Не забірай жыцьцё!
2009 27/01
Анатолий Лебедько

Анатоль Лябедзька

Падчас сустрэчы А.Лябедзька паведаміў Я.Ленарчычу аб дзеяньнях Аб’яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі (АДС), накіраваных на зьмену выбарчага заканадаўства, у прыватнасьці аб ініцыятыве АДС па рэалізацыі права заканадаўчай ініцыятывы. “Ленарчыч ўзьнімаў гэтае ж пытаньне на сустрэчы з Макеям, які абяцаў прасунуць пытаньне з прадстаўленьнем памяшканьня для правядзеньня збору ініцыятыўнай групы”, – сказаў палітык.

“Таксама мы акцэнтавалі ўвагу на тым, што праца над зьменаю выбарчага заканадаўства немагчымая без уліку меркаваньняў палітычных партыяў. Я.Ленарчыч пагадзіўся з гэтым”, – паведаміў А.Лябедзька.

У сустрэчы з беларускага боку таксама ўдзельнічалі першы намесьнік старшыні Партыі БНФ Вінцук Вячорка, лідэр Партыі камуністаў Беларускай Сяргей Калякін, лідэр руху “За волю” Аляксандар Мілінкевіч, старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада) Анатоль Ляўковіч і галава аргкамітэту па стварэньні “Народнай Грамады” (Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя) Мікалай Статкевіч.

У першы ж дзень свайго візыту ў Менск дэлегацыя БДІПЧ АБСЭ правяла сустрэчы ў ЦВК, Адміністрацыі прэзідэнта й Міністэрстве замежных справаў.

На сустрэчы ў Цэнтравыбаркаме абмяркоўваліся пытаньні ўдасканаленьня беларускага выбарчага заканадаўства.

Па словах старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, было дасягнута паразуменьне аб неабходнасьці стварэньня экспэртнай групы па ўкараненьні рэкамэндацый БДІПЧ АБСЭ у беларускае выбарчае заканадаўства на базе Нацыянальнага цэнтру заканадаўства й праўных дасьледаваньняў з удзелам экспэрта БДІПЧ АБСЭ Матса Ліндбэрга.

“Дадзеная група будзе працаваць над магчымасьцю ўкараненьня тых прапаноў АБСЭ, якія датычацца выбарчага заканадаўства”, – цытуе галава ЦВК агенцыі “Інтэрфакс-Захад”. Лідзія Ярмошына адзначыла, што “праца групы пачнецца ў лютым пасьля правядзеньня намі выніковае нарады з арганізатарамі выбараў на месцах, на якой будзе абмеркаваная выніковая справаздача АБСЭ па парлямэнскіх выбарах 2008 года”.

Падчас сустрэч зь Я.Ленарчычам былі абмеркаваныя выніковая справаздача АБСЭ й тыя крокі, якія “мае намер распачаць Беларусь па выкананьні тых рэкамэндацыяў, якія выказаныя АБСЭ ў заключнае справаздачы”.

Нагадаем, што ў выніковым дакладзе БДІПЧ аб парлямэнскай выбарчай кампаніі 2008 года ў Беларусі гаворыцца, што нягледзячы на “некаторыя паляпшэньні” выбары не адпавядалі стандартам АБСЭ.

Па меркаваньні экспэртаў, беларускае выбарчае заканадаўства не дае магчымасьці для “сапраўднай палітычнай канкурэнцыі й роўнага стаўленьня да кандыдатаў з боку ўладаў”, “перашкаджае ў правядзеньні выбараў” у адпаведнасьці з дэмакратычнымі стандартамі. Выбарчы кодэкс “не забясьпечвае празрыстага мэханізму захаванасьці вурнаў зь бюлетэнямі пасьля пачатку датэрміновага галасаваньня, а таксама мэханізму абароны самога бюлетэня”.

“Мы выказалі сваю пазыцыю, меркаваньні па справаздачы АБСЭ, у тым ліку крытычныя заўвагі, якія ў нас меліся”, – сказала Л.Ярмошына.

Старшыня ЦВК падкрэсліла, што “Беларусь упершыню не будзе накіроўваць свае пярэчаньні па справаздачы АБСЭ. Таму што мы зыходзім, першым чынам, з мэтазгоднасьці, неабходнасьці наладжваньня дыялёгу Беларусі й АБСЭ, у тым ліку й па пытаньнях арганізацыі й правядзеньня выбараў”.

Л.Ярмошына лічыць, што ўдасканальваць выбарчае заканадаўства Беларусі “на ўзроўні праваўжывальнае практыкі немагчыма”. “Ускладаць усё на Цэнтарвыбаркам было б няправільным. Думаю, што, хутчэй за ўсё, будзе йсці двуадзіны працэс – удасканаленьне практыкі, і, мусіць, у чымсьці будзе зьмяняцца выбарчае заканадаўства”, – заявіла старшыня Цэнтарвыбаркаму Беларусі.

Учора ж дэлегацыя БДМПЧ АБСЭ правяла сустрэчу з галавою Адміністрацыі прэзыдэнта Ўладзімерам Макеем.

Бакі адзначылі нацэленасьць на практычнае ўзаемадзеяньне пры разглядзе рэкамэндацыяў і прапановаў АБСЭ пры ўдасканаленьні выбарчага заканадаўства Беларусі й праваўжывальнае практыкі ў дадзенай вобласьці, паведамляе БЕЛТА.

Янэз Ленарчыч выказаў гатовасьць да цеснага супрацоўніцтва й аказаньня экспэртнага садзеяньня Нацыянальнаму цэнтру законапраектнай дзейнасьці й Выбаркаму Беларусі. Ён таксама з задавальненьнем адзначыў гатовасьць Беларусі да супрацоўніцтва й пазытыўна ацаніў створаныя беларускім бокам умовы для працы дэлегацыі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Беларусь отказалась от возражений по отчету ОБСЕ

Взгляды белорусской оппозиции и БДИПЧ ОБСЕ по вопросам изменения избирательного законодательства совпадают. Об этом в интервью БелаПАН сообщил лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, подводя итоги сегодняшней встречи с директором БДИПЧ Янезом Ленарчичем, находящимся в Минске с визитом по приглашению МИД Беларуси.
«Был предметный, профессиональный разговор. Мы одинаково понимаем, что нужно вернуть гражданам Беларуси право свободного выбора», — сказал политик.

По словам А.Лебедько, Я.Ленарчич затронул некоторые аспекты своей встречи с министром иностранных дел Сергеем Мартыновым и главой Администрации президента Владимиром Макеем. «Директор БДИПЧ сообщил, что власти демонстрируют желание работать над совершенствованием законодательства. Однако не следует ждать быстрых изменений. Власти хотят делать все медленно и осторожно», — отметил политик.

Во время встречи А.Лебедько сообщил Я.Ленарчичу о действиях Объединенных демократических сил Беларуси (ОДС), направленных на изменение избирательного законодательства, в частности об инициативе ОДС по реализации права законодательной инициативы. «Ленарчич поднимал этот же вопрос на встрече с Макеем, который обещал продвинуть вопрос с предоставлением помещения для проведения собрания инициативной группы», — сказал политик.

«Также мы акцентировали внимание на том, что работа над изменением избирательного законодательства невозможна без учета мнений политических партий. Я.Ленарчич согласился с этим», — сообщил А.Лебедько.

Во встрече с белорусской стороны также участвовали первый заместитель председателя Партии БНФ Винцук Вячорка, лидер Партии коммунистов Белорусской Сергей Калякин, лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анатолий Левкович и глава оргкомитета по созданию «Народнай Грамады» (Белорусская социал-демократическая партия) Николай Статкевич.

В первый же день своего визита в Минск делегация БДИПЧ ОБСЕ провела встречи в ЦИК, Администрации президента и Министерстве иностранных дел.

На встрече в Центризбиркоме обсуждались вопросы совершенствования белорусского избирательного законодательства.

По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, было достигнуто взаимопонимание о необходимости создания экспертной группы по внедрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ в белорусское избирательное законодательство на базе Национального центра законодательства и правовых исследований с участием эксперта БДИПЧ ОБСЕ Матса Линдберга.

«Данная группа будет работать над возможностью внедрения тех предложений ОБСЕ, которые касаются избирательного законодательства», — цитирует главу ЦИК агентство «Интерфакс-Запад». Лидия Ермошина отметила, что «работа группы начнется в феврале после проведения нами итогового совещания с организаторами выборов на местах, на котором будет обсужден итоговый отчет ОБСЕ по парламентским выборам 2008 года».

В ходе встречи с Я.Ленарчичем были обсуждены итоговый отчет ОБСЕ и те шаги, которые «намерена предпринять Беларусь по выполнению тех рекомендаций, которые высказаны ОБСЕ в заключительном отчете».

Напомним, что в итоговом докладе БДИПЧ о парламентской избирательной кампании 2008 года в Беларуси говорится, что несмотря на «некоторые улучшения» выборы не соответствовали стандартам ОБСЕ.

По мнению экспертов, белорусское избирательное законодательство не дает возможности для «подлинной политической конкуренции и равного отношения к кандидатам со стороны властей», «препятствует проведению выборов» в соответствии с демократическими стандартами. Избирательный кодекс «не обеспечивает прозрачного механизма сохранности урн с бюллетенями после начала досрочного голосования, а также механизма защиты самого бюллетеня».

«Мы высказали свою позицию, мнения по отчету ОБСЕ, в том числе критические замечания, которые у нас имелись», — сказала Л.Ермошина.

Председатель ЦИК подчеркнула, что «Беларусь впервые не будет направлять свои возражения по отчету ОБСЕ. Потому что мы исходим, прежде всего, из целесообразности, необходимости налаживания диалога Беларуси и ОБСЕ, в том числе и по вопросам организации и проведения выборов».

Л.Ермошина считает, что совершенствовать избирательное законодательство Беларуси «на уровне правоприменительной практики невозможно». «Возлагать все на Центризбирком было бы неправильно. Думаю, что, скорее всего, будет идти двуединый процесс — совершенствование практики, и, наверное, в чем-то будет меняться избирательное законодательство», — заявила председатель Центризбиркома Беларуси.

Вчера же делегация БДИПЧ ОБСЕ провела встречу с главой Администрации президента Владимиром Макеем.

Стороны отметили нацеленность на практическое взаимодействие при рассмотрении рекомендаций и предложений ОБСЕ при совершенствовании избирательного законодательства Беларуси и правоприменительной практики в данной области, сообщает БЕЛТА.

Янез Ленарчич выразил готовность к тесному сотрудничеству и оказанию экспертного содействия Национальному центру законопроектной деятельности и Избиркому Беларуси. Он также с удовлетворением отметил готовность Беларуси к сотрудничеству и позитивно оценил созданные белорусской стороной условия для работы делегации.

Зьміцер СЯРГЕЙЧЫК, “Беларускія навіны”
Падрыхтаваў Алесь Лета, Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*