2009 03/02

крыж ЛельчыцыКсяндза Віталя Мышону з Лельчыц выклікаюць 4 лютага на слуханне адміністратыўнай справы, па якой ён абвінавачваецца ў непадпарадкаванні службовым асобам.

Нагадаем, мясцовыя ўлады дамагаюцца зносу каталіцкага крыжа, які ўсталяваны на ўездзе ў Лельчыцы, што ў Гомельскай вобласці.
Зазначым, што ў кастрычніку 2008 года пробашч парафіі Найсвяцейшага Сэрца Езуса і Маці Божай Фацімскай ксёндз Віталь Мышона атрымаў ад гэтых жа ўладаў дазвол на ўсталяванне крыжа ў гонар святога Канстанціна.

Усталяванне крыжа было ўзгодненае ў ДАІ і ДСУ.

Але потым у ксяндза Мышоны пачаліся праблемы з ідэалагічным аддзелам райвыканкаму. Спачатку яму паведамілі, што ўсталяванне крыжа патрабуе яшчэ і ўзгаднення з раённым архітэктарам. Айцец Віталь кажа, што нічога не меў супраць, але раённы архітэктар неўзабаве заявіў, што складае пратакол за тое, што ксёндз не ўзгадніў з ім пытанне.

Парафіі прадпісалі да 30 студзеня вызваліць зямлю, дзе стаіць крыж, то бок знесці яго.

– Самі мы яго ніколі не знясем, – заявіў “Мы” ксёндз Віталь Мышона.

Заўважым, што парафія ў Лельчыцах складае каля 350 каталікоў. Раён пераважна праваслаўны, але, як слушна заўважае вядомы журналіст Андрэй Пачобут у сваім ЖЧ, “нам цяпер на Гарадзеншчыне пачаць абурацца на праваслаўныя крыжы, якія абсалютна натуральна стаяць побач з каталіцкімі? Я думаю, што абурацца на каталіцкі крыж, усталяваны ксяндзом на ўедзе ў Лельчыцы, могуць толькі “праваслаўныя атэісты”, большасць з якіх працуе ў абл- і райвыканкамах”.

Ідэолагі Лельчыцкага райвыканкама сёння аказаліся не на працоўных месцах – так патлумачылі іх падначаленыя. Але адзін з чыноўнікаў заявіў “Мы”, што справа пра крыж надуманая.

– Першы раз чую пра нейкі там канфлікт з-за крыжа. Ніколі нічога такога вакол рэлігійных поглядаў у Лельчыцах і не было. У нас – усё спакойна.

У прэс-службе Рыма-Каталіцкага Касцёла на Беларусі пакуль не каментуюць сітуацыю. Адпаведна, не рыхтуюцца і заявы ад імя Касцёла.

У Курыі Пінскай дыяцэзіі таксама ад каментароў пакуль адмаўляюцца.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Лельчицкого священника будут судзить за непослушание государству

Священника Виталия Мышону из Лельчиц вызывают 4 февраля на слушание административного дела, па которому он обвиняется в неподчинении служебным лицам..

Напомним, местные власти добиваются сноса католического креста, который установлен на въезде в Лельчицы, Гомельской области.

Напомним, местные власти добиваются сноса католического креста, который установлен на въезде в Лельчици, что в Гомельской области.

Отметим, что в октябре 2008 года священник прихода Пресвятого Сердца Исуса и Матери Божей Фатимской священник Виталий Мышона получил от этих же властей разрешение на установление креста в честь святого Константина.

Установление креста было согласовано в ГАИ и ДСУ.

Но потом у священника Мышоны начались проблемы с идеологическим отделом райисполкома. Сначала ему сообщили, что установление креста требует еще и согласования с районным архитектором. Отец Виталий говорит, что ничего не имел против, но районный архитектор вскоре заявил, что составляет протокол за то, что священник не согласовал с ним вопрос.

Приходу предписали к 30 января освободить землю, где стоит крест, то есть снести его.

– Сами мы его никогда не снесём, – заявил для издания “Мы” священник Виталий Мышона.

Заметим, что приход в Лельчыцах насчитывает около 350 католиков. Район преимущественно православный, но, как по делу замечает известный журналист Андрей Пачобут в своем ЖЧ, “нам что теперь на Гродненщине зароптать на православные кресты, которые абсолютно натурально стоят рядом с католическими? Я думаю, что возмущяться на католический крест, установленный священником на въезде в Лельчицы, могут только “православные атеисты”, большинство из которых работает в обл- и райисполкомах”.

Идеологи Лельчицкого райисполкома сегодня оказались не на рабочих местах – так пояснили их подчиненные. Но один с чиновников заявил для издания “Мы”, что справа про крест надуманная.

– Первый раз слышу про какой-то там конфликт из-за креста. Никогда ничего такого относительно религиозных взглядов в Лельчицах и не было. У нас – все спокойно.

В пресс-службе Римо-Католического Костела в Беларуси пока не комментируют ситуацию. Соответственно, не готовятся и заявления от имени Костела.

В Курии Пинской епархии тоже от комментариев пока отказываются.

Паводле выданьня “МЫ” (Пятро КУХТА),

Падрыхтаваў
Алесь Лета,
Licviny-INFA

Цэтлікі: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*