2012 01/03

Дзіна Шаўцова, Менск

Напачатку 2012 году юрыстка Дзіна Шаўцова разам з аднадумцамі на пачатковым этапе рэгістрацыі плянуемай да ўтварэньня арганізацыі зьвярнулася для ўзгадненьня назвы мяркуемай НДА ва Ўправу Юстыцыі Менгарвыканкаму. Але аніводная назва арганізацыі, прапанаванай у заяве, не была ўзгодненая.

У сваім адказе намесьнік начальніка ГУЮ Менгарвыканкаму сп. Антановіч матываваў сваю адмову тым, што з прапанаваных да ўзгадненьня назваў праглядаецца рэлігійная скіраванасьць арганізацыі й адзначыў пра неабходнасьць вырашаць пытаньні аб рэгістрацыі ў межах нарматыўных прадпісаньняў Закону Рэспублікі Беларусь “Аб свабодзе сумленьня й рэлігійных арганізацыяў”.

Усьведамляючы ўсе перашкоды й складанасьці на шляху рэгістрацыі арганізацыі, Дзіна Шаўцова адзначае парушэньне краінай права на свабоду асацыяцыяў. “Нас проста блякуюць ужо на эпапе ўзгадненьня назваў арганізацыі”, – канстатуе актывістка грамадзянскай супольнасьці з 15 гадовым стажам.

Сапраўды, у сувязі з наяўнасьцю ў заканадаўстве краіны такога рэпрэсыўнага артыкулу як 193-1 КК, якім прадугледжваецца крымінальная адказнасьць за дзейнасьць ад імя незарэгістраванай грамадзкай арганізацыі, а таксама тое, што да моманту рэгістрацыі НДА павінна неяк пры гэтым утварыцца й сасьпець да падобнага неабходнага ёй наступнага кроку рэгістрацыі, можна канстатаваць усю заблытанасьць і нелягічнасьць існуючага стану з правам на свабоду асацыяцыяў у Беларусі.

З аднаго боку, існуе ўстаноўленая законам жорсткая адказнасьць за нерэгістрацыю НДА, з другога – фактычнае фільтраваньне ініцыятываў і арганізацыяў ужо на стадыі ўзгадненьня іхных назваў у працэсе абавязковай у такіх умовах і вымушанай для многіх зь іх рэгістрацыі.

Атрымліваецца так, што арганізацыю трэба ствараць альбо абсалютна з нуля, штучна й падкантрольна (фактычна “зьверху”, так, як утвараліся паўжывыя дзяржструктуры НДА-ДА ў савецкай сыстэме), альбо хадзіць пад “дамоклавым мячом” артыкулу 193-1 KK і дзейснага “правасудзьдзя” ўчасе стварэньня НДА шляхам “зьнізу”. Але дадзены дыскрымінацыйны стан для нармальна (як ува ўсім цывілізаваным сьвеце) ствараемых грамадзкіх ініцыятываў і НДА – відавочны ўсім, хто разумее, што такое НДА, як арганізацыя ўтавараецца, разьвіваецца й функцыянуе! Нават, калі актывісты нейкай грамадзкай ініцыятывы й пройдуць падобным шляхам, зарэгістравацца ім у існуючай сыстэме “ідэалягічнай фільтрацыі” ў страктурах Мінюсту – практычна не прадстаўляецца магчымым.

Хто зацікаўлены ў наяўнасьці такога становішча!? Чаму ў абвешчанай Канстытуцыйна дэмакратычнай Беларусі такое становішча працягвае йснаваць, калі й арт. 36 Асноўнага Закону, й арт. 22 даўно ратыфікаванага й абавязковага для беларускіх чыноўнікаў Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах патрабуюць зусім адваротнага – свабоды асацыяцыяў!?

Відэаматэрыял на гэту тэму глядзіце адразу ТУТ: (для прагляду відэа можна таксама клікнуць на выяву ніжэй)

У сувязі з дыскрымінацыйным станам, выкліканым наяўнасьцю ў заканадаўстве краіны арт. 193-1 КК і немагчымасьцю нармальна функцыянаваць без рэгістрацыі ды ўтварэньня юрыдычнай асобы актывісты грамадзкай супольнасьці змагаюцца супраць дыскрымінацыі. Яны ўтварылі й прапануюць грамадзянам наступны дакумэнт, як спробу цывілізаваным законным шляхам уплываць на “ўладу трымаючых” і зьмяніць анамальнае, ганебнае цяперашняе становішча адносна свабоды на асацыяцыі да лепшага.

АН-ЛЯЙН ПЭТЫЦЫЯ “ЗА СВАБОДУ ГРАМАДЗКІХ АБ’ЯДНАНЬНЯЎ! ЗА СВАБОДУ ВЕРАВЫЗНАНЬНЯ!”

Актывісты «СТОП 193.1!» і грамадзкай ініцыятывы «Права на веру» распачалі ў інтэрнэце збор подпісаў за адмену артыкулу 193.1 Крымінальнага Кодэксу Рэспублікі Беларусь за дзейнасьць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў.

Падпісаць ан-ляйн пэтыцыю можна па спасылцы: http://www.change.org/petitions/belarusian-authorities

Артыкул 193.1 прадугледжвае адказнасьць за дзейнасьць рэлігійнай арганізацыі, незарэгістраванага аб’яднаньня альбо фонду – да 2-х гадоў турмы.


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Дина Шевцова: нас просто блокируют на эпапе согласования названий организации (присоединены видео и петиция)

В начале 2012 года юрист Дина Шевцова вместе с единомышленниками на начальном этапе регистрации планируемой к созданию организации обратилась для согласования названия предполагаемой НПО в Управление юстиции Мингорисполкома. Но ни одно название организации, предложенной в заявке, не было согласовано.

В своём ответе заместитель начальника ГУЮ Мингорисполкома г. Антонович мотивировал свой отказ тем, что из предложенных к согласованию названий усматривается религиозная направленность организации и указал на необходимость решать вопросы о регистрации в рамках нормативных предписаний документа Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организаций”.

Осознавая все препятствия и трудности на пути регистрации организации, Дина Шевцова отмечает нарушение страной права на свободу ассоциаций. “Нас просто блокируют уже на эпапе согласования названий организации”, – констатирует активистка гражданского общества с 15 летним стажем.

Действительно, в связи с наличием в законодательстве страны такой репрессивной статьі как 193-1 УК, которой предусматривается уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированной общественной организации, а также то, что до момента регистрации НПО должна как-то при этом образоваться и созреть к подобному необходимому ей следующему шагу регистрации, можно констатировать всю запутанность и нелогичность существующего состояния с правом на свободу ассоциаций в Беларуси.

С одной стороны, существует установленная законом жесткая ответственность за нерегистрацию НПО, с другой – фактическая фильтрация инициатив и организаций на стадии уже согласования их названий в процессе обязательной в таких условиях и вынужденной для многих из них регистрации.

Получается так, что организацию нужно создавать либо абсолютно с нуля, искусственно и подконтрольно (фактически «сверху», так, как образовывались полуживые госструктуры НПО-ДО в советской системе), или ходить под «дамокловым мечом» статьи 193-1 KK и действующего «правосудия» во время создания НПО путём «снизу». Но данное дискриминационное положение для нормально (как во всём цивилизованном мире) создаваемых общественных инициатив и НПО – очевидно всем, кто понимает, что такое НПО, как оранизация создаётся, развивается и функционирует! Даже, если активисты какой-то общественной инициативы и пройдут подобным путём, зарегистрироваться им в существующей системе “идеологической фильтрации” в страктурах Минюста – практически не представляется возможным.

Кто заинтересован в наличии такого положения?! Почему в объявленной Конституционно демократической Беларуси такое положение продолжает сохраняться, если и ст. 36 Основного Закона, и ст. 22 давно ратифицированного и обязательного для белорусских чиновников Международного Пакта о гражданских и политических правах требуют совершенно обратного – свободы ассоциаций!?

Видеоматериал на эту тему смотрите сразу ЗДЕСЬ: (для просмотра видео можно также кликнуть на изображение ниже)

В связи с дискриминационным положением, вызванным наличием в законодательстве страны ст. 193-1 УК и невозможностью нормально функционировать без регистрации и образования юридического лица активисты гражданского общества борются против дискриминации. Они образовали и предлагают гражданам следующий документ, как попытку цивилизованным законным путём влиять на “власть придержащих” и изменить аномальное, позорное нынешнее положение относительно свободы на ассоциации к лучшему.

ОН-лайн петиция “ЗА СВОБОДУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ! ЗА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ!”

Активисты «СТОП 193.1!” И общественной инициативы «Право на веру» начали в интернете сбор подписей за отмену статьи 193.1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь за деятельность от имени незарегистрированных организаций.

Подписать ан-лайн петицию можно по ссылке: http://www.change.org/petitions/belarusian-authorities

Статья 193.1 предусматривает ответственность за деятельность религиозной организации, незарегистрированного объединения или фонда – до 2-х лет тюрьмы.

Падрыхтаваў Алесь Вольны,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Відэа: Alvistud

Пэтыцыя: паводле рассылкі Асамблеі НДА,
belngo.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*