2012 15/06

Ідэалягічнае абвастрэньне, якое пачалося на Салігоршчыне пасьля выступу Аляксандра Лукашэнкі з пасланьнем да беларускага народу й Нацыянальнага сходу ў сярэдзіне траўня, дагэтуль не суцішаецца. На прадпрыемствах раёну стала праводзіцца “інфармацыйна-прапагандыская й грамадзянска-патрыятычная праца”, па выніках якой нават ладзяцца агляды-конкурсы “на лепшую арганізацыю ідэалягічнай працы ў працоўных калектывах”.

Сытуацыю камэнтуе мясцовы праваабаронца, сябра Беларускага Гэльсынскага Камітэту Аляксей Валабуеў:

– Я абсалютна разумею, адкуль у апошні час у нашых чыноўнікаў зьявілася гэткая гіпэрактыўнасьць на, так бы мовіць, “ідэалагічнай ніве”. Эканамічныя цяжкасьці ў краіне зусім не спрыяюць лаяльнасьці насельніцтва ў дачыненьні да дзеючай улады. Ня маючы палітычнай волі на сыстэмныя пераўтварэньні, улады ўзмацняюць прапаганду прывабнасьці існуючай сыстэмы.

З словаў праваабаронцы, ў прававой дзяржавае, якая кожнаму гарантуе свабоды й абарону правоў чалавека, такога панятка як “дзяржаўная ідэалёгія” ня можа быць у прынцыпе. “Дзряжаўныя ідэалёгіі” ўласцівы аўтарытарным і таталітарным дыктатарскім краінам, кшталту фашыстоўскай Нямеччыны сярэдзіны мінулага стагодзьдзя ды камуністычнага СССР, адкуль, між іншым, і растуць карані “беларускай дзяржаўнай ідэалогіі”.

– У тых жа краінах, дзе паважаюцца правы кожнага чалавека, дзе чалавеку гарантуецца свабода думкі й свабоднае выказваньне свайго меркаваньня, аніякай адзіна правільнай дзяржаўнай ідэалёгіі быць ня можа, – кажа Аляксей Валабуеў, – таму у дэмакратычных краінах існуе прынцып палітычнага плюралізму, які садзейнічае існаваньню розных ідэалёгій з канкурэнцыяй паміж імі за прадстаўніцтва ва ўладзе.

Неабходнымі ўмовамі для існаваньня палітычнага плюралізму зьяўляюцца свабода слова, свабода сродкаў масавай інфармацыі, свабодныя выбары ды незалежныя ад дзяржавы грамадзкія арганізацыі. Адсутнасьць усяго гэтага ў Беларусі, на думку праваабаронцы, і зьяўляецца адначасова прычынай і сьледствам наяўнасьці ў краіне “дзяржаўнай ідэалёгіі”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Государственная идеология и правовое государство – вещи несовместимые

Идеологическое обострение, которое началось на Солигорщине после выступления Александра Лукашенко с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в середине мая, до сих пор не ослабевает. На предприятиях района постоянно проводится “информационно-пропагандистская и гражданско-патриотическая работа”, по итогам которой даже проводятся смотры-конкурсы “на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах”.

Ситуацию комментирует местный правозащитник, член Белорусского Хельсинкского
Комитета Алексей Волобуев:

– Я абсолютно понимаю, откуда в последнее время у наших чиновников появилась такая гиперактивность на, так сказать, “идеологической ниве”. Экономические трудности в стране отнюдь не способствуют лояльности населения по отношению к действующей власти. Не имея политической воли на системные преобразования, власти усиливают пропаганду привлекательности существующей системы.

По словам правозащитника, в правовом государстве, которое каждому гарантирует свободы и защиту прав человека, такого понятия как “государственная идеология” не может быть в принципе. “Государственные идеологии” свойственны авторитарным и тоталитарным диктаторским странам, вроде фашистской Германии середины прошлого века и коммунистическому СССР, откуда, между прочим, и растут корни “белорусской государственной идеологии”.

– В тех же странах, где уважаются права каждого человека, где человеку гарантируется свобода мысли и свободное выражение своего мнения, никакой единственно правильной государственной идеологии быть не может, – говорит Алексей Волобуев, – поэтому в демократических странах существует принцип политического плюрализма, способствующий существованию различных идеологий с конкуренцией между ними за представительство во власти.

Необходимыми условиями для существования политического плюрализма являются свобода слова, свобода средств массовой информации, свободные выборы и независимые от государства общественные организации. Отсутствие всего этого в Беларуси, по мнению правозащитника, и является одновременно причиной и следствием наличия в стране “государственной идеологии”.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*