2012 15/06
...

Да такой высновы прыйшлі праваабаронцы ў дакладзе, прадстаўленым Беларускім Домам правоў чалавека й Фундацыяй Дамоў правоў чалавека. Ён быў прэзентаваны на Канфэрэнцыі па правах чалавека ў Беларусі, якая адбылася 12 чэрвеня ў Жэнэве. (далей – правапіс першакрыніцы)

Рэспубліка Беларусь з аднаго боку з’яўляецца паўнапраўным членам Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, але з іншага – урад краіны асуджае арганізацыю і гаворыць, што яе механізмы абароны правоў чалавека маюць палітызаваны характар. Яны таксама адмаўляюць высновы ААН у дачыненні да сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі.

“Сістэма Арганізацыі Аб’яднаных Нацый па абароне правоў чалавека набывае большае значэнне для беларускага насельніцтва, чым для любой іншай еўрапейскай дзяржавы, бо Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, якая не з’яўляецца сябрам Рады Еўропы, – кажа дырэктар Беларускага Дома правоў чалавека Ганна Герасімава. – Ніхто з тых, хто жыве ў Беларусі, не карыстаецца абаронай у адпаведнасці з Еўрапейскай канвенцыяй аб правах чалавека. Такім чынам, выпадкі парушэння правоў чалавека ў Беларусі не могуць разглядацца Еўрапейскім судом па правах чалавека”.

Сёння з боку Беларусі не хапае гатоўнасці і сумленнасці для ўзаемадзеяння з ААН.

“Калі адсутнічае супрацоўніцтва з ААН у галіне правоў чалавека, Савет па правах чалавека павінен быць больш актыўным. На жаль, у такіх выпадках, Савет мае толькі вельмі абмежаваны мандат для дзеянняў, галоўным чынам, прызначэнне спецыяльнага дакладчыка, адказнага за канкрэтную сітуацыю ў краіне”, – падкрэслівае кіраўнік Фундацыі Дамоў правоў чалавека па міжнароднай прапагандзе Фларыян Ірмінгер.

Спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішчы правоў чалавека ў Беларусі зможа паведамляць аб парушэннях правоў чалавека, аказваць дапамогу ахвярам, падтрымліваць патэнцыял беларускай грамадзянскай супольнасці і сродкаў масавай інфармацыі, а таксама супрацоўнічаць з урадавымі чыноўнікамі, калі яны гатовыя гэта рабіць. Гэта павялічыць увагу ААН да сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Такая неабходнасць павялічылася праз тое, што афіцыйны Мінск не гатовы да супрацоўніцтва.


*
*
(Паведамленьне, рас.)

Белорусские власти не готовы в полной мере сотрудничать с ООН в рамках прав человека

К такому выводу пришли правозащитники в докладе, написанном Белорусским Домом прав человека и Фондом Домов прав человека. Он был представлен на Конференции по правам человека в Беларуси, которая прошла 11 июня в Женеве.

Республика Беларусь с одной стороны является полноправным членом Организации Объединенных Наций, но с другой – правительство страны осуждает учреждение и говорит, что его механизмы защиты прав человека имеют политизированный характер. Они также отрицают выводы ООН в отношении ситуации с правами человека в Беларуси.

«Система Организации Объединенных Наций по защите прав человека приобретает все большее значение для белорусского населения, чем для любого другого европейского государства, так как Беларусь является единственной европейской страной, которая не является членом Совета Европы, – говорит директор Белорусского Дома прав человека Анна Герасимова. – Никто из тех, кто живет в Беларуси, не пользуется защитой в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Таким образом, случаи нарушения прав человека в Беларуси не могут рассматриваться Европейским судом по правам человека».

Сегодня со стороны Беларуси не хватает готовности и честности для взаимодействия с ООН.

«Если отсутствует сотрудничество с ООН в области прав человека, Совет по правам человека должен быть более активным. К сожалению, в таких случаях, Совет имеет лишь весьма ограниченный мандат для действий, главным образом, назначение специального докладчика, ответственного по конкретной ситуации в стране», – подчеркивает руководитель Фонда Домов прав человека по международной пропаганде Флориан Ирмингер.

Специальный докладчик по вопросу о положении прав человека в Беларуси сможет сообщать о нарушениях прав человека, оказывать помощь жертвам, поддерживать потенциал белорусского гражданского общества и средств массовой информации, а также сотрудничать с правительственными чиновниками, когда они готовы это делать. Это увеличит внимание ООН к витуации с правами человека в Беларуси. Такая необходимость увеличилась из-за того, что официальный Минск не готов к сотрудничеству.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Цэтлікі: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*