг справаў, зьвязаных з падзеямі 19 сьнежня 2010, працавалі над нормамі нацыянальнага права Рэспублікі Беларусь, ужываньнем міжнароднага права на нацыянальным роўні, асобнымі аспэктамі міжнароднага права правоў чалавека, а таксама ажыцьцявілі канчатковае рэдагаваньне тэксту публікацыі;

– міжнародных экспэртаў –
Андрэя Есина, які падрыхтаваў агляд стандартаў Эўрапейскага Суду па правах чалавеку па ўсіх аспэктах публікацыі) і
Яўгена Галашчапава, які падрыхтаваў агляд стандартаў Камітэту ААН па правах чалавеку (КПЧ) і іншых нормах міжнароднага права правоў чалавека ў галіне свабоды сходаў, свабоды ад катаваньняў і забароны дыскрымінацыі, па асобных крытэрах прымальнасьці скаргаў у КПЧ і па запаўненьні фармуляра скаргі ў КПЧ ААН);

– шэрагу праваабарончых арганізацыяў.

У працы экспэртаў выкарыстаныя матэрыялы адкрытых судовых пасяджэньняў, праўныя пазыцыі адвакатаў, адлюстраваныя ў ходзе іхных выступаў у спрэчках, тлумачэньні асобных праўных элемэнтаў і характарыстыкаў, якія непасрэдна тычацца тых правоў і свабодаў, зьдзяйсьненьне якіх было абмежаванае альбо парушанае ў працэсе перасьледу асобаў, якія прыймалі ўдзел ў несанкцыянаваным сходзе 19 сьнежня 2010 году, як у працэсе разгону й затрыманьня ўдзельнікаў мітынгу, гэтак і ў ходзе расьледваньня й судовага разгляду адміністратыўных і крымінальных справаў.

Мэтай дадзенай працы зьяўляецца аказаньне экспэртнай падтрымкі адвакатам і праваабаронцам шляхам разпрацоўкі й прадстаўленьня пісьмовых рэкамендацыяў і камэнтаў адносна праўнай кваліфікацыі й аргумэнтацыі ў дачыненьні да фактаў парушэньняў правоў чалавека.

Дадзеная публікацыя зьмяшчае абагульнены аналіз нацыянальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь адносна дзеяньня міжнароднага права, агляд практыкі міжнародных ворганаў і можа служыць практычным кіраўніцтвам у працы па падрыхтоўцы зваротаў у Камітэт ААН па правах чалавеку.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Яўген Галашчапаў, юрыст, магістар міжнароднага права правоў чалавеку, Малдова

Яўген Галашчапаў, юрыст, магістар міжнароднага права правоў чалавеку, Малдова

О применении международных стандартов прав человека при подготовке национальной и международной защиты (практическое пособие в работе по подготовке обращений в Комитет ООН по правам человека.)

Данное издание разработано на примере анализа ситуации в связи с уголовным и административным преследованием лиц, принимавших участие в несанкционированном митинге 19 декабря 2010 года в Минске, Республика Беларусь.

Материал, размещённый в приложении к данному сообщению, подготовлен в рамках программы Сети Домов прав человека «Международное право в правозащитной деятельности» при участии экспертов и выпускников программы «Международное право в правозащитной и адвокатской деятельности», Белорусского Хельсинкского Комитета.

Программа Сети Домов прав человека «Международное право в правозащитной деятельности» поддержана Министерством Иностранных Дел Королевства Норвегии, Советом Министров Северных стран Фонда Германа Маршалла (США). Фонд Домов прав человека представляет Сеть Домов прав человека и обладает правом интеллектуальной собственности на данный материал.

Предлагаемый вниманию материал подготовлен в результате коллективной работы:

– белорусских юристов, которые проводили мониторинг дел, связанных с событиями 19
декабря 2010, работали над нормами национального права Республики Беларусь, применением международного права на национальном уровне, отдельными аспектами международного права прав человека, а также осуществили окончательное редактирование текста публикации;

– международных экспертов –
Андрея Есина, который подготовил обзор стандартов Европейского Суда по правам человека по всем аспектам публикации) и
Евгения Голощапова, подготовил обзор стандартов Комитета ООН по правам человека (КПЧ) и иным нормам международного права прав человека в сфере свободы собраний, свободы от пыток и запрета дискриминации, по отдельным критериям приемлемости жалоб в КПЧ и заполнению формуляра жалобы в КПЧ);

– ряда правозащитных организаций.

В работе экспертов использованы материалы открытых судебных заседаний, правовые позиции адвокатов, отраженные в ходе их выступлений в прениях, толкования отдельных правовых элементов и характеристик, непосредственно касающихся тех прав и свобод, осуществление которых было ограничено или нарушено в процессе преследования лиц, принимавших участие в в несанкционированном собрании в 19 декабря 2010 года, как в процессе разгона и задержания участников митинга, так и в ходе расследования и судебного разбирательства административных и уголовных дел.

Целью настоящей работы является оказание экспертной поддержки адвокатам и правозащитникам путём разработки и предоставления письменных рекомендаций и комментариев относительно правовой квалификации и аргументации в отношении фактов нарушений прав человека.

Данная публикация содержит обобщенный анализ национального законодательства Республики Беларусь относительно действия международного права, обзор практики международных органов и может служить практическим руководством в работе по подготовке обращений в Комитет ООН по правам человека.

ДАДАТАК: Практычнае кіраўніцтва па падрыхтоўцы зваротаў у КПЧ ААН
“Аб ужываньні міжнародных стандартаў правоў человека пры падрыхтоўцы нацыянальнай і міжнароднай абароны” (рас.)

Падрыхтаваў Алесь Вольны,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*