2012 12/04

Усеагульная Дэклярацыя Правоў Чалавека – унікальны міжнародны дакумэнт, прыняты Арганізацыяй Аб’яднаных Нацыяў у 1948 годзе. Над ейным стварэньнем працавалі спэцыялісты з Аўстраліі, Канады, Кітаю, Лівану, СССР, ЗША, Францыі ды іншых краінаў.

Дэклярацыя сталася першым глябальным дакумэнтам, які абвясьціў каштоўнасьці чалавечага жыцьця, свабоды, роўнасьці. Упершыню ў гісторыі гэтыя ідэалы сталі важнымі прынцыпамі міжнароднага права.

Сёньня міжнародных актаў аб правах чалавека ўжо мноства, але людзі не заўсёды нават здагадваюцца аб іхным існаваньні, а калі й здагадваюцца, дык ім часам нялёкка разабрацца ў юрыдычных фармулёўках. Таму расейскія праваабаронцы распачалі спробу распавесьці аб Усеагульнай Дэклярацыі па Правах Чалавека праз віртуальны Музэй.

Асноўная задача экспазыцыі – пазнаёміць маладых людзей з Расеі, Украіны, Беларусі ды іншых краінаў з самой Дэклярацыяй, гісторыяй ейнага прыняцьця, а таксама – з тымі надзеямі, якія яна выклікала, «змовай маўчаньня» вакол яе ды пра многае іншае. Музэй дасьць магчымасьць зрабіць Дэклярацыю жывой, убачыць асобы распрацоўшчыкаў Дэклярацыі й тых, каго яна натхняла …

Стварэньне Музэю – ініцыятыва двух міжнародных няўрадавых арганізацыяў – міжнароднага Моладзевага Праваабарончага Руху і Міжнароднага гісторыка-асьветніцкага праваабарончага й дабрачыннага таварыства «Мэмарыял». Праекту аказвае падтрымку прадстаўніцтва Вярхоўнага Камісара па правах чалавека ААН у Расеі, Апарат Упаўнаважанага па Правах чалавека ў Расейскай Фэдэрацыі й фонд «Памяць, адказнасьць і будучыня».

Калі вам цікава прыняць удзел у стварэньні Музэю й прадстаўляецца каштоўным пратэставаць такую ​​мадэль грамадзянскай асьветы, што б вы хацелі рабіць?

Зараз камандзе стваральнікаў Музэю патрэбна дапамога ў наступным:

– У перакладзе тэкстаў (мэмуараў і дакумэнтаў) з ангельскай, нямецкай ды іншых моваў;

– У дапрацоўцы сайту музэя (дызайн, праграмаваньне, ідэі з арганізацыяй віртуальнай экскурсыі);

– У гістарычным дасьледваньні гісторыі УДПЧ ў сваёй краіне альбо ў іншых краінах;

– У пошуку й музэйнай апрацоўцы крыніцаў па гісторыі УДПЧ;

– У інтэрвьюаваньні тых, хто распаўсюджваў тэкст Дэклярацыі, калі гэта не заахвочвалася ўладамі, і ўдзельнічаў у акцыях, прысьвечаных Дэклярацыі.

Таксама Вы можаце прыдумаць свой спосаб дапамогі Музэю й падзяліцца ім з намі 😉
Мы з удзячнасьцю разгледзім прапановы аб садзейнічаньні Музэю альбо партнэрскай супрацы з намі.

Кантакт для сувязі: museum-dhr@ynnet.org

Адрас у інтэрнэце: http://museum.udhr1948.org

Усеагульнай Дэкларацыі Правоў Чалавека: чаму гэта важна?

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Первый в мире Музей Всеобщей Декларации Прав Человека ищет волонтёров!

Всеобщая Декларация Прав Человека — уникальный международный документ, принятый Организацией Объединенных Наций в 1948 году. Над её созданием работали специалисты из Австралии, Канады, Китая, Ливана, СССР, США, Франции и других стран.

Декларация стала первым глобальным документом, провозгласившим ценности человеческой жизни, свободы, равенства. Впервые в истории эти идеалы стали важными принципами международного права.

Сегодня международных актов о правах человека уже множество, но люди не всегда даже догадываются об их существовании, а если и догадываются, то им порой нелегко разобраться в юридических формулировках. Поэтому российские правозащитники предприняли попытку рассказать о Всеобщей Декларации по Правам Человека через виртуальный Музей.

Основная задача экспозиции — познакомить молодых людей из России, Украины, Беларуси и других стран с самой Декларацией, историей ее принятия, а также — с теми надеждами, которые она вызвала, «заговором молчания» вокруг нее и о многом другом. Музей даст возможность сделать Декларацию живой, увидеть лица разработчиков Декларации и тех, кого она вдохновляла…

Создание Музея — инициатива двух международных неправительственных организаций — международного Молодёжного Правозащитного Движения и Международного историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». Проекту оказывает поддержку представительство Верховного Комиссара по правам человека ООН в России, Аппарат Уполномоченного по Правам человека в Российской Федерации и фонд «Память, ответственность и будущее».

Если вам интересно принять участие в создании Музея и представляется ценным протестировать такую модель гражданского просвещения, что бы вы хотели делать?

Сейчас команде создателей Музея нужна помощь в следующем:

– в переводе текстов (мемуаров и документов) с английского, немецкого и других языков;

– в доработке сайта музея (дизайн, программирование, идеи с организацией виртуальной экскурсии);

– в историческом исследовании истории ВДПЧ в своей стране или в других странах;

– в поиске и музейной обработке источников по истории ВДПЧ;

– в интервьюировании тех, кто распространял текст Декларации, когда это не поощрялось властями, и участвовал в акциях, посвящённых Декларации.

Также Вы можете придумать свой способ помощи Музею и поделиться им с нами 😉
Мы с признательностью рассмотрим предложения о содействии Музею или партнёрском сотрудничестве с нами.

Контакт для связи: museum-dhr@ynnet.org

Адрес в интернете: http://museum.udhr1948.org

Музей Всеобщей Декларации Прав Человека: почему это важно?

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*