2012 23/08
...

23 жніўня судзьдзя суду Цэнтральнага раёну Гомеля Жана Андрэйчык адмовіла ў задавальненьні скаргі Сьвятланы Гальдадэ, Анатоля Паплаўнага ды Леаніда Судаленкі.

Скарга падавалася на рашэньне Гомельскага гарвыканкаму аб забароне ў правядзеньні пікету, які яны планавалі правесьці 4 жніўня бягучага году ў дзень гадавіны зьняволеньня вядомага праваабаронцы Алеся Бяляцкага, а таксама каб давесьці да грамадзкасьці праблему наяўнасьці ў краіне палітвязьняў.

Прадстаўнік Гомельскага гарвыканкаму у судзе, вядучы спэцыяліст адзьдзелу ідэалёгіі Тацяна Супоненка падкрэсьліла, што заяўнікі масавага мерапрыемства ня выканалі патрабаваньні гарвыканкаму аб заключэньні дамоваў з ворганамі міліцыі аб ахове правапарадку, з ворганамі мэдыцыны, а таксама з ворганамі санітарнай ачысткі гораду. Акрамя таго, пікет праваабаронцы заплянавалі правесьці на пляцоўцы перад унівэрмагам “Гомель” у цэнтры гораду, у той час калі гарвыканкам адвёў для гэтых мэтаў іншае месца, якое знаходзіцца ў спальным мікрараёне абласнога цэнтру.

Нягледзячы на адмоўнае рашэньне суду, праваабаронцы упэўненыя, што гарвыканкам парушыў іхнае права на свабоду правядзеньня мірнага сходу ды свабоду выказваньня свайго меркаваньня, таму яны будуць абскарджваць гэтае рашэньне у вышэйшых судовых інстанцыях, а калі спатрэбіцца тады і ў Камітэце ААН па правах чалавека. Яны ўпэўненыя, што адмову ў правядзеньні пікету нельга разглядаць як меру, неабходную у дэмакратычным грамадзтве ў інтарэсах грамадзкага парадку й абароны правоў іншых асобаў. Платныя дамовы навогул абмяжоўваюць правы грамадзянаў на правядзеньне мірных сходаў.

Такім чынам Сьвятлана Гальдадэ, Леанід Судаленка ды Анатоль Паплаўны прыйшлі да высновы, што ў дадзеным выпадку артыкулы 23, 33 і 35 Канстытуцыі РБ і артыкулы 19 і 21 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах былі парушаныя.

Нагадаем, што ў дадзены момант на разглядзе у Камітэце ААН па правах чалавека ўжо знаходзіцца скарга гомельскіх праваабаронцаў аб адмове Гомельскага гарвыканкаму ў правядзеньні аднаго з пікетаў, якія яны плянавалі правесьці ў дзень правоў чалавека.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

По делу гомельских правозащитников суд стал на сторону горисполкома

23 августа судья суда Центрального района Гомеля Жанна Андрейчик отказала в удовлетворении жалобы Светланы Гольдаде, Анатолия Поплавного и Леонида Судаленко.

Жалоба подавалась на решение Гомельского горисполкома о запрете в проведении пикета, который они планировали провести 4 августа текущего года в день годовщины заключения известного правозащитника Алеся Беляцкого, а также чтобы довести до общественности проблему наличия в стране политзаключенных.

Представитель Гомельского горисполкома в суде, ведущий специалист отдела идеологии Татьяна Супоненко подчеркнула, что заявители массового мероприятия не выполнили требования горисполкома о заключении соглашений с органами милиции об охране правопорядка, с органами медицины, а также с органами санитарной очистки города. Кроме того, пикет правозащитники запланировали провести на площадке перед универмагом “Гомель” в центре города, в то время когда горисполком отвел для этих целей другое место, которое находится в спальном микрорайоне областного центра.

Несмотря на отрицательное решение суда, правозащитники уверены, что горисполком нарушил их право на свободу проведения мирного собрания и свободу выражения своего мнения, по этому они будут обжаловать это решение в вышестоящих судебных инстанциях, а если понадобится тогда и в Комитете ООН по правам человека. Они уверены, что отказ в проведении пикета нельзя рассматривать как меру, необходимую в демократическом обществе в интересах общественного порядка и защиты прав других лиц. Платные договоры вообще ограничивают права граждан на проведение мирных собраний.

Таким образом Светлана Гольдаде, Леонид Судаленко и Анатолий Поплавный пришли к выводу, что в данном случае статьи 23, 33 и 35 Конституции РБ и статьи 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах были нарушены.

Напоминаем, что в данный момент на рассмотрении в Комитете ООН по правам человека уже находится жалоба гомельских правозащитников об отказе Гомельского горисполкома в проведении одного из пикетов, которые они планировали провести в день прав человека.

Паводле праўнай разсылкі,
Крыніца gomelspring.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*