2012 15/06
...

Дадзены матэрыял падрыхтаваны беларускімі юрыстамі пры арганізацыйнай падтрымцы Беларускага дому правоў чалавека, праграмы Сеткі Дамоў правоў чалавека “Міжнароднае права ў праваабарончай дзейнасьці” і складаецца з двух частак:

1. Праўны аналіз сыстэмных праблемаў у галіне абароны правоў асобаў, якія падвяргаюцца крымінальнаму (адміністратыўнаму) перасьледу ў Рэспубліцы Беларусь.

...

Публікацыя зьяўляецца вынікам аналітычнае працы, мэтай якой было выяўленьне ключавых праблемаў беларускага заканадаўства ў галіне забесьпячэньня ўмоваў справядлівага судовага разьбіральніцтва, права на абарону (з улікам гарантыяў у дачыненьні да інстытуту адвакатуры), права на свабоду й асабістую недатыкальнасьць, а таксама выпрацоўка рэкамэндацыяў па ўдасканаленьні заканадаўства й правапрымяняльнай практыкі пры адпраўленьні правасудзьдзя ў галіне крымінальнага ды адміністратыўнага перасьледу грамадзянаў. Чытаць дакумэнт цалкам.(PDF, рас.)

...

2. Адвакатура Беларусі. Падзеі 2010 – 2012: факты й камэнтары.

Публікацыя заклікана павысіць дасьведчанасьць грамадзтва па названай праблеме ды ініцыяваць грамадзкую дыскусію аб неабходнасьці канструктыўных пераўтварэньняў адвакатуры, якая магла б рэальна забясьпечыць праўную абарону інтарэсаў грамадзянаў. Дадзены агляд падрыхтаваны на падставе сыстэматычнага збору інфармацыі аб асноўных падзеях, якія мелі месца ў адвакатуры ў 2010 – 2012 гадах.

У асноўным апісваюцца факты, якія мелі месца ў Менскай гарадзкой калегіі адвакатаў, паколькі інфармацыя пра іх найбольш шырока асьвятлялася ў інфармацыйных крыніцах. Акрамя таго, прыклад сталічнай калегіі адвакатаў найбольш паказальны, паколькі менавіта яна выпрабавала найбольшае ўмяшальніцтва ў сваю дзейнасьць з боку дзяржаўных ворганаў. Чытаць дакумэнт цалкам.(PDF, рас.)

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Адвокатура Беларуси — проблемы, события, факты, комментарии экспертов права

Данный материал подготовлен белорусскими юристами при организационной поддержке Белорусского дома прав человека, программы Сети Домов прав человека «Международное право в правозащитной деятельности» и состоит из двух частей:

1. Правовой анализ системных проблем в области защиты прав лиц, подвергающихся уголовному (административному) преследованию в Республике Беларусь.

Публикация является результатом аналитической работы, целью которой было выявление ключевых проблем белорусского законодательства в области обеспечения условий справедливого судебного разбирательства, права на защиту (с учетом гарантий в отношении института адвокатуры), права на свободу и личную неприкосновенность, а также выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики при отправлении правосудия в области уголовного и административного преследования граждан. Читать документ полностью. (PDF, рус.)

2. Адвокатура Беларуси. События 2010 – 2012: факты и комментарии.

Публикация призвана повысить осведомленность общества по указанной проблеме и инициировать общественную дискуссию о необходимость конструктивных преобразований адвокатуры, которая могла бы реально обеспечить правовую защиту интересов граждан. Данный обзор подготовлен на основе систематического сбора информации об основных событиях, имевших место в адвокатуре в 2010 -2012 годах. В основном описываются факты, имевшие место в Минской городской коллегии адвокатов, поскольку информация о них наиболее широко освещалась в информационных источниках. Кроме того, пример столичной коллегии адвокатов наиболее показателен, поскольку именно она испытала наибольшее вмешательство в свою деятельность со стороны государственных органов. Читать документ полностью. (PDF, рус.)

Паводле праўнай разсылкі
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

2 thoughts on “Адвакатура Беларусі — праблемы, падзеі, факты, камэнтары экспэртаў права”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*